Công văn 3462/TM-ĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
207
lượt xem
12
download

Công văn 3462/TM-ĐT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3462/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu linh kiện xe máy dạng IKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3462/TM-ĐT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 3462 T M­§T  n g µ y   B T 30 th¸ng 8 n¨ m  2001  vÒ  viÖc n h Ë p  kh È u  linh kiÖ n  xe m ¸y  d¹ng IK D KÝnh    göi:V¨n  phßng  ChÝnh  phñ VÒ  viÖc nhËp khÈu    linhkiÖn  g¾n   xe  m¸y d¹ng IKD cña C«ng    ty Thùc  phÈm  MiÒn Trung (thuéc Bé    Th¬ng  m¹i);Bé    Th¬ng   m¹i b¸o c¸o V¨n phßng  ChÝnh  phñ  sau: nh  1.    ¸n  VÒ dù  l¾p    m¸y  r¸p xe  d¹ng IKD cña C«ng    ty Thùc phÈm  MiÒn  Trung: C«ng    tyThùc  phÈm   MiÒn  Trung    lµdoanh  nghiÖp  Nhµ      níctrùcthuéc Bé    Th¬ng    trôsë    TrÇn  m¹i,cã    t¹ 64  i Quèc  To¶n,thµnh    phè  N½ng. §µ  N¨m   1999  C«ng    dù    tycã  ¸n ®Çu   td©y  chuyÒn  l¾p    m¸y  r¸pxe  d¹ng IKD  víi  c«ng suÊt40.000    xe/n¨m.D©y    chuyÒn  l¾p    r¸pnµy  ® îcli   x¸cnhËn  ®∙    ªnbé    ®ñ  ®iÒu kiÖn  l¾p    r¸p.Trªn  së  ¸n  hiÖu  c¬  dù  cã  qu¶  Th¬ng    cã  Bé  m¹i ®∙  QuyÕt  ®Þnh  1820/TM­§T  sè  ngµy 19/4/2000 cho    phÐp C«ng    îcmë   ty®   réng  dù    ¸n ®Çu    l¾p    m¸y  tvµ  r¸pxe  d¹ng IKD2.Trªn c¬  ®ã,      së  C«ng    më   ty®∙  réng  ®Çu    c«ng  tnªn  suÊtl¾p    thÓ    ­90    r¸pcã  ®¹t80   xe/n¨m  (ngµy  5/6/2001 ChÝnh    phñ      míira Th«ng    48/TB­ b¸o sè  VPCP   kh«ng cho  phÐp    c¸cdoanh  nghiÖp    t¨ng c«ng suÊtvµ      më réng  d©y  chuyÒn l¾p r¸p). 2.VÒ     nhËp  khÈu    linhkiÖn  l¾p    m¸y: r¸pxe  Th¸ng  n¨m  1  2001  C«ng  Bé  nghiÖp  cã  ®∙  v¨n  b¶n  0291/CN­ sè  CNCL   ngµy  31/1/2001    x¸c nhËn  C«ng      ty®¹t41%     néi®Þa       ho¸ víic«ng suÊt 40.000    xe/n¨m.Ngµy    20/8/2001  C«ng    ® a  ty cã  1000  linhkiÖn  bé    IKD  ViÖt Nam   vÒ    nhng kh«ng  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu  îcvíi   qu¸ c«ng  ®     do    lý suÊtquy    ®Þnh  theo  v¨n b¶n    x¸c nhËn  cña  C«ng  Bé  nghiÖp. C«ng        ty gi¶itr×nh  vÊn    ®Ò nµy  nh  sau: QuyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ TTg  ngµy 4/4/2001  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vÒ qu¶n   lýxuÊt nhËp    khÈu hµng      2001    ho¸ thêikú  ­ 2005  quy ®Þnh:  doanh  nghiÖp  chØ  îcnhËp  ®   khÈu    linhkiÖn    ®Ó s¶n  xuÊt l¾p      r¸ptheo  ®óng  ch¬ng  tr×nh néi®Þa     thùc hiÖn  i së  ®¨ng        ho¸ vµ    t¹ c¬  ®∙  ký;kh«ng  îcnhîng b¸n  ®     vµ  kh«ng  nhËp  khÈu  th¸clinhkiÖn  m¸y    iC¨n  vµo  uû      xe  c¸c lo¹   . cø  quy ®Þnh  nµy  doanh  nghiÖp  ® a  ®∙  hµng  theo ®óng    néi®Þa    ®¨ng  nªn    vÒ    tûlÖ    ho¸ ®∙  ký  vît møc  quy  ®Þnh      t¹ v¨n b¶n    i x¸cnhËn  c«ng suÊtcña  C«ng    Bé  nghiÖp. §Ó  ®¶m  b¶o viÖc lµm cho  ngêi lao ®éng  tr¸nh thiÖth¹icho      vµ        doanh  nghiÖp, Bé     Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ  V¨n phßng  ChÝnh  phñ  b¸o c¸o Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  cho phÐp  C«ng    îc nhËp  ty ®   khÈu    linh kiÖn  m¸y  xe  theo ®óng  n¨ng    lùcs¶n  xuÊt,l¾p      r¸p(80.000 ­ 90.000     xe/n¨m) hoÆc     thùc tÕ      ho¹t®éng  s¶n xuÊt kinh doanh n¨m  2000 lµ 58.000 xe; tr íc m ¾t  cho phÐp  doang  nghiÖp  îc lµm  ®   thñ    tôc nhËp khÈu  1.000  linh kiÖn  bé    l¾p    g¾n   r¸p xe  m¸y  theo tûlÖ        néi®Þa      ho¸ lµ41%   vÒ  ®∙  ®Õn   cöa  khÈu  H÷u  NghÞ  (Côc    H¶i quan  L¹ng S¬n). 
Đồng bộ tài khoản