Công văn 3480/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
319
lượt xem
3
download

Công văn 3480/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3480/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3480/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

  1. c «ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 3480/TCHQ­PC  ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ viÖc xö lý vi ph¹m KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Võa qua, Tæng côc H¶i quan nhËn  ® îc b¸o c¸o cña mét   sè Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè nªu mét sè khã kh¨n, víng   m¾c trong viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 138/2004/N§­CP ngµy   17/6/2004 vµ  viÖc x¸c  ®Þnh thêi h¹n, thêi hiÖu khiÕu n¹i   quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. §Ó thèng nhÊt c¸ch hiÓu vµ ¸p dông quy ®Þnh ph¸p luËt   ®iÒu chØnh c¸c vÊn  ®Ò  nµy, Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh  sau: 1. §èi víi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3, Kho¶n 4 §iÒu 15 NghÞ  ®Þnh 138/2004/N§­CP: Trêng hîp mét ngêi võa khai sai sè  lîng,   võa   khai   sai   chÊt   lîng,   m∙   sè...   hµng   ho¸   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu; trong  ®ã  c¸c hµnh vi vi ph¹m t¸ch biÖt,  kh«ng ph¶i lµ  hÖ  qu¶ cña nhau th×   ®îc coi lµ  thùc hiÖn  nhiÒu hµnh vi vi ph¹m, ph¶i bÞ  xö  ph¹t  ®èi víi tõng hµnh  vi vi ph¹m. 2. Trêng hîp doanh nghiÖp  ®îc chËm nép C/O, nhng khi  doanh  nghiÖp  nép C/O th×  C/O nµy kh«ng   ®îc c¬  quan  H¶i  quan chÊp nhËn v×  kh«ng hîp lÖ: nÕu kh«ng cã  c¬  së  x¸c  ®Þnh lµ C/O gi¶ th× kh«ng xö ph¹t. 3.   ViÖc   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   khiÕu   n¹i   ®èi  víi nh÷ng trêng hîp cã  c¸c yÕu tè  nh: ngêi  èm  ®au, giµ  yÕu, cã  nhîc  ®iÓm vÒ  thÓ  chÊt hoÆc v×  lý  do kh¸ch quan  kh¸c mµ  kh«ng thÓ  tù  m×nh khiÕu n¹i th×  c¨n cø quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 31, 39 LuËt KhiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  hå  s¬  vô  viÖc  ®Ó  x¸c  ®Þnh viÖc khiÕu  n¹i cã   ®óng  thêi hiÖu,  thêi  h¹n  hay   kh«ng.   Trªn   c¬   së   ®ã,   thùc   hiÖn   viÖc   thô   lý   gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c   néi   dung   nªu   trªn;   còng   nh thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt  kh¸c liªn quan   ®Õn  viÖc  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh  vùc  h¶i  quan;  nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè b¸o c¸o kÞp thêi vÒ  Tæng côc (Vô Ph¸p chÕ) ®Ó ®îc híng dÉn.
Đồng bộ tài khoản