Công văn 356/VPUB của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
201
lượt xem
4
download

Công văn 356/VPUB của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 356/VPUB của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 356/VPUB của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   CHÝNH   PHñ   356/VPUB   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   22  1  1996    VÒ VIÖC   CHØ   ®ÞNH   C¬  QUAN  CÊP   GIÊY  CHøNG   NHËN   XUÊT   HµNG   Xø  HO¸ THEO   HIÖP  ®ÞNH   CEPT KÝnh   göi: ­Bé      Th¬ng     Ngo¹igiao, m¹i,­Bé    ­Bé      Tµi chÝnh, ­Tæng     côc  H¶i  quan, ­Phßng    Th¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ViÖt Nam   XÐt    ®Ò nghÞ cña    Th¬ng    c¸c Bé  m¹i,Ngo¹igiao,Tµi chÝnh, Tæng           côc  H¶i quan,Phßng      Th¬ng    C«ng  m¹ivµ  nghiÖp ViÖt Nam,    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  cã  kiÕn: ý  1. Bé    Th¬ng      quan  m¹ilµc¬  cÊp giÊy chøng    nhËn xuÊt xø    cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    cña  ViÖtNam     theo HiÖp    ®Þnh  ch¬ng  vÒ  tr×nh u      ®∙ithuÕ quan cã  hiÖu    lùcchung (CEPT)  cña ASEAN. 2.Bé    Th¬ng    iÓnkhaibé  m¹itr     m¸y  cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø        nãitrªn (thuéc Bé    hoÆc   quyÒn  uû  cho  Phßng  Th¬ng    C«ng  m¹ivµ  nghiÖp  ViÖt Nam)    vµ híng dÉn        c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng,doanh    nghiÖp thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản