Công văn 3617/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 3617/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3617/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng sơn dẽo nóng phản quang nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3617/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 3617/TCHQ­GSQL NGµY 06 TH¸NG 9 N¡M  2005 VÒ VIÖC PH¢N LO¹I MÆT HµNG S¥N DÏO NãNG PH¶N QUANG NHËP KHÈU KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thêi gian võa qua, Tæng côc nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè  doanh nghiÖp khiÕu n¹i viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng cã tªn th¬ng  m¹i lµ S¬n dÏo nãng ph¶n quang nhËp khÈu. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng  côc H¶i quan híng dÉn thèng nhÊt ph©n lo¹i nh sau: C¨n   cø   vµo   Danh   môc   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 82/2003/Q§­BTC ngµy 13/06/2003; BiÓu  thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   2003   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  110/2003/Q§­BTC   ngµy   25/07/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh;  Th«ng   t  sè85/2003/TT­BTC   ngµy   29/08/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh;  tham kh¶o chó gi¶i chi tiÕt HS nhãm 3208, 3209, 3210 vµ chó  gi¶i chung cña ch¬ng 39 th× mÆt hµng s¬n dÏo nãng ph¶n quang  cã thµnh phÇn chÝnh gåm: polylefin, canxicabonate vµ h¹t thñy  tinh, khi dïng nhiÖu ®un nãng ch¶y polymer sÏ tan thµnh d¹ng  láng vµ t¹o thµnh mét líp mµng cøng, r¾n, kÕt dÝnh trªn bÒ mÆt  ®êng giao th«ng ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 3902, m∙ sè 3902.90.90. Tæng   côc   H¶i   quan   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn quèc./.
Đồng bộ tài khoản