Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
8
download

Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 3947/T M­X N K  n g µ y 01 th¸ng  10 n¨ m  2003 v Ò  viÖc  cÊp   giÊy p h Ð p  kinh  o a n h  n h Ë p  k h È u  x¨ng d Ç u d KÝnh  göi: ­ C¸c     Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh   phñ ­    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung  ¬ng §Ó  thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  187/2003/Q§­ sè  TTg  ngµy 15/09/2003  cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ vÒ  viÖc ban hµnh Quy  chÕ  qu¶n lý  x¨ng dÇu  tõ  01/01/2004,Bé  ëng  Th¬ng    chøc    tr Bé  m¹itæ  cÊp giÊy phÐp    kinh doanh    nhËp  khÈu  x¨ng dÇu  cho    c¸c doanh nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn kinh doanh  nhËp  khÈu  x¨ng dÇu theo quy ®Þnh  i t¹ §iÓm   §iÒu  cña  1  5  Quy chÕ  theo    c¸c quy  ®Þnh  sau ®©y: 1. Hå  xin cÊp    s¬    giÊy phÐp theo quy ®Þnh  i t¹ §iÓm   §iÒu  Quy  4  5  chÕ   Qu¶n  lý kinh doanh  x¨ng dÇu  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  187/2003/Q§­TTg ngµy 15/9/2003 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. Thêi h¹n      nhËn  s¬: Bé  hå    Th¬ng    m¹i chØ  xem  xÐt nh÷ng  s¬    hå  xin cÊp GiÊy  phÐp  kinh doanh    nhËp khÈu  x¨ng dÇu    göi®Õn   Th¬ng    íc Bé  m¹i tr   ngµy 31/10/2003  (theo dÊu  ®iÖn    bu  hoÆc  dÊu  C«ng  ®Õn   i   th v¨n  t¹  v¨n    sæ cña  Th¬ng        êng        Bé  m¹i®èi víitr hîp göitrùctiÕp ®Õn   Th¬ng    Bé  m¹i) 3.Sau      khinhËn  s¬,Bé  hå    Th¬ng      m¹isÏth«ng    b¸o cho    c¸cdoanh  nghiÖp  cã  s¬  hå  ®Çy     hîp    ®ñ vµ  lÖ, lÞch kiÓm     tra thÈm  ®Þnh   s¬  hå  cña  doanh  nghiÖp  tæ  vµ  chøc viÖc  kiÓm    trathÈm  ®Þnh  nµy. 4. Bé    Th¬ng      chøc  m¹isÏtæ  cÊp  GiÊy phÐp  kinh doanh    nhËp khÈu x¨ng  dÇu cho    c¸c doanh nghiÖp  hå  ®Çy   cã  s¬  ®ñ,  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn  ®∙  îc vµ  ®   kiÓm    tra,thÈm  ®Þnh kh«ng chËm   h¬n ngµy 31/12/2003. §Ò  nghÞ      quan  c¸c Bé, c¬  ngang    quan    Bé, c¬  trùcthuéc  ChÝnh phñ  vµ  Uû  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc    TW phæ   biÕn th«ng b¸o  nµy  cho    c¸c doanh  tÊtc¶    nghiÖp  thuéc ph¹m    vi qu¶n    lý cña m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản