Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
92
lượt xem
4
download

Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cáo về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n Toµ  ¸n n h © n  d © n  tèi cao s è  40/K H X X  n g µ y  6 th¸ng 7 n¨ m  1996  Ò  vi Ö c h í ng d É n    h µ n h  m é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a P h¸p l Ö n h  V thi T h ñ  t ô c gi¶i u y Õ t c¸c tranh  h Ê p    q c lao ® é n g Ph¸p  Önh  ñ tôc gi¶iquyÕt    l th       c¸c tranh chÊp    ng    lao ®é (sau  y   äit¾t ®© g     lµPh¸p  Önh)®ùoc  û     l   U ban  ¬ng  ô  èc  éith«ng  th v Qu h   qua  µy  4­ ng 11­ 1996  µ  v cã  Öu  ùctõ ngµy  7­ hi l     1­ 1996.§ Ó     µnh  ng  µ  èng  Êt c¸cquy  nh     thih ®ó v th nh     ®Þ cña Ph¸p  Önh,Toµ    ©n  ©n  èi l   ¸n nh d t  cao  íng dÉn  ét  è  iÓ m     h  m s® nh sau: A. V Ò  th ñ t ô c gi¶i u y Õ t c¸c v ô  ¸n lao ® é n g  q 1.V Ò     ô    Ò     ng  éc thÈm  Òn    Õt cña  µ    c¸cv ¸n v lao®é thu   quy gi¶iquy   To ¸n. Theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 166, §iÒu    168  ña  é   ËtLao  ng  µ  Òu  c B lu   ®é v §i 11  ña  c Ph¸p  Önh  ×  µ  cã  Èm   Òn    Õt    ô  lao ®éng   l th To ¸n  th quy gi¶iquy c¸c v ¸n    vÒ   tranh chÊp    ng    ©n  µ    lao®é c¸nh v tranhchÊp    ng  Ëp  Ó.   lao®é t th ­ Tranh  Êp  ch lao  ng  nh©n  µ tranh  Êp  ÷a  nh©n  êi lao ®é c¸  l  ch gi c¸  ng     ®éng  íi êisö  ông    ng  Ò   Òn  µ  îÝch  ªnquan  n   Öc  µm, v  ng   d lao ®é v quy v l i li   ®Õ vi l   tiÒn ¬ng, thu nhËp  µ    iÒu  Ön    ng  l    v c¸c ® ki lao ®é kh¸c,vÒ   ùc hiÖn  îp ®ång    th   h  lao ®éng  µ    v trong qu¸ tr×nh häc  Ò;  Ò   ö  ýkû  Ëtlao ®éng       ngh v x l   lu     theo  ×nh  h thøc sa      th¶ihoÆc   Ò   êng  îp bÞ  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng; v tr h   ®¬ ph ch døt h   lao ®é   vÒ   åith ng  Öth¹icho  êisö  ông    ng. b   ê thi     ng   d lao®é ­Tranh  Êp    ng  Ëp  Ó  µ tranh chÊp  ÷a tËp  Ó    ng  íi ch lao ®é t th l     gi   th lao ®é v  ngêi sö  ông    ng  Ò   Òn  µ  î Ých  ªnquan  n   Öc  µm, tiÒn ­  d lao ®é v quy v l i li   ®Õ vi l   l ¬ng, thu  Ëp  µ    nh v c¸c  iÒu  Ön  ® ki lao  ng  ®é kh¸c;vÒ   ùc  Ön    th hi tho¶  c lao í    ®éng  Ëp  Ó;vÒ   Òn  µnh  Ëp,gianhËp,ho¹t®éng  t th   quy th l      c«ng  oµn. ® 2.VÒ  Òn  ëikiÖn,khëitèvô      ng. quy kh         ¸n lao®é Kh¸c  íiviÖc  ëikiÖn  ô  d©n  ù,viÖc  ëikiÖn  ô      ng  ã  v  kh   v ¸n  s  kh   v ¸n lao ®é c nh÷ng  Æc   ïriªng; ô  Ó  µ: ® th    th l c a.Theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 1  Ph¸p  Önh  ×  ÷ng  êi sau  y   ã  l th nh ng   ®© c quyÒn  ëikiÖn  ô      ng  ¹ Toµ    ã  Èm  Òn      Çu  µ    kh   v ¸n lao®é t   i ¸n c th quy ®Ó yªu c To ¸n b¶o  Ö   Òn, lîÝch  îp ph¸p m × nh: v quy   i h    ­Ng êilao®éng;      ­TËp  Ó    ng;   th lao®é ­Ng êisö  ông    ng.    d lao®é b. Trong  êng  îp  Çn    tr hc b¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  îp  v quy v l  i h ph¸p  ña  Ëp  Ó  c t th lao ®éng  ×    th theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 1  Ph¸p  Önh, c«ng  oµn  Êp    l   ® c trªn cña c«ng  oµn  ¬  ë  ã  Òn  ëikiÖn  ô      ng  ¹  µ    ã  Èm   ® c s c quy kh   v ¸n lao ®é tiTo ¸n c th quyÒn. c. Theo    quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 28  Ph¸p  Önh  ×  i  íinh÷ng    ¹m   l th ®è v   viph ph¸p  Ëtcã  ªnquan  n   Òn  µ  î Ých  îp  lu   li   ®Õ quy v l  i h ph¸p  ña  êi lao ®éng  µ c ng     l  ngêi cha  µnh    th niªn,ngêi tµn  Ëtvµ      ¹m      t   c¸c viph ph¸p  Ëtnghiªm  äng kh¸c, lu   tr    
  2. 2 n Õu  kh«ng  ã    ëi kiÖn, th×  Ön  Óm     ã  Òn  ëi tè  ô  lao c ai kh     Vi ki s¸tc quy kh   v ¸n    ®éng  ¹ Toµ    ã  Èm  Òn. Ng êilao®éng  a  µnh    t  i ¸n c th quy      ch th niªntheo quy  nh     ®Þ t¹ §iÒu    i 119  ña  é  Ëtlao®éng  µngêidíi tuæi. c B lu     l     18  d. Trong  êng  îp ngêi nép  n    tr h    ®¬ kh«ng  éc  ét  thu m trong c¸c tr ng  îp       ê h a vµ  trªn®©y   ×  µ   ph¶i tr¶ l¹  nn  Ön  b    th To ¸n     i ®¬ ki theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® a §iÒu  cña  34  Ph¸p  Önh. l ®. Theo quy®Þnh  ¹  Òu  t i§i 120, §iÒu    125  ña  é   Ët lao  ng,  ×  c B lu   ®é th ngoµinh÷ng  êi thµnh    õ®ñ   tuæi trëlªn)  êi lao ®éng  ã  Ó  µ   ng   niªn(t   18     , ng     c th l   ngêitõ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæi,ngêicha    tuæi(®èivíi ét  è  Ò       15    d  18      ®ñ 15      m s ngh vµ c«ng  Öc  îcnhËn  Î   qa    tuæi vµo  µm  Öc,häc  Ò,  Ëp  vi ®   tr  ch ®ñ 15  em   l vi   ngh t nghÒ... Bé    do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquy  nh),ngêitµn tËt. .do    X∙    ®Þ       .  ; ®ã,    ã  ét  khic m trong c¸cbªn  ¬ng  ù  µngêilao®éng  éc diÖn  µy,Toµ       ® s l     thu   n  ¸n cÇn  ó    ùc hiÖn  ng    ch ý th   ®ó c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 21  Ph¸p  Önh,cô  Ó  µ: l   th l ­  êi lao  ng  õ    tuæi  ë lªn cã  Ng   ®é t ®ñ 18  tr     quyÒn  ù  × nh   ùc  Ön  tm th hi quyÒn ,nghÜa  ô  ña  ¬ng  ù  vc ® s trong tètông.    ­ TrÎem   a    tuæi thùc hiÖn  Òn, nghÜa  ô  ña  ¬ng  ù      ch ®ñ 15      quy   vc ® s trong  tètông th«ng      qua  êi®¹idiÖn.Ng êilao®éng  õ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæi ng          t   15    d  18    cã  Ó  ù m × nh  th t   tham    è tông,nh÷ng    Çn  Õt, µ    iÖu tËp  êi gia t     khic thi  To ¸n tr   ng   ®¹idiÖn  ña  ä    c h tham    ètông. giat   ­ N Õ u   ¬ng  ù  µ ngêi cã  îc ®iÓ m   Ò   Ó  Êt hoÆc   ©m   Çn  µ     ® s l    nh   v th ch   t th m kh«ng  Ó  th tham    è tông  îcth×  gia t   ®   ph¶icã  êi®¹idiÖn  ña  ä    ng     c h tham    è gia t   tông. Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ã  êi ®¹i diÖn  c ng     cho  ¬ng  ù  ãi t¹  ® s n  i kho¶n    33 §iÒu  µy  n tham    è tông,Toµ    gia t     ¸n chØ  nh  ét  êith©n  Ých  ña  ¬ng  ®Þ m ng   th c® sù hoÆc   ét  µnh    ña  ét  chøc    éilµm  êi®¹idiÖn  m th viªnc m tæ  x∙h   ng     cho  ä. h e. Theo    quy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ëtlao ®éng, th×  ®Þ ti§i 18  B lu       tranh chÊp      lao ®éng  îc gi¶iquyÕt  ®    theo  ÷ng  nh nguyªn  ¾c  ¬ng îng  ùc tiÕp  µ  ù dµn  t th l tr   v t  xÕp  ÷a haibªn  gi     tranh chÊp  ¹  ¬iph¸tsinh tranh chÊp; th«ng    ti     n       qua  µ  ho gi¶i , träng tµitrªnc¬  ë        s t«n  äng quyÒn  µ  î Ých  ña    tr   v l i c hai bªn,t«n  äng lî Ých    tr     i cña    éivµ  ©n  x∙h   tu theo  ph¸p  Ët. Êt    õ nh÷ng  lu   Xu ph¸tt   nguyªn t¾c    µ    ®ã v theo  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  166  ña  é  Ët lao ®éng  µ  Òu  cña  c B Lu     v §i 11  Ph¸p  Önh,Toµ  l   ¸n chØ   ô  ý gi¶iquyÕt    th l     c¸c tranh  Êp    ng  íinh÷ng  iÒu  Ön    ch lao ®é v  ® ki sau ®©y: ­N Õu     tranh chÊp    ng    ©n, th× tr ckhikhëikiÖn  ¹ Toµ        lao ®é c¸ nh     í      ti   ¸n,c¸c bªn ph¶i® a  Öc    vi tranh chÊp  Héi ®ång  µ    ¬  ë    ra    ho gi¶ic s hoÆc   µ      ho gi¶iviªn lao®éng  ña  ¬    c c quan    ng  Êp  Ön  µ    lao®é c huy ho gi¶i ChØ   . trong tr ng  îp hoµ   ê h   gi¶ikh«ng  µnh, kÌm    th   theo  n  ëi kiÖn  ®¬ kh   ph¶i cã    biªn b¶n  µ      ho gi¶ikh«ng  thµnh  ña  éi ®ång  µ    ¬  ë  c H  ho gi¶ic s hoÆc   ña  µ      ña  ¬  c ho gi¶iviªnc c quan    lao ®éng  Êp  Ön  Ëp)th×  µ    íithô lýgi¶iquyÕt.Thêih¹n  ëikiÖn  i c huy l   to ¸n m             kh   ®è   víic¸c       tranh chÊp  µy  µ s¸u th¸ng,kÓ   õ ngµy  µ      n l      t  ho gi¶ikh«ng  µnh  ®iÓm   th ( b,kho¶n  §iÒu  cña    1  32  Ph¸p  Önh) l §èi víitranh  Êp  Ò   ö  ý kû  Ët lao  ng     ch v x l   lu   ®é theo  ×nh  h thøc  th¶i sa    hoÆc   Ò   êng  îp bÞ   n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng; tranh chÊp  v tr h   ®¬ ph ch døt h   lao ®é     vÒ   åi th ng  Öt h¹icho  êi sö  ông  b  ¬ thi     ng   d lao  ng  ®é (theo quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  a, b  2  166  ña  é  Ëtlao ®éng  µ    iÓ m     kho¶n    c B lu     v c¸c ® a, b  1 §iÒu  cña  11  Ph¸p  Önh),th×  µ   thô  ý gi¶iquyÕt  l   To ¸n  l    kh«ng  ßi  ái ®iÒu  ® h  kiÖn  Êt thiÕtph¶iqua  µ    ¹ c¬  ë.Thêih¹n khëikiÖn  i víi   nh       ho gi¶i   s   ti      ®è     tranh c¸c  
  3. 3 chÊp  µy  µ1  n l   n¨m, kÓ   õngµy      t  ph¸tsinh tranh chÊp  ®iÓm  kho¶n  §iÒu        ( a  1  32 cña  Ph¸p  Önh).Quy  nh  µy  l   ®Þ n kh«ng  ¹n  Õ   Òn  ña    h ch quy c c¸c bªn  a  ® tranh   chÊp  Héi  ng  µ    ¬  ë  ra  ®å ho gi¶ic s hoÆc   µ      ña  ¬  ho gi¶iviªnc c quan    ng   lao ®é cÊp  Ön  µ    µ  îc l¹   Öc  ä  ® a  huy ho gi¶iv ng   ivi h   tranh chÊp  hoµ      òng  ,   ra  gi¶i®ã c kh«ng  ¹n  Õ   Òn  ña  ä  ëikiÖn    µ    Õu  ä  Êy  h ch quy c h kh   ra To ¸n (n h th kh¶  n¨ng  µ  ho gi¶i kh«ng  µnh)vµ  Én  th   v trong thêihiÖu  ëikiÖn  n¨m  Ó   õngµy       kh   1  k t  ph¸tsinh   tranh chÊp. Trong  êng  îp  ä  ∙  Õn  µnh  µ    ¹  ¬  ë  µ  ∙  ã  Õt      tr h h ® ti h ho gi¶it i s v ® c k c qu¶  µ    ×  µ   chØ   ô  ý gi¶iquyÕt  Õu   Õt  ho gi¶ith To ¸n  th l     n k qu¶  µ    ho gi¶ikh«ng  thµnh.Thêih¹n  ëikiÖn      kh   trong tr ng  îp nµy  µ 6   ê h   l   th¸ng,kÓ   õ ngµy  µ      t  ho gi¶i kh«ng  µnh.Toµ    th   ¸n kh«ng  ô lývô    Õu  ù  Öc  ∙  îchoµ    µnh  ã th     ¸n n s vi ® ®   gi¶ith (c   biªnb¶n  µ    µnh)do  éi®ång  µ    ¬  ë    ho gi¶i th   h  ho gi¶i s hoÆc   hoµ        c do  gi¶iviªnlao ®éng  ùc hiÖn,v×    cã  Üa  ô  Êp  µnh    th     haibªn  ngh v ch h c¸ctho¶ thuËn    trong biªn    b¶n  µ    µnh  ho gi¶ith theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  2  164  ña  é  Ëtlao ®éng  c B lu     m µ     ¹®¬n  ëikiÖn  tr¶l  i kh   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   ­§iÒu  cña    ®Þ t i d   34  Ph¸p  Önh. l ­ Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  172  ña  é   Ëtlao ®éng  µ  c B lu     v kho¶n  §iÒu    2  11 cña Ph¸p  Önh,th×  µ  chØ  ô lýgi¶iquyªtc¸c tranh chÊp    ng  Ëp  l   To ¸n  th            lao ®é t thÓ, n Õu  ∙  îc Héi  ng  äng tµilao ®éng  cÊp    ®®  ®å tr         tØnh    Õt  µ   ét  gi¶iquy m m trong c¸c bªn     hoÆc   hai bªn  c¶    kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  éi  ng  ®å ýv   ®Þ c H ®å träng tµilao ®éng. KÌm         theo  n  ëikiÖn,bªn  ëikiÖn  ®¬ kh     kh   ph¶inép    b¶n    sao quyÕt  nh  ña  éi  ngträng  µilao ®éng  Ò   Öc    ®Þ c H ®å t    v vi gi¶iquyªttranh chÊp      lao ®éng.  êi h¹n  ëikiÖn  µ 3    Th   kh   l   th¸ng kÓ   õ ngµy  ãquyÕt  nh  ña  éi   t  c ®Þ c H  ®ång  ängtµilao®éng  Êp  tr       c tØnh.   Ç n  u    µ theo  C l ýl  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  2  172  ña  é   Ëtlao ®éng  c B lu     n Õu  Ëp  Ó    ng  t th lao ®é kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  éi ®ång  äng tµi ®å ýv   ®Þ c H  tr     lao  ng,  ×  ä  ã  Òn  än  ét  ®é th h c quy ch m trong    Ön  hai bi ph¸p    Õt  gi¶iquy tranh   chÊp    ng  Ëp  Ó,®ã   µ: lao®é t th   l ­  ëi kiÖn  ô  lao  ng  Kh   v ¸n  ®é yªu  Çu  µ   gi¶iquyÕt  c To ¸n    tranh  Êp  µ  ch v kh«ng  îc ®×nh  ®  c«ng, trõ tr ng  îp  ä  ót®¬n  ëi kiÖn  íc khi toµ  ra    ê h h r   kh   tr     ¸n    quyÕt ®Þnh    Õt tranhchÊp    ng  .   gi¶iquy     lao®é ®ã ­ Thùc  Ön  Òn  nh    hi quy ®× c«ng  theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ëtm µ   lu   kh«ng  cã  Òn  ëikiÖn  ô      ng      Çu  µ      Õt  quy kh   v ¸n lao ®é ®Ó yªu c To ¸n gi¶iquy tranh chÊp    lao®éng  Ëp  Ó.   t th Trong tr ng hîp Thñ  t ng ChÝnh  phñ  quyÕt ®Þnh  viÖc ho∙n hoÆc   ê í ngõng  éc  nh  cu ®× c«ng theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 175  ña  é   Ët lao ®éng, c B lu       n Õu  Ëp  Ó    ng  ëikiÖn  ¹  µ    ×  µ    ô lýgi¶iquyÕt  t th lao ®é kh   t i ¸n,th To ¸n th       to tranh  chÊp    ng  lao ®é theo  quy  nh  ®Þ chung  µ    Ých    Ëp  Ó    ng    v gi¶ith ®Ó t th lao ®é ®ã biÕtlµ  ä     h kh«ng  ã  Òn  nh  c quy ®× c«ng  ÷a. n 3.VÒ  êihiÖu  ëi  Ön. th   kh  ki Khi xem   Ðt  Ò   êihiÖu  ëikiÖn  îc quy  nh  ¹    x v th   kh   ®  ®Þ tikho¶n  §iÒu    1  32 cña Ph¸p  Önh    Õt  nh  ô lývô    Òu      ¹ ®¬n  Ön  ®iÓm   l ®Ó quy ®Þ th     ¸n (§i 35),tr¶l   i ki ( c  Òu  §i 34),®×nh    chØ     Õt  ô  (®iÓm   kho¶n  §iÒu  gi¶iquy v ¸n  d  1  41),cÇn      ¸p dông theo    c¸c quy  nh  ¹    Òu  õ 168  n   ®Þ t i §i t   c¸c ®Õ 171  ña  é   Ëtd©n  ù  Ò   c B lu   sv thêigian    kh«ng  Ýnh  µo  êih¹n  ëikiÖn, tÝnh  ¹ thêigian  ëikiÖn    t v th   kh     li     kh   ®Ó ®¶m  b¶o  Òn, lîÝch  îp ph¸p cña  êikhëikiÖn. quy     i h    ng     Bé   Ëtlao ®éng  ã  Öu  ùc tõ ngµy  lu     c hi l     1/1/1995,do        ®ã c¸c tranh chÊp    lao  ng  µ   é   Ët quy  nh   éc  Èm   ®é m B lu   ®Þ thu th quyÒn    gi¶iquyÕt  ña  µ     c To ¸n nh©n  ©n  Òu  d (§i 157) lÏ       ph¶i® îcthô lýgi¶iquyÕt    ra          c¸c tranh chÊp    ng    lao ®é cã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  hi l     t  1/7/1996,v×  Ëy    ¹    v c¸c lo i tranh chÊp    ng    lao ®é
  4. 4 ph¸tsinh tõngµy       1/1/1995 ®Õ n   ícngµy    tr   1/7/1996 ®Ò u   îc¸p dông  êihiÖu    ®    th   khëikiÖn    quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 32  Ph¸p  Önh  µ  êihiÖu    l v th   ®ã chØ  îctÝnh  ®  tõ ngµy    1/7/1996.Riªng  i  íibèn    ®è v   tranh  Êp  ch lao  ng  îc quy  nh   ¹ ®é ®  ®Þ t  i NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/N§­ H§BT   µy14/1/1985  ña  éi  ng  é   ëng  ng c H ®å B tr (nay  µ l  ChÝnh  ñ) th×  êih¹n  ëikiÖn  îc tÝnh  ph   th   kh   ®  theo  ®Þnh  ña  quy c NghÞ   nh   ®Þ nµy, Th«ng    ªnngµnh  è    tu li   s 03/TTLN  µy  ng 2/10/1995  ña  µ  nh©n  ©n   c To ¸n  d tèicao,ViÖn  Îm    ©n  ©n  èicao       ki s¸tnh d t  ,Tæng  ôc  ¹y nghÒ   c d  (nay lµBé         Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi ) híng  Én  ùc  Ön  Èm   Òn  Ðt  ö  ña  v X∙      d th hi th quy x xc Toµ  nh©n  ©n  Ò   ét  è  Öc  ¸n  d v m s vi tranh chÊp    ng  µ    b¶n    lao ®é v c¸c v¨n  ph¸p  luËtcã  ªnquan;®ã   µ:   li    l ­C«ng  ©n, viªnchøc  µ   ícbÞ  ö  ýb»ng  ×nh    nh    Nh n   x l   h thøc buéc    Öc;   th«ivi ­ Häc    sinh häc  Ò,      ¹y nghÒ   µ  ùc tËp    ngh gi¸oviªnd   v th   sinh ë  ícngoµibÞ   n     buéc  ph¶ibåith ng  Ý      ê ph tæn  o  ¹ocho  µ   ícv×  Þ  ö  ýkû  Ët; ®µ t   Nh n   b x l   lu ­ Nh÷ng  êi ®i  îp      ng  íiníc ngoµi bÞ   éc    ng   h t¸clao ®é v      bu ph¶i båi th ng     ê phÝ  tæn cho  µ   íc v×    ¹m  îp  ng, bÞ   û  Ëtph¶i vÒ   íc tr c thêi Nh n   viph h ®å   k lu     n   í    h¹n; ­Nh÷ng    tranh chÊp  ÷a ngêilµm    gi     c«ng  íi ñ   ©n. v  ch tnh C¸c tranh chÊp  lao ®éng  ph¸t sinh tr c ngµy Bé  luËt ã  hiÖu lùc í  c   (1/1/1995),ngoµi 4  ¹      lo itranh  Êp  ãi trªn kh«ng  éc  Èm   ch n    thu th quyÒn     gi¶i quyÕt cña  µ    ©n  ©n; do  ,  Õu  ã  n  ëikiÖn,th× Toµ      To ¸n nh d   ®ã n c ®¬ kh      ¸n kh«ng  thô lýgi¶i       Õt vµ    Ých  â cho  ¬ng  ù  â. quy   gi¶i th r  ® sr 4.V Ò   Öc  µ      vi ho gi¶i trongqu¸ tr×nh gi¶i        Õt vô      ng. quy   ¸n lao®é §iÒu  quy  nh  Öc  µ        ¬ng  ù  ã  Ó  38  ®Þ vi ho gi¶i®Ó c¸c ® s c th tho¶  Ën  íi thu v   nhau  Ò   Öc    Õt  ô    v vi gi¶iquy v ¸n.Trong  ßng  îp   tr h c¸c bªn  tho¶  Ën  îc víi thu ®     nhau  Ò     Õt  ô    ×  µ  lËp    v gi¶iquy v ¸n,th To ¸n  biªn b¶n  µ    µnh  ã  ÷  ý  ho gi¶ith c ch k cña    c¸c bªn  ¬ng  ù, cña    ý  µ    È m   ® s  Th k to ¸n,Th ph¸n  ý    µ  ng  Êu  ña  k tªnv ®ã d c Toµ  vµo  ¸n  biªn b¶n    tho¶  Ën  .  thu ®ã Kh¸c  íithñ  ôc c«ng  Ën  v  t  nh tho¶  Ën  thu gi÷a    ¬ng  ù  c¸c ® s trong  ô  d©n  ù  µ Toµ   ph¶i göi biªn b¶n  µ    v ¸n  s l  ¸n       ho gi¶i thµnh  cho    ¬ng  ù  µ  Ön  Óm     ïng  Êp  µ  c¸c ® s v Vi ki s¸tc c v sau    Õt   ¹n    khi h h 15 ngµy  ¬bg  ù  ® s kh«ng  thay ® æi    Õn, ViÖn  Óm       ý ki   ki s¸tkh«ng  Õn  Þ   ×  ki ngh th Toµ    íira quyÕt  nh  ¸n m     ®Þ c«ng  Ën  ù  nh s tho¶  Ën  ÷a c¸c ® ¬ng  ù.Trong  thu gi     s  vô  lao ®éng, Toµ  ra  ¸n      ¸n  ngay  quyÕt  nh    ®Þ c«ng  Ën  ù  nh s tho¶  Ën  ña  thu c c¸c ® ¬ng  ù; quyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùc ph¸p  Ët,c¸c ® ¬ng  ù    s  ®Þ n c hi l   lu     s kh«ng  ã  c quyÒn  kh¸ng  c¸o theo  ñ  ôc phóc  Èm,  µ   th t   th m chØ   ã  Òn  Õu  ¹itheo  c quy khi n   tr×nh tù gi¸m  c  Èm     ®è th hoÆc   i Èm.  Ön  Óm    Õu    Ön  Êy  ã  t¸ th Vi ki s¸tn ph¸thi th c vi ph¹m    ph¸p  Ët trong  lu   qu¸  ×nh  µ    tr ho gi¶ihoÆc   dông  ¸p  ph¸p  Ët khi ra  lu     quyÕt  nh  ®Þ c«ng  Ën  nh tho¶  Ën  ÷a    ¬ng  ù, th×  ã  Òn  thu gi c¸c ® s  c quy kh¸ng  nghÞ   theo  ×nh  ù  tr t gi¸m  c  Èm   ®è th hoÆc  theo  ×nh  ù  ithÈm   Õu  tr t t¸  (n ph¸t   hiÖn  ã  ×nh  Õtmíi). ct ti   Trong  êng  îp  µ    tr h ho gi¶ikh«ng  µnh  ×  µ  lËp    th th To ¸n  biªn b¶n  µ    ho gi¶i kh«ng  µnh  µ    Õt ®Þnh  a  ô      Ðt. th v ra quy   ® v ¸n ra x 5.V Ò   ét  è  Ên      m s v ®Ò kh¸c. a)  éi ®ång  Ðt  ö  ô  lao ®éng  ã  ×nh tù s¬  Èm  å m     È m   H  x x v ¸n    c tr     th g haiTh ph¸n vµ  ét  éi thÈm  ©n  ©n   m H  nh d theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t i 1  16  Ph¸p  lÖnh. b) Ngoµinh÷ng  íng dÉn    y,        h  trªn®© c¸cquy  nh  ®Þ kh¸cnh:  
  5. 5 ­ V Ò   Öc  Þ   n  õ chèikhaib¸o,cè  ×nh  ¾ng  Æt     vi b ®¬ t        t v m kh«ng  ã  ýdo  c l  chÝnh  ¸ng; ® ­ V Ò   Öc    vi thay ® æi  µnh  Çn  éi ®ång  Ðt  ö    th ph H  x x hay  ÷ng  êi tiÕn nh ng     hµnh  ètông kh¸c; t    ­V Ò   êi®¹idiÖn  ña  ¬ng  ù;   ng     c® s ­V Ò   Öc  ¹m  nh    vi t ®× chØ,  nh  ®× chØ    Õt vô      ng; gi¶iquy   ¸n lao®é ­V Ò   Öc    ông  Ön    vi ¸p d bi ph¸p khÈn  Êp  ¹m  êi   c t th . ... C¸c  µ  ¸p  ông    íng  Én ¬ng  To ¸n  d c¸c h d t øng  ¹  ti NghÞ   Õt  è  quy s 03/H§TP  ngµy 19/10/1990  ña  éi  ng  È m   c H ®å Th ph¸n  µ   nh©n  ©n  èicao  íng To ¸n  d t  "h   dÉn  dông  ét  è  ¸p  m s quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ñ  ôc gi¶iquyÕt    ô    l Th t     c¸c v ¸n qu©n  ù" ®Ó     Õt  ÷ng  Ên   ¬ng  ù trong qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt    s  gi¶iquy nh v ®Ò t t        c¸c vô      ng. ¸n lao®é B. V Ò  vi Ö c gi¶i u y Õ t c¸c c u é c ® × n h  c « n g  q Theo  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  2  176  ña  é   c B lao  ng,  µ   nh©n   ®é To ¸n  d©n  ã  Èm   Òn  Õt  Ën  éc  nh  c th quy k lu cu ®× c«ng  îp  h ph¸p  hay  Êt  îp  b h ph¸p.   §©y  µ lo¹  Öc  míivµ  Êtnh¹y c¶m;  ®ã,    ã  n  cÇu  µ    Õt  l  i vi     r     do  khic ®¬ yªu  To ¸n k hîp  éc  nh  cu ®× c«ng  îp  h ph¸p  hoÆc   Êt  îp  b h ph¸p  ×  Çn  Èn  ¬ng  ng  th c kh tr nh thËn  äng    tr gi¶iquyÕt  nh»m   ¹n  Õ   Êp  Êt  h ch th nh ¶nh  ëng  ña  éc  nh  h c cu ®× c«ng  í t×nh  ×nh  Ýnh  Þ vµ  Ëttù x∙ héit¹  a   ¬ng. ViÖc  ô lýgi¶i t i h ch tr   tr         i ®Þ ph   th       quyÕt c¸ccuéc  nh     ®× c«ng  ph¶ichó    ét  è  iÓ m     ým s ® sau  y: ®© 1. Nh÷ng  êi cã  Òn  ép  n  n   µ  yªu  Çu  Õt  Ën  éc    ng   quy n ®¬ ®Õ To ¸n  c k lu cu ®×nh c«ng  îp ph¸p hoÆc   Êt hîp ph¸p h    b   Theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 87  Ph¸p  Önh  ×  ÷ng  êi sau  y   ã  l th nh ng   ®© c quyÒn   ép  n   n   µ  yªu  Çu  Õt  Ën  éc  nh  n ®¬ ®Õ to ¸n  c k lu cu ®× c«ng  îp  h ph¸p  hoÆc   Êt hîp ph¸p: b   a.Ban  Êp  µnh    ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ¬itËp  Ó    ng  nh  ® c s n   th lao®é ®× c«ng  ã  c quyÒn  ép  n  Õn  µ      Çu  Õt  Ën  éc  nh  n ®¬ d To ¸n yªu c k lu cu ®× c«ng  îp ph¸p; h  b. Ng êi sö  ông    ng  ¬i tËp  Ó    ng  nh     d lao ®é n  th lao ®é ®× c«ng  ã  Òn   c quy nép  n   n   µ   yªu  Çu  Õt  Ën  Ýnh  Êt  îp  ®¬ ®Õ To ¸n  c k lu t b h ph¸p  ña  éc  nh  c cu ®× c«ng. c. Tríc khi b ¾t  u   nh       ®Ç ®× c«ng hoÆc  trong qu¸  ×nh  nh  tr ®× c«ng  ¬  c quan  ®éng  Êp  lao  c tØnh, Liªn §oµn  ®éng  Êp      lao  c tØnh  ¬i cã  éc  nh   n   cu ®× c«ng  ã  Òn  öiv¨n b¶n  n   µ ¸n yªu cÇu  Õt  Ën  éc  nh  c quy g    ®Õ to       k lu cu ®× c«ng  îp  h ph¸p hoÆc   Êt hîp ph¸p;   b   d. ViÖn  Óm     ©n  ©n  ã  Òn  ëitè ®Ó   cÇu  µ  kÕt    ki so¸tnh d c quy kh     yªu  To ¸n  luËn  éc  nh  cu ®× c«ng  µbÊt hîp ph¸p. l      2. V Ò   Öc  ô lýyªu  Çu, v¨n b¶n  cÇu, v¨n b¶n  ëitè yªu  Çu  Õt    vi th     c     yªu     kh     c k luËn  éc  nh  cu ®× c«ng  îp ph¸p hoÆc   Êt hîp ph¸p. h    b  
  6. 6 Khi xem   Ðt  ô  ý ®¬n     x th l   yªu  Çu  c theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 91  Ph¸p  lÖnh,Toµ    Çn  Óm    éidung  n    Çu  µ    µiliÖu kÌm    ¸n c ki tran   ®¬ yªu c v c¸ct     theo ®¬n     nh  ∙  îcquy  nh  ¹ ®iÒu  cña  ®®   ®Þ t  i 88  Ph¸p  Önh,cô  Ó  µ: l   th l a. N Õ u   n    Çu  µ      Õt  éc  nh    ®¬ yªu c To ¸n gi¶iquy cu ®× c«ng  ña  Ëp  Ó    c t th lao ®éng, cña  êisö  ông    ng  × cÇn    ng   d lao®é th   ph¶ixem   Ðt ®∙  ã  y      éi   x   c ®Ç ®ñ c¸cn   dung  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 1  88  Ph¸p  Önh  l hay  a?  Õ u   a  ã  y   ch N ch c ®Ç ®ñ     éi dung  ,  ×  c¸c n   ®ã th yªu  Çu  Ëp  Ó    ng  c t th lao ®é hoÆc   êi sö  ông    ng   d lao ®éng  µm  ¹ ®¬n  ng  l li   ®ó theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  1  88  Ph¸p  Önh. l   N Õ u   ∙  ã  y      éidung  ,  × xem  Ðt kÌm  ® c ®Ç ®ñ c¸cn   ®ã th   x  theo ®¬n    Çu  ∙  ã    yªu c ® c c¸c b¶n    yªu  Çu,  c b¶n th«ng b¸o  Ò   éc  nh  v cu ®× c«ng, quyÕt  nh   ña  éi   ®Þ c H  ®ång  äng  µilao  ng  Êp  Tr t  ®é c tØnh  Ò   Öc    v vi gi¶iquyÕt  ô  v tranh  Êp    ch lao ®éng  Ëp  Ó  µ    Êy  ê,tµiliÖu cã  ªnquan  n   Öc    Õt  éc  t th v c¸c gi t       li   ®Õ vi gi¶iquy cu ®×nh  c«ng  hay  a?  èivíingêinép  n  µ ngêisö  ông    ng  ×  Çn  ch §       ®¬ l    d lao ®é th c ph¶ixem   Ðt  ä  ∙  ép  Òn  Ö  Ý     x h ® n ti l ph theo  møc   chÝnh  ñ  do  ph quy  nh    ®Þ hay cha? b.N Õ u       v¨n b¶n    Çu  µ ¸n kÕt  Ën  éc  nh  yªu c to     lu cu ®× c«ng  îp ph¸p hoÆc   h    bÊt  îp  h ph¸p  ña  ¬  c c quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh, cña    oµn    ng  ña    Liªn ® lao ®é c cÊp tØnh, còng   v¨n    nh b¶n  ëi tè cña  Ön  Óm     ©n  ©n,  ×  Çn  kh     Vi ki s¸tnh d th c ph¶ixem   Ðt  ∙  ã  y       éidung    x ® c ®Ç ®ñ c¸c n   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  2  88  Ph¸p  Önh  l hay  a?  Õ u   a  ã  y       éi dung  ,  ×  ch N ch c ®Ç ®ñ c¸c n   ®ã th yªu  Çu  ¬  c c quan  µm  ¹ v¨n  l l i b¶n    yªu  Çu  c theo  ng  ®ó quy  nh  t¹  ®Þ  i kho¶n  §iÒu  cña  2  88  Ph¸p  Önh. N Õ u   ∙  ã  y       éi dung  ,  ×  l   ® c ®Ç ®ñ c¸c n   ®ã th xem   Ðt  Ìm  x k theo    v¨n b¶n    Çu  ∙  ã    µiliÖu,chøng  li   yªu c ® c c¸ct     cø  ªnquan  n   Öc    Çu  Õt  Ën  ®Õ vi yªu c k lu cuéc  nh  ®× c«ng  îp ph¸p hoÆc   Êt hîp ph¸p hay  a? h    b     ch c. N Õ u     sau    khixem   Ðt,thÊy  n  x  ®¬ yªu  Çu, v¨n  c   b¶n yªu  Çu,  c v¨n    b¶n khëitè®∙  ã  y      éidung      c ®Ç ®ñ c¸cn   theo yªu cÇu     quy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu  ®Þ ti  1,2  88  ña  c Ph¸p  Önh  µ  ∙  ã  y      Êy tê,tµiliÖu,chøng  kÌm  l v ® c ®Ç ®ñ c¸cgi         cø  theo vµ    xÕt  Êy  th doanh  nghiÖp  ¬i tËp  Ó    ng  nh  n  th lao ®é ®× c«ng kh«ng  éc  thu danh  m ôc    c¸c doanh  nghiÖp  Ê m   nh  c ®× c«ng  Ch Ýnh  ñ  do  ph quy  nh,  ng  êi ®Þ ®å th   xÐt  Êy  Öc    Õt  éc  nh  th vi gi¶iquy cu ®× c«ng  éc  Èm  Òn  ña  × nh,  ×  thu th quy cm th Toµ    µo    ô lý®¬n  µ  ¸n v sæ th     v th«ng  cho  b¸o  ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë; ® cs  ngêisö  ông    ng, c¬   d lao ®é   quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh,Liªn®oµn    ng  Êp     lao ®é c tØnh  µ  Ön  Óm    ©n  ©n  ïng cÊp  Õt. v Vi ki s¸tnh d c  bi d. ViÖc  ô  ývµ    Õt  nh    th l   gi¶iquy ®× c«ng  ph¶i® îc tiÕn  µnh  Èn  ¬ng     h kh tr nh»m   ¹oh¹n  Õ   t   ch ¶nh  áng  ña  ã  í quyÒn  îcña  ßi lao ®éng, cña  êi h c n t  i l  i ng       ng   sö  ông    ng  µ  d lao ®é v ¶nh  ëng  ña  ã  í trËttù an  µn    éi;do  ,  µi h c n t       to x∙h   ®ã ngo   i viÖc  kh«ng  îc vîtqu¸ thêih¹n  ®       quy  nh  ¹    Òu    cña  ®Þ t i §i 91, 92  c¸c Ph¸p  Önh, l   Toµ    ¸n ph¶itÝch  ùc  ótng ¾n  êih¹n thô lývµ  êih¹n gi¶i   c r  th         th       Õt viÖc  nh   quy   ®× c«ng. 3.Nh÷ng  Öc  Çn  Õn hµnh    vi c ti   ngay  sau   thô lý®¬n    Çu. khi      yªu c a. Ngay sau    ô  ý ®¬n   khi th l   yªu  Çu  c Ch¸nh  µ  µ   to To lao  ng  µ     ®é To ¸n nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  ©n  ph c«ng  ét  È m   m Th ph¸n    Õt  éc  nh  gi¶iquy cu ®× c«ng  vµ  ét    ý  µ  gióp  È m   m Th k To ¸n  Th ph¸n trong viÖc  Ëp  å  ¬    Õt  Öc    l h s gi¶iquy vi ®×nh c«ng.  b. Sau    îc ph©n    khi®   c«ng    Õt  éc  nh  gi¶iquy cu ®× c«ng  È m   Th ph¸n  Çn  c nhanh  ãng  iÓn khaithùc hiÖn  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  ×nh  ch tr       nhi v  hcm quy  nh   ®Þ t¹  Òu  cña  i §i 93  Ph¸p  Önh.ViÖc    l   x¸c minh  ¹ chç,tiÕn hµnh  µ    ÷a Ban  ti       ho gi¶igi   chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ¬  ë  µ  êi sö  ông    ng  Ò   Öc    Õt  ® c s v ng   d lao ®é v vi gi¶iquy
  7. 7 cuéc  nh  ®× c«ng  Çn  c ph¶i® îc lËp       biªn b¶n, cã  ÷  ý  ña  ÷ng  êi tham    ch k c nh ng   gia vµo      c¸c c«ng  Öc  µy. ThÈ m   vi n   ph¸n  µ    ý  µ  ph¶iký  µo      v Th k to ¸n    v biªn b¶n vµ  ng  Êu  ña  µ ¸n vµo    ®ã d c to     biªnb¶n. N Õu  trong qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt  éc  nh        cu ®× c«ng,n Õu    Ön  ã  Êu    ph¸thi c d hiÖu  éiph¹m  ×  È m   t  th Th ph¸n  cung  Êp  µiliÖu  c t  cho  Ön  Óm   Vi ki so¸tnh©n     d©n xem   Ðt khëitèvÒ   ×nh  ù  i víi êicã  µnh    ¹m  éi x     h s ®è     ng   h viph t . Trong  êih¹n ba  µy,kÓ   õngµy  ô lý®¬n    Çu, v¨n b¶n    Çu, th     ng   t   th     yªu c     yªu c   v¨n b¶n  ëitè,ThÈ m     kh     ph¸n ®ù¬c  ©n    ph c«ng    Õt  éc  nh  gi¶iquy cu ®× c«ng ph¶i   ra  Õt  nh  a  éc  nh  quy ®Þ ® cu ®× c«ng  gi¶iquyÕt  ra    hoÆc   Õt  nh  nh  quy ®Þ ®× chØ  Öc    Õt cuéc  nh  vi gi¶iquy   ®× c«ng. ThÈ m  ph¸n  quyÕt  nh  nh  ra  ®Þ ®× chØ  Öc    Õt  éc  nh  vi gi¶iquy cu ®× c«ng  khicã  ét    m trong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  cña     ê h   ®Þ t  i 95  Ph¸p  Önh;cô  Ó  µ: l   th l   khingêicã    Çu  ótyªu cÇu; khiViÖn  Óm    ótv¨n b¶n  ëitè;khiBan      yªu c r        ki s¸tr     kh       cÊp  µnh  h c«ng  oµn  ¬  ë  µ  êisö  ông    ng  ® c s v ng   d lao®é tho¶ thuËn  îcvíi   ®    nhau  vÒ   Öc    Õt  éc  nh  vi gi¶iquy cu ®× c«ng,tr ckhiToµ      Õt  nh    Õt   í    ¸n ra quy ®Þ gi¶iquy   cuéc  nh  ®× c«ng. c.Trong    ×nh gi¶iquyÕt  éc  nh    qu¸ tr     cu ®× c«ng,n Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt,   x  c thi   th×  È m   Th ph¸n  ®ù¬c  ©n  ph c«ng    Õt  gi¶iquy hoÆc   éi®ång    Õt  éc  h  gi¶iquy cu ®×nh  c«ng  chØ  ã  Ó   quyÕt  nh    ông  Ön  c th ra   ®Þ ¸p d bi ph¸p  Èn  Êp  ¹m  êi kh c t th   “cÊm  hoÆc   éc  Ëp  Ó    ng, ngêisö  ông    ng  ùc hiÖn  ét  è  bu t th lao ®é    d lao ®ä th   ms hµnh    Êt ®Þnh”.VÝ   ô:   Ê m   êisö  ông    ng  m¸y  ãc,  Õt vinh     d  c ng   d lao ®é b¸n  m thi   bÞ; cÊ m   Ëp  Ó    ng    nh    t th lao ®é khi®× c«ng  ô tËp  µi®Þa  Ën  ña  t  ngo   ph c doanh  nghiÖp  v.v.   Ç n   ó    µ trong Quy Õt  nh  dông  Ön  .C . ch ý l     ®Þ ¸p  bi ph¸p  Èn  Êp  kh c t¹m  êicÇn    â  êih¹n  ã  Öu  ùc cña  th   ghi r th   c hi l   quyÕt  nh.  ®Þ Quy Õt  nh     ®Þ ¸p dông  Ön  bi ph¸p  Èn  Êp  ¹m  êi® îcthihµnh  kh c t th       ngay  µ  ã  Ó  Þ   v c th b thay ® æi    hoÆc   û  á  hu b theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 45  Ph¸p  Önh. l 4.V Ò   éinghÞ  µ    h  ho gi¶i. a. Héi nghÞ     hßa    µthñ tôcb ¾t  éc  gi¶i       l bu trong qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt  éc        cu ®×nh c«ng  µ  ã    v c ý nghÜa,      vai trß quan  äng  tr trong  Öc    vi gi¶iquyÕt  éc  cu ®×nh c«ng;do    Èm    ®ã th ph¸n ® îcph©n     c«ng    Õt cuéc  nh  gi¶iquy   ®× c«ng  ph¶i   chuÈn  Þ   ètch¬ng  ×nh,néi dung  òng   vÒ   ×nh  b t  tr    c nh h thøc  cho  Öc  Õn vi ti   hµnh  µ  ho gi¶i  éi  Þ   µ    ã  Ó  îc tiÕn  µnh  ¹  ôsë  ña  µ    .H ngh ho gi¶ic th ®   h t i   c to ¸n tr hoÆc     taidoanh  nghiÖp  ¬ix¶y    nh  n   ra ®× c«ng. b. Theo  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 98  Ph¸p  Önh  ×  i diÖn  l th ®¹   Ban  Êp  ch hµnh  c«ng  oµn  ¬  ë, ngêi sñ  ông    ng  ® cs   d lao ®é hay  êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p   cña  ä  h ph¶icã  Æt   ¹  éinghÞ  µ   m ti   h ho gi¶i  Õ u   ¾ng  Æt   êi®¹idiÖn    .N v m ng     Ban ch¸p hµnh    c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   êisö  ông    ng  ng   d lao ®é hay  êi®¹idiÖn  ng     hîp ph¸p cña  ä  × Héi nghÞ  µ        h th     ho gi¶iph¶i® îcho∙n.    §ãivíi ®¹idiÖn  Ön  Óm    ©n  ©n, c¬         Vi ki so¸tnh d   quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh,   Liªn ®oµn    ng  Êp    lao ®é c tØnh, th×  ã  Öm   ô    c nhi v tham  ù  éi nghÞ  µ  dh  ho gi¶i . Trong  ßng  îp cÇn  Õt, µ    ã  Ó  êi    tr h  thi  To ¸n c th m c¸cchuyªn gia vÒ   Ünh  ùc  ÷u    l vh quan  µm   vÊn  ¹  éi nghÞ   µ  lt t ih   ho gi¶i  Õ u   ¾ng  Æt   i diÖn  .N v m ®¹   hoÆc     c¸c chuyªn gia ® îcToµ    êi  µm   Ên  éinghÞ  µ      ¸n m l tv h   ho gi¶i th× tuú tõng  êng  îp ,     tr h  cô  Ó  µ   ã  Ó  th m c th ho∙n héinghÞ  µ       ho gi¶i hoÆc   Õn hµnh  éinghÞ  µ  ti   h  ho gi¶i . c. Héi  Þ   µ      ngh ho gi¶iph¶i ® îc tiÕn  µnh     h theo  ×nh  ù vµ  ñ  ôc theo tr t   th t     quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 99  Ph¸p  Önh. l
  8. 8 Trong  êng  îp    tr h c¸c bªn  tham    gia kh«ng  ¬ng îng,tho¶  Ën  îc víi th l  thu ®     nhau  Ò   Öc    v vi gi¶iquyÕt  éc  nh cu ®× c«ng  ¹o héi nghÞ   µ     µy, th×  t    ho gi¶in   ThÈ m  ph¸n  Ëp    l biªnb¶n  µ    ho gi¶ikh«ng  µnh  ã  ÷  ý  ña  È m   th c ch k c Th ph¸n,Th    ký  éinghÞ  µ    µ    h  ho gi¶iv c¸c bªn  ¬ng  ù.§ång  êivíiviÖc  Ëp    ® s  th     l biªnb¶n  µ ho gi¶ikh«ng  µnh, ThÈ m     th   ph¸n  Çn  quyÕt  nh   éc  êi sö  ông    c ra  ®Þ bu ng   d lao ®éng  trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ëp  th   ba  k t  l biªn b¶n  µ      ho gi¶ikh«ngthµnh  ph¶ilËp  µ  a    ¬ng    íivÒ   Öc    Õt  éc  nh    v ® ra ph ¸n m   vi gi¶iquy cu ®× c«ng.Sau      khi cã  ¬ng    íi,ThÈ m   ph ¸n m   ph¸n  chøc  éinghÞ  µ    ¹ vµ    tæ  h  ho gi¶il   ®Ó cho      i c¸c bªn ph¶ith ng îng víi  ¬ l     nhau  Ò   ¬ng    .  Õ u   v ph ¸n ®ã N qua  ¬ng îng haibªn  Êt trÝ th l     nh     víi  nhau  Ò   ¬ng    íi®ã,  × thÈm  v ph ¸n m   th   ph¸n lËp biªnb¶n  µ    µnh  µ        ho gi¶ith v ra quyÕt  nh  ®Þ c«ng  Ën  ù  nh s tho¶  Ën  ña    thu c c¸c bªn.Trong  ßng  îp        tr h c¸c bªn kh«ng  tho¶  Ën  îcvíinhau  Ò   ¬ng    íi®ã,  ×  È m   thu ®     v ph ¸n m   th Th ph¸n  giao cho    ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  chøc  Êy ý  Õn  ña  Ëp  Ó    éng  ® c s tæ  l   ki c t th lao d (nh÷ng  êitham    nh  ng   gia ®× c«ng) b»ng  ¬ng    ph ph¸p  á  Õu  Ýn  Ò   ¬ng  b phi k v ph ¸n míi®ã.  Õ u   Õt     N k qu¶  Óm  Õu  µ     öa  Ëp  Ó    ng  ng    íi ki phi m qu¸ n t th lao ®é ®å ý v   ph¬ng  míi do  êi lao  ng  a    ×  Èm   ¸n    ng   ®é ® ra,th th ph¸n  quyÕt  nh   ra  ®Þ c«ng  nhËn  ù  s tho¶  Ën  ña    thu c c¸c bªn  Ò   Öc    Õt  éc  nh  v vi gi¶iquy cu ®× c«ng. N Õ u     kÕt qu¶  Óm   Õu  µ     öa  Ëp  Ó  Ëp  Ó    ng  ki phi m qu¸ n t th t th lao ®é kh«ng  ng    íi ®å ýv   ph¬ng    íido  êisö  ông    ng  a    × ThÈ m   ¸n m   ng   d lao ®é ® ra,th   ph¸n ra quyÕt  nh      ®Þ më  phiªnhäp  Ðt tÝnh  îp ph¸p cña  nh    x  h    ®× c«ng. Trong  äi  êng  îp,tr c khira  Õt  nh  ë   m tr h   í     quy ®Þ m phiªnhäp  Ðt  Ýnh  îp   xt h  ph¸p  ña  éc  nh  c cu ®× c«ng, ThÈ m     ph¸n ph¶i b¸o    c¸o  íiCh¸nh  µ  µ     v  to To lao ®éng    ®Ó chØ  nh  ®Þ thªm    È m   haiTh ph¸n tham    éi ®ång    Õt  éc  gia H   gi¶iquy cu ®×nh c«ng. 5.V Ò     phiªnhäp  ña  éi®ång    Õt cuéc  nh    c h  gi¶iquy   ®× c«ng. a. Phiªn häp  ña  éi  ng    Õt  éc  nh      c H ®å gi¶iquy cu ®× c«ng  ph¶i m ë     trong  thêigian  ngµy, kÓ   õ ngµy  quyÕt  nh  ë     ba    t  ra  ®Þ m phiªnhäp  µ  ã    µnh    v c ®ñ th phÇn  ÷ng  ßi tham    nh ng   gia phiªn häp    theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 100  ña c Ph¸p  lÖnh. Trêng  îp  ¾ng  Æt   i diÖn  Ön  Óm     ©n   ©n     hv m ®¹   vi ki s¸tnh d hoÆc   Ban  chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   êisö  ông    ng  ng   d lao ®é (hay ®¹idiÖn  îp    h  ph¸p  ña  ä)  ×  c h th ph¶i ho∙n   phiªn häp; thêih¹n       ho∙n kh«ng  qu¸  ngµy    ba  (¸p dông theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 2  3  98  Ph¸p  Önh). l b. Tr×nh  ù phiªnhäp  Ðt tÝnh  îp ph¸p  ña  éc  nh    t    x  h  c cu ®× c«ng ph¶itu©n    theo  quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 101  cu¶ Ph¸p  Önh. Héi  ng  l   ®å th¶o  Ën  µ  lu v quyÕt  ®Þnh    Õt  éc  nh  gi¶iquy cu ®× c«ng  theo quy  nh  Ò   Þ  ® îc quy  nh   ®Þ v ngh ¸n    ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  cña  1  54  Ph¸p  Önh. N Õ u   éc  nh  l   cu ®× c«ng  µ hîp  l   ph¸p,trong     quyÕt  nh  ®Þ ph¶ighirâ chÊp  Ën  cÇu  ña  Ëp  Ó    ng, buéc  êi      nh yªu  c t th lao ®é   ng   sö  ông    ng      Òn l ng  µ  d lao®é tr¶®ñ ti  ¬ v b¶o  ¶m     Òn  îkh¸ccña  Ëp  Ó  ® c¸cquy l i   t th lao ®éng    trong thêigian  nh     ®× c«ng theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.ViÖc    lu   gi¶i quyÕt  Òn ¬ng  µ  ÷ng  Òn  î kh¸c cho  Ëp  Ó  êilao ®éng  ti l v nh quy l i   t th ng     trong tr  ­ êng  îp  éc  nh  h cu ®× c«ng  Toµ  tuyªn bè  µ bÊt  îp  do  ¸n    l  h ph¸p  theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  µ    ©n  ©n  èicao  Ïcã    c Ch ph (To ¸n nh d t  s   v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng  vÒ   Ên    µy). v ®Ò n 6. V Ò   cø      c¨n  ®Ó xem   Ðt    éc  nh  x c¸c cu ®× c«ng  îp  h ph¸p hoÆc   Êt  îp b h  ph¸p. a. Theo    quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  1  80  Ph¸p  Önh  ×  éc  nh  l th cu ®× c«ng    ã      iÒu  Ön  khic ®ñ c¸c® ki sau  y  îcc«ng  Ën  µhîp ph¸p. ®© ®   nh l    
  9. 9 ­ Ph¸tsinh tõ tranh chÊp    ng  Ëp  Ó  µ           lao ®é t th v trong ph¹m        vi  quan  Ö   h lao®éng;   ­  îc nh÷ng  êi lao  ng  µm  Öc  ¹  ét  §  ng   ®é l vi t im doanh nghiÖp  Õn  µnh  ti h trongph¹m      vidoanh nghiÖp  ; ®ã ­ TËp  Ó    ng    th lao ®é kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  cña  éi ®ång  äng ®å ýv   ®Þ   H  tr   tµilao®éng  Êp     c tØnh  µ   m kh«ng  ëikiÖn      Çu  µ ¸n gi¶i kh   ®Ó yªu c to       Õt; quy ­ Tu ©n    theo quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  vµ  §iÒu  c¸c 1  2  173  ña  é   ËtLao  c B lu   ®éng; ­ Doanh  nghiÖp  ¬i tËp  Ó   n  th lao  ng  Õn  µnh  nh   ®é ti h ®× c«ng kh«ng  thuéc danh  ôc   m doanh nghiÖp  ôc  ô  ph v c«ng  éng  µ  c v doanh  nghiÖp  Õt thi   yÕu  cho  Òn   n kinh  Õ  èc  ©n  t qu d hoÆc   ninh,quèc  an    phßng  ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh; ®Þ ­ Kh«ng    ¹m  vi ph quyÕt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ®Þ c Th t Ch ph v vi ho∙n  hoÆc   õng  éc  nh  ng cu ®× c«ng; b. Theo    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  2  80  Ph¸p  Önh, th×  éc  nh  l   cu ®× c«ng  Õu m ét  thi   trongc¸c®iÒu  Ön    y  µbÊt hîp ph¸p.    ki trªn®© l       c. C Ç n  u      l ý trong  êng  îp  tr h tuyªn bè  éc  nh    cu ®× c«ng  Êt  îp  b h ph¸p    do kh«ng  ©n  tu theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  2  173  ña  é   Ëtlao ®éng  c B lu     (®iÓ m  kho¶n  §iÒu  cña  d  1  80  Ph¸p  Önh),th× Toµ    Çn    Ých  l    ¸n c gi¶ith cho  Ëp  t thÓ    ng  Õthä  Én  ã  Òn  Õn hµnh  nh  lao ®é bi   v c quy ti   ®× c«ng  ¹ sau    ∙  ©n  l i khi® tu thñ ®Çy        ®ñ c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i 2  173  ña  é  Ëtlao®éng. c B lu     7.  Ò   Öc    V vi gi¶iquyÕt  n   Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh     ®¬ khi n   v  ®Þ gi¶iquyÕt  ®×nh c«ng. Khicã  Õu  ¹i®èi víi   khi n       Õt ®Þnh  ña  µ    ng  µ    ©n  ©n   quy   c To lao®é To ¸n nh d cÊp tØnh,Toµ  óc  Èm  µ    ©n  ©n  èi   ph th To ¸n nh d t  cao  ã  Èm  Òn  c th quy (theo l∙nh    thæ)  ph¶i tiÐn  µnh      h gi¶iquyÕt  ngay theo  ng  µnh  Çn  éi  ng  µ  ®ó th ph H ®å v ®óng  êih¹n  ngµy  th   5  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  3  102  ña  c Ph¸p  Önh. l   Quy Õt  nh  ña  µ   óc  Èm   µ   nh©n  ©n  èicao  µ quyÕt  nh   ®Þ c To ph th To ¸n  d t  l  ®Þ cuèi cïng;do  ,      Õt  Õu  ¹i    µ   óc  Èm   µ  nh©n       ®ã khi gi¶iquy khi n ,c¸c To ph th to ¸n  d©n  èicao  Çn  t  c xem   Ðt  Ën  äng,kü  µng    Õt  nh  ña  µ    x th tr  c c¸c quy ®Þ c To Lao ®éng  µ  nh©n  ©n  Êp  To ¸n  d c tØnh  ã  Õu  ¹i®Ó   Õt  nh  Ýnh    c khi n   quy ®Þ ch x¸c, ®óng  ph¸p luËt.   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ×  íng m ¾ c,    µ    ©n  ©n   qu¸ tr       cgv   c¸c To ¸n nh d c¸c cÊp    b¸o  vÒ   µ  nh©n  ©n  èicao    ã  íng  Én    c¸o  To ¸n  d t  ®Ó c h d bæ sung  Þp  k thêi  .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản