Công văn 41/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
3
download

Công văn 41/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 41/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc thoả thuận xây dựng đường dây điện 110KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hoà Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 41/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------------- Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2009 S : 41/BGTVT-KCHT V/v: Tho thu n xây d ng ñư ng dây ñi n 110KV vư t qua ñư ng H Chí Minh, t nh Hoà Bình. Kính g i: Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 1 B GTVT nh n ñư c Công văn s 2409/CV-TVD1-XN1 ngày 29/12/2008 c a Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 1 v vi c tho thu n xây d ng tuy n ñư ng dây ñi n 110 kV vu t qua ñư ng H Chí Minh t i Km 465+250 thu c ñ a ph n t nh Hoà Bình và Công văn s 5273/CðBVN-GT ngày 15/12/2008 c a C c ðư ng b Vi t Nam tr l i ñ ngh c a Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 1. Sau khi xem xét các tài li u liên quan, B GTVT có ý ki n như sau: 1. V nguyên t c, ch p thu n cho phép xây d ng ñư ng dây ñi n 110 KV vư t qua .vn ñư ng H Chí Minh t i Km 465+250 do Công ty C ph n tư v n xây d ng ñi n 1 l p trong h sơ g i kèm Công văn s 1870/CV-TVð1-XN1 ngày 01/10/2008. 2. Khi th c hi n d án, yêu c u Ch công trình và Công ty C ph n tư v n xây d ng am ñi n 1 c n tuân th các quy ñ nh c a Ngh ñ nh 186/2004/Nð-CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph tn v “Quy ñ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ñư ng b ” và các quy ñ nh pháp lu t v ñi n l c. ð ng th i, yêu c u Ch công trình ph i có cam k t di d i m t b ph n công ie trình hay toàn b công trình có nh hư ng ñ n ñi u ki n khai thác an toàn giao thông trên ñư ng tV H Chí Minh khi ngành giao thông v n t i có nhu c u m r ng, nâng c p ñư ng tuy n ñư ng này theo quy ho ch. Ch công trình ch u trách nhi m toàn b kinh phí di d i công trình khi có yêu ua c u c a cơ quan th m quy n ñư ng b . .L 3. C c ðư ng b Vi t Nam có trách nhi m c p gi y phép cho ñơn v thi công và ki m tra vi c th c hi n d án xây d ng ñư ng dây ñi n 110 KV vư t qua ñư ng H Chí Minh t i Km ww 465+250 trên ñ a ph n t nh Hoà Bình theo ñúng tho thu n v i B Giao thông v n t i./. w KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - B trư ng (ñ b/c); - C c ðư ng b Vi t Nam; - Lưu: VT, KCHT (2). Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản