intTypePromotion=1

Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
137
lượt xem
2
download

Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 790/TTg để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu NSNN 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  4112 T C/T C T  n g µ y   BT s 15 th¸ng 11 n¨ m  1996 v Ò   Ö c  vi p h èi h î p th ù c hi Ö n  C h Ø  th Þ  s è  790/TTg ® Ó  ® ¶ m  b¶ o  h o µ n  th µ nh  Õ   K H o ¹ ch thu N g © n  S¸ch N h µ  N íc n¨ m  1996 K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh  ñ   thu Ch ph         ­U û             ban  © n   © n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   TW         ­C¸c            Tæng   c«ng    µ   íc. ty Nh n Thñ  íng  Ýnh  ñ  ∙  ã  t Ch ph ® c ChØ   Þ  è  th s 790/TTg  µy  ng 26/10/1996  Ò  v viÖc t¨ng cêng    qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch,gi¶iquyÕt     døt  iÓ m   ×nh  ¹ng nî ®äng   ® t tr     thuÕ, ®¶m     b¶o  µn  µnh  Õ   ¹ch  ng©n  ho th k ho thu  s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1996, Bé     Tµi chÝnh    Þ    é, c¬    ®Ò ngh c¸c B   quan  ngang  é, Uû   B   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸c Tæng  ph tr     ¬    C«ng    èihîp víi é  µichÝnh  typh       T  B thùc hiÖn  ét  è  Öc    m s vi sau  y: ®© 1. §èivíic¸c Bé, c¬            quan  ngang  é, Uû   B   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng: tr     ¬ § Ò   Þ    é, c¬  ngh c¸c B   quan  ngang  é, Uû   B   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  Çn  ã  Ön  ¬c c bi ph¸p  th¸o gì khã     kh¨n      ®Ó c¸c doanh  nghiÖp, c¸c tæ      chøc  kinh tÕ  µ    é    v c¸c h kinh doanh  y  ¹nh    ®È m s¶n  Êt kinh xu     doanh  µ    ô  v tiªuth s¶n  È m;  ¹o nguån  ph t  thu  µ  ùc  Ön  ètnghÜa  ô  íi v th hi t   v v  ng©n  s¸ch Nhµ   íc nh÷ng    n  th¸ng cuèin¨m      1996; chØ  o      ®¹ c¸c doanh nghiÖp,  c¸c tæ    chøc  kinh tÕ  ùc hiÖn  ng, kÞp  êinghÜa  ô    ép  i víi ©n    th   ®ó   th   v thu n ®è     ng s¸ch  µ   íc,kh«ng  îc gi÷ l¹ c¸c kho¶n  Nh n   ®    i     ph¶i nép  ©n    ng s¸ch  µm  èn  l v kinh   doanh. §Ò  nghÞ     é,  µnh  µ  c¸c B ng v UBND   c¸c tØnh, thµnh  è    ùc  Ön    ph khi th hi chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íccÇn    Ý, lÖ  Ý  × phèihîp víi é  µichÝnh  l  n  thu ph   ph th        T B ban  µnh  Õ       Ý, lÖ  Ý, tæ  h ch ®é thu ph   ph   chøc  qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc    µ  ö  l  ch   thu v s dông  Ý, lÖ  Ý  ph   ph nh»m   kh«ng  á  ãtvµ    b s   t¨ngthªm  ån    ngu thu cho  ©n  Ng s¸ch  Nhµ   íc.ChØ   o    chøc  îcgiao nhiÖm   ô    Ý, lÖ  Ý  ùc hiÖn  n  ®¹ c¸c tæ  ®    v thu ph   ph th   viÖc thu  ép  µo  ©n  n v ng s¸ch  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  ña    ®Þ c c¸c v¨n  b¶n  Ön  hi hµnh,kh«ng  îcsö  ông  è  Ý, lÖ  Ý    îcsaim ôc  ch    ©y  ùng    ® d s ph   ph thu ®     ®Ý ®Ó x d trôsë,mua  ¾ m   ¬ng  Ön ngoµichÕ        s ph ti     ®é quy  nh. ®Þ §Ò   Þ  û   ngh U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ t¨ngcêng    tuyªntruyÒn    ôc      gi¸od ý thøc,tr¸chnhiÖ m  ép  Õ  i víi   i t     n thu ®è     ®è  ­ c¸c îng nép  Õ, chØ  o    ¬    thu   ®¹ c¸c c quan  b¶o  Ö   v ph¸p  Ëtxö  ¹thµnh  Ýnh  µ  lu   ph   ch v xö  ýtheo  l  ph¸p  Ëtc¸c ®èi îng nî ®äng, ch©y    Òn thuÕ  lu     t      × ti   ph¶inép    NSNN;  chØ   o    éi  ng  Õ  êng, x∙ th ng  ®¹ c¸c H ®å thu ph     ê xuyªn  chøc  Óm     Óm   tæ  ki tra,ki so¸tvµ  Õn  Þ  íiUBND     ã  Ön    ki ngh v   ®Ó c bi ph¸p  chØ  o  Öc  ®¹ vi qu¶n  ý®Çy    l  ®ñ vµ chÆt  Ïc¸c hé  ch     kinh doanh  éc diÖn  ép  Õ  µ    thu   n thu v doanh  è  Ýnh  Õ  st thu ®èi  íic¸c hé    iÒu  v     ®Ó ® chØnh  Þp  êimøc   Õ, ®¶m   k th   thu   b¶o  ù  s c«ng  b»ng  trongviÖc  ùc hiÖn  Üa  ô  Õ  µ    è    Õ    th   ngh v thu v t¨ngs thu thu cho  NSNN. ChØ   o    ®¹ c¸c ban  µnh  ng trong tØnh  èihîp chÆt  Ïvíic¬    ph     ch     quan  Õ  thu tr×nh  û   U ban  ©n  ©n  ùc hiÖn    Ön  nh d th   c¸c bi ph¸p  y  ¹nh  Öc  ®È m vi b¸n  µ    nh ë
  2. 2 thuéc  ë  ÷u  µ   íc,gi¶iquyÕt    ñ  ôc cho    s h Nh n     c¸c th t   c¸c doanh nghiÖp chuyÓn  sang thuª ®Êt, thu      ngay  è  î ®äng  Ò   Òn  ö  ông  t, tiÒn  s n  v ti s d ®Ê   b¸n  µ    nh ë thuéc së  ÷u  µ   íc. .   h Nh n . ChØ   o  ¬  ®¹ c quan  Õ  y  ¹nh    Ön  thu ®È m c¸c bi ph¸p    Ých  ùc  Ó  ¸p  thu t c (k c¶  dông  ×nh  h thøc cìng chÕ)      µo      ®Ó thu v NSNN     c¸c kho¶n  î thuÕ; tæng  îp vµ  n    h  ph©n  ¹  è  Õ   î ®äng  ã  ã  lo is thu n   kh c kh¶  n¨ng thu    ®Ó b¸o  c¸o  é   µi chÝnh  BT  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Õt.   t  ph gi¶iquy §Ò   Þ   ngh Tæng   ôc  c H¶i  quan chØ   o  ®¹ H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  õa  iÓn khaitÝch  ùc  Öc    èng  Ëu  Õ, võa  ¬ v tr     c vi thu,ch l thu   tËp trung  «n   c  ® ®è thu  î  ng  Õ   n ®ä thu XNK,  Õ   thu TT§B  theo  ChØ   Þ  è  th s 575/TTg  µy  ng 24/8/1996  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  c Th t   ph v Th«ng     é   è  tLiªnB s 56­ TTLB  µy  ng 17/9/1996  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v Tæng  ôc    c H¶i quan. Phèi hîp víi        Bé   µi chÝnh    T  gi¶iquyÕt nhanh  ãng  Öc  Ôn,  ch vi mi gi¶m  Õ,  thu tho¸ithuÕ...     cho    n  Þ     c¸c ®¬ v ®Ó nhanh  ãng    ch gi¶ito¶  Ët t  ÕtbÞ   µng  v  , thi   h ho¸  ôc  ô  ph v cho s¶n  Êtkinhdoanh. xu     § Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ngh Ng h Nh n     chØ  o    ©n  µng  ¬ng  ®¹ c¸cNg h Th m¹i thùc hiÖn viÖc trÝch tµi  kho¶n, phong to¶ tµi  kho¶n cña c¸c doanh  nghiÖp  ©y    ch ú kh«ng  Þu  ép  Õ    ép  Õ  µo  ©n  ch n thu ®Ó n thu v ng s¸ch Nhµ   íc   n  theo th«ng    ña  ¬    b¸o c c quan  Õ. thu 2.§èivíi         Tæng  c¸c c«ng    µ   íc: tyNh n §Ò   Þ     ngh c¸c Tæng   c«ng    ty theo chøc n¨ng  ña  × nh   iÒu  èi ho¹t cm ® ph     ®éng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn,th¸ogì khã       kh¨n,víng m ¾ c     y       ®Ó ®È m¹nh  s¶n  Êt, tiªuthô  xu     s¶n  È m,  ph kinh doanh  ã  Öu  c hi qu¶, t¨ng thu        cho Ng ©n s¸ch Nhµ   íc.   n Yªu  Çu    c c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªncßn  î ®äng  Õ  n  thu ph¶inép    ngay  vµo NSNN.  Õ u   N doanh nghiÖp  Þ   b thua  ç kÐo  µi do  ÷ng  l  d   nh nguyªn  ©n   nh kh¸ch quan  ×  th ph¶i cã  Ön    bi ph¸p  Ên ch chØnh,  chøc  ¹ s¶n  Êt ­ kinh tæ  li   xu       doanh  ã  Öu  c hi qu¶  nh»m   ùc hiÖn  y    Üa  ô  i víi ©n  th   ®Ç ®ñ ngh v ®è    ng s¸ch Nhµ     níc. Bé   µi chÝnh    T  ®Ò nghÞ  c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  B UBND   c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   TW,    c¸c Tæng  c«ng    ty quan  ©m   t chØ  o    i îng ®¹ c¸c ®è t   nép  Õ  Êp  µnh  ètluËtthuÕ, nép  y  ,  Þp  êic¸ckho¶n  ån ®äng  thu ch h t      ®Ç ®ñ k th     t  vµo NSNN     ãp  Çn  µn  µnh  ètnhiÖm   ô    ®Ó g ph ho th t  v thu NSNN   n¨m  1996  ∙  ­ ®® îcQuèc  éiphª chuÈn.   h   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2