intTypePromotion=1

Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
125
lượt xem
2
download

Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n  c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   4 1 2 6   T C / T C D N   n g µ y   8   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   vÒ viÖc híng dÉn bæ sung mét sè vÊn ®Ò vÒ  tµi chÝnh khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé    ­   Uû   ban  nh©n  d©n  c¸c  tØnh,  thµnh  phè   trùc   thuéc Trung ¬ng    ­ C¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc  §Ó   ®Èy nhanh v÷ng ch¾c cæ phÇn ho¸ c«ng ty Nhµ  níc   theo tinh thÇn ChØ thÞ  sè  04/2005/CT­TTg ngµy 17/3/2005   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Bé  Tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, Uû   ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ   c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc: 1. ChØ ®¹o c¸c c«ng ty Nhµ níc thuéc diÖn cæ phÇn ho¸  n¨m 2005: ­ Hoµn thµnh viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004. ­   Phèi   hîp   víi   c¬   quan   thuÕ   thùc   hiÖn   quyÕt   to¸n   thuÕ. ­ Chñ   ®éng xö  lý  tån t¹i vÒ  tµi chÝnh, tµi s¶n, c«ng  nî  tån  ®äng; phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan vµ  C«ng  ty Mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp  ®Ó  xö   lý  døt  ®iÓm c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng tr íc khi cæ  phÇn ho¸. §èi víi doanh nghiÖp cã  t×nh h×nh tµi chÝnh xÊu, khi  x©y dùng ph¬ng ¸n xö lý tµi chÝnh, nî vµ tµi s¶n tån ®äng   theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh, nÕu doanh nghiÖp kh«ng cßn vèn  Nhµ níc, ®Ò nghÞ c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn  h×nh thøc b¸n ®Êu gi¸ hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 2.   Lùa   chän   doanh   nghiÖp   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®¨ng   ký   niªm  yÕt hoÆc  ®¨ng ký  giao dÞch trªn thÞ  trêng chøng kho¸n  ®Ó  chØ   ®¹o   ngêi   ®¹i   diÖn   phÇn   vèn   Nhµ   níc   t¹i   c«ng   ty   cæ  phÇn th«ng  qua quyÒn cæ  ®«ng biÓu  quyÕt   ®a ra niªm  yÕt  hoÆc ®¨ng ký giao dÞch. 3. Rµ  so¸t  ®Ó  quyÕt  ®Þnh b¸n bít cæ phÇn cña Nhµ  níc  t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn g¾n víi viÖc thùc hiÖn niªm yÕt,  ®¨ng   ký   giao   dÞch  trªn   thÞ   trêng  chøng   kho¸n  (®Æc   biÖt  ®èi   víi   nh÷ng   c«ng   ty   cæ   phÇn   mµ   Nhµ   níc   ®ang   n¾m   gi÷  trªn 50% vèn ®iÒu lÖ). 4. Gi¸m s¸t chÊt lîng cung cÊp dÞch vô   ®Þnh gi¸, b¸n  cæ phÇn cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, c«ng ty chøng kho¸n vµ 
  2. 2 tæ chøc  ®Þnh gi¸; kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh c¸c  trêng hîp vi ph¹m quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ   ®Þnh gi¸ doanh  nghiÖp,  ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn, bÝ  mËt th«ng tin trong c«ng  t¸c ®Êu gi¸ ®Ó cã gi¶i ph¸p xö lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2