Công văn 4240/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
4
download

Công văn 4240/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4240/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4240/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 4240/BGTVT-TC ---------------------- V/v : Đẩy mạnh công tác giám sát và thực Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009 hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg Kính gửi : - Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam; - Các tổng công ty nhà nước; - Các công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ. Thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thông tư số 115 Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính, công văn số 907/ TTg-ĐMDN ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau : 1. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp do mình quản lý theo đúng quy định tại Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt lưu ý các Cục, tổng công ty nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp đảm bảo thời gian theo đúng quy định (trước ngày 31 tháng 3). 2. Đến nay, đã quá thời hạn nộp báo cáo song còn 20 đơn vị chưa gửi báo cáo giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2008 (Có danh sách chi tiết kèm theo). Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2009 để tổng hợp theo quy định. Đơn vị nào gửi báo cáo chậm phải chịu trách nhiệm theo quy định. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - Lưu VT,TC. Lê Mạnh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO GIÁM SÁT XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008 (Ban hành kèm theo công văn số : /BGTVT-TC ngày tháng 6 năm 2009) Tên doanh nghiệp STT Cục Hàng hải Việt Nam 1 Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh 2 Trường Cao đẳng GTVT 3 Tổng công ty Hàng không Việt Nam 4 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 5 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 6 Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 7 Tổng công ty Công nghiệp ô tô VN 8 Tổng công ty Đường sông miền Nam 9 Tổng công ty Xây dựng CTGT 1 10 Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 11 Tổng công ty Xây dựng CTGT 6 12 Tổng công ty Xây dựng CTGT8 13 Tổng công ty XD Thăng Long 14 Tổng công ty XD đường thuỷ 15 Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa 16 Công ty XNK và Hợp tác đầu tư GTVT 17 Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT 18 Công ty Vận tải và Xây dựng 19 Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản