intTypePromotion=1

Công văn 4415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
13
download

Công văn 4415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với mật ong và các sản phẩm ong xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 4415/TC H Q­G S Q L   h n g µ y 13 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   thñ tôc h ¶i q u a n   ® èi   m Ë t   n g   víi o vµ c¸c s¶n  h È m  o n g  x u Êt n h Ë p   h È u p k KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè C¨n  ý  cø  kiÕn  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng  th«n t¹ C«ng     i v¨n  sè  2399/BNN­KH   ngµy  06/9/2002 vÒ    viÖc  qu¶n    lýs¶n xuÊt,xuÊt nhËp      khÈu  mËt ong. Tæng     côc    H¶i quan  híng dÉn  thñ tôc h¶iquan    vÒ        ®èi    víimËt ong  vµ    c¸cs¶n  phÈm     tõong  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  sau: nh  1.§èivíi       nhËp  khÈu: C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      khi lµm thñ    tôc nhËp khÈu  mËt  ong  c¸c s¶n  vµ    phÈm     tõ ong, ngoµibé  s¬      hå  ph¶inép  xuÊt tr×nh cho  quan      vµ      c¬  H¶i quan  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh ph¶inép    thªm GiÊy  chøng  nhËn  kh«ng  d îng cã  l   Chloramphenicol c¬    do  quan  thÈm  cã  quyÒn  cña    nícxuÊtkhÈu    cÊp. 2.§èivíi       xuÊtkhÈu:   C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      khi lµm thñ    tôc xuÊt khÈu mËt ong  c¸c s¶n  vµ    phÈm     tõ ong sang  thÞ  êng  tr Mü, EU, Canada  NhËtg  vµ  B¶n ngoµibé  s¬    hå  ph¶inép  xuÊttr×nh cho  quan      vµ      c¬  H¶i quan theo quy ®Þnh hiÖn hµnh,ph¶i     xuÊt tr×nh thªm      giÊy chøng    nhËn kiÓm  dÞch,trong ®ã  x¸c nhËn      cã    hµm  îng l   Chloramphenicol  theo ®óng      yªu cÇu cña kh¸ch hµng.     NhËn   îc C«ng  ®   v¨n nµy, yªu    cÇu Côc  ëng  tr Côc H¶i quan  c¸c tØnh,  thµnh phè qu¸n  iÖt®Õn     tr   c¸c ®¬n  trùcthuéc    vÞ    ®Ó thùc hiÖn    viÖc lµm thñ  tôcxuÊtkhÈu,nhËp        khÈu  mËt  ong  c¸cs¶n  vµ    phÈm     tõong.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2