intTypePromotion=1

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xử lý trường hợp đục lại số khung, số máy đối với xe ôtô đã quq sử dụng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 4441/T M­X N K  n g µ y 22 th¸ng  12 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  xö  lý tr g  hîp ® ô c  l¹i ên  sè k h u n g,  sè m ¸y  ® èi víi xe «t«  q u a  s ö  d ô n g  n h Ë p  k h È u   ®∙  KÝnh  göi: ­C¸c      Bé, Tæng  côc,Tæng    c«ng    trùcthuéc Trung  ty91      ¬ng, ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. Thùc hiÖn ®iÓm   C«ng  3  v¨n  5486/VPCP­VI  sè  ngµy 15/12/2000  cña  V¨n phßng ChÝnh phñ  viÖc  lýxe    qua  dông  dÊu  vÒ  xö    «t« ®∙  sö  cã  hiÖu ®ôc   l¹ sè  i khung, sè      m¸y    khinhËp khÈu vµo ViÖt Nam;  Th¬ng      Bé  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  sau:   nh  §èivíixe  t« ®∙      «    qua  dông    sö  khinhËp  khÈu  vµo ViÖt Nam     kh«ng  îc ®   phÐp  ®ôc söa  khung,sè  sè    m¸y. Trong  êng    t×nh      tr hîp cè  viph¹m  quy ®Þnh  trªnlµ ph¹m        vichÝnh  s¸ch ®iÒu hµnh xuÊt nhËp    khÈu cña ChÝnh  phñ ph¶i   xö    lýnghiªm theo luËt®Þnh.     Bé Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    c¸c Bé, Tæng  côc, Tæng     c«ng        ty 91, Uû ban  nh©n d©n    c¸c tØnh  thµnh  vµ  phè    trùc thuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o    c¸c doanh  nghiÖp    trùcthuéc thùc hiÖn      quy ®Þnh  trªn. ViÖc  nhËp  khÈu  t«®∙  «    qua  dông  sö  thùc hiÖn    ®óng  theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn  hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2