Công văn 466/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 466/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 466/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 466/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- ---------------------- Số: 466/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD. Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Trả lời văn bản số 1170/SXD-QLKT ngày 02/3/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại điểm c, khoản 2, Điều 5 qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD đã qui định: “Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng: được thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật”; Các tổ chức chưa được xếp hạng là các tổ chức chưa đủ điều kiện theo qui định tại khoản 2, Điều 4 qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD, cụ thể là: Đối với tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 1: chưa có đủ 5 kỹ sư định giá xây dựng hạng 1; Đối với tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2: chưa có đủ 3 kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 hoặc 1 kỹ sư định giá xây dựng hạng 1. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản