Công văn 4797/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 4797/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4797/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thanh toán hàng xuất khẩu theo hình thức bù trừ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4797/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 4797 T C T/nv5  n g µy  19 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  viÖc thanh to¸n  v h µ n g   u Êt kh È u  theo h × n h  thøc  trõ x bï  KÝnh   göi:Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Thêi gian    qua, Tæng     côc thuÕ nhËn  îc ý  ®   kiÕn  cña mét  Côc  sè  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  doanh  vµ  nghiÖp  viÖc  vÒ  tÝnh thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi  víih×nh    thøc thanh to¸n bï trõc«ng            nî trùctiÕp tiÒn hµng  xuÊt khÈu, nhËp       khÈu,Tæng    côc thuÕ híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  C¨n cø vµo kho¶n 2, §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè 76/2002/N§­  ngµy  CP 13/9/2002 cña  ChÝnh  phñ; ®iÓm     1.1,môc   ITh«ng   sè    II  t 82/2002/TT­ BTC   ngµy 18/9/2002  cña  Tµi chÝnh  hµng    Bé    th×  ho¸ xuÊt khÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT     0% (kh«ng  phÇn tr¨m)ph¶icã      ®Çy  c¸c hå    ®ñ    s¬,chøng    tõ chøng  minh    lµ hµng thùc tÕ  xuÊt khÈu. ViÖc    ®∙      thanh    to¸n ®èi    víihµng   ho¸ xuÊtkhÈu    îc¸p dông    ®Ó ®     thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT     0% (kh«ng  phÇn  tr¨m)ph¶i     thùc hiÖn qua  Ng©n  hµng. Ph¬ng    thøc  chøng  thanh  vµ  tõ  to¸n qua    Ng©n   hµng thùc  hiÖn  theo quy ®Þnh  t¹ iC«ng  v¨n sè  1186/NHNN­QLNH   ngµy  01/11/2002 cña    Ng©n hµng  Nhµ    nícViÖtNam     (b¶n photocopy kÌm    theo). Theo    c¸c quy ®Þnh     trªn®©y,  th×  êng  tr hîp Doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  hµng    ho¸ thùc hiÖn    thanh    to¸ntheo  ph¬ng  thøc bï trõvíi         hµng nhËp  khÈu, sè    chªnh lÖch  cßn  iph¶i thu  l¹    hoÆc  (ph¶i tr¶)2      bªn    sÏ thanh to¸n cho    nhau  kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  îc ¸p  ®   dông  thuÕ  suÊt thuÕ  GTGT     0% (kh«ng  phÇn  tr¨m)®èi víi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu.  
Đồng bộ tài khoản