intTypePromotion=1

Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
5
download

Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bảo hiểm tai nạn lao động của các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi  sè 491/BL§TBXH­ATL§ ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc  b¶o hiÓm TNL§, BNN cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, l¾p ®Æt KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan   thuéc ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè  thùc thuéc   Trung ¬ng Ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2004, Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh ban   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   14/2004/Q§­BTC   vÒ   viÖc   ban   hµnh   Quy   t¾c, BiÓu phÝ  b¶o hiÓm båi thêng cho ngêi lao  ®éng trong   c¸c  doanh  nghiÖp  x©y  dùng,   l¾p  ®Æt.  Sau  khi  nghiªn   cøu   QuyÕt  ®Þnh, c¸c v¨n b¶n liªn quan vµ  lµm viÖc víi Bé  Tµi   chÝnh, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi cã   ý  kiÕn nh  sau: 1.   ViÖc   ban   hµnh   quy   ®Þnh   vµ   híng   dÉn   c¸c   doanh  nghiÖp x©y dùng tham gia b¶o hiÓm tai n¹n lao  ®éng, bÖnh  nghÒ  nghiÖp  cho ngêi lao  ®éng   ®Ó  øng phã  víi thiÖt  h¹i  ph¸t sinh  do nh÷ng  rñi ro bÊt  ngê,  kh«ng lêng  tríc  ®îc  hoÆc do lçi, thiÕu sãt, sù  bÊt cÈn cña c¸c tæ chøc, c¸  nh©n trong qu¸ tr×nh  ®Çu t  vµ  x©y dùng lµ  cÇn thiÕt vµ  kÞp thêi. 2. QuyÕt  ®Þnh trªn cña Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh vÒ  viÖc  b¶o   hiÓm   tai   n¹n   lao   ®éng,   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   gi÷a   c¸c   doanh   nghiÖp   x©y   dùng   (bªn   ®îc   b¶o   hiÓm)   vµ   c¸c   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm trong ®Çu t, møc båi thêng mµ c¸c c¬ quan  b¶o   hiÓm   tr¶   cho   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   (ngêi   ®îc   b¶o  hiÓm)  ®Ó  tr¶ cho ngêi lao  ®éng bÞ  tai n¹n lao  ®éng trong  nhiÒu  trêng hîp thÊp h¬n møc quy  ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  110/2002/N§­CP ngµy 27/12/2002 cña ChÝnh phñ  vµ  Th«ng  t sè   10/2003/TT­BL§TBXH   ngµy   18/4/2003   cña   Bé   Lao   ®éng   ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ   ®é  båi  thêng, trî  cÊp  ®èi víi ngêi lao  ®éng bÞ  TNL§, BNN; tr¸ch   nhiÖm b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã h¹n chÕ. V× vËy, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ®Ò nghÞ: ­   C¸c   Bé,   Ngµnh,   §Þa   ph¬ng   t¨ng   cêng   chØ   ®¹o,   híng  dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn båi thêng, trî cÊp tai n¹n  lao   ®éng,  bÖnh   nghÒ   nghiÖp   theo   ®óng   quy   ®Þnh  cña  ph¸p   luËt lao ®éng; ­   C¸c   doanh   nghiÖp   x©y   dùng,   x©y   l¾p   tham   gia   b¶o  hiÓm   tai   n¹n   lao   ®éng,   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   t¹i   c¸c   doanh  nghiÖp   b¶o   hiÓm,   khi   ®Ó   x¶y   ra   tai   n¹n   lao   ®éng,   bÖnh 
  2. 2 nghÒ  nghiÖp, nÕu møc båi thêng cña c¬  quan b¶o hiÓm thÊp  h¬n møc quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng, th× doanh nghiÖp   ph¶i båi thêng bï   ®Ó  b¶o  ®¶m møc båi thêng, trî  cÊp  ®ñ,  ®óng quy  ®Þnh  ®îc híng dÉn t¹i NghÞ   ®Þnh sè  110/2002/N§­ CP   ngµy   27/12/2002   cña   ChÝnh   phñ   vµ   Th«ng   t   sè  10/2003/TT­BL§TBXH ngµy 18/4/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé,  Ngµnh, §Þa ph¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2