Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
16
lượt xem
3
download

Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 4953/TC H Q­K T T T   T n g µ y 31 th¸ng 12 n¨ m   1998 v Ò  viÖc  h u Õ  n h Ë p  kh È u   T ® èi   T B V T  T N T X  cña n h µ   víi thÇ u  d Ç u  k h Ý KÝnh      göi:­Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    C¨n  Th«ng  cø  b¸o  169/TB­ sè  VPCP   ngµy  26/9/1998 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch khuyÕn    khÝch ®Çu    t th¨m  khaith¸cdÇu  dß      khÝ  ®èi víi     vïng biÓn    s©u, xa  vµ      bê  c¸ckhu  vùc  ®iÒu  cã  kiÖn  khã kh¨n. ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  4720  sè  TC/TCT  ngµy 11/11/1998    vÒ viÖc thuÕ  nhËp khÈu        ®èi víithiÕtbÞ     nhËp      vËttt¹m  t¸ xuÊtcña  i   nhµ thÇu dÇu khÝ.  Tæng  côc    H¶iquan  híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  T¹i®iÓm       2, môc   ITh«ng     tsè 35/1998/TT­ BTC  ngµy 21/3/1998 cña Bé  Tµi chÝnh    híng dÉn  thñ tôc miÔn    vÒ      thuÕ nhËp  khÈu        chøc    ®èi víic¸c tæ  c¸ nh©n  tiÕn hµnh ho¹t®éng    dÇu  khÝ  theo quy ®Þnh  cña LuËt dÇu  khÝ    th× hµng    ho¸ cña  chøc,c¸nh©n  tæ      tiÕn hµnh      ho¹t®éng  dÇu khÝ  îcmiÔn  ®   thuÕ  nhËp  khÈu bao gåm: 1. Hµng      ho¸ nhËp khÈu theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  11  LuËt thuÕ    xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp khÈu hiÖn hµnh. 2. Hµng      ho¸ nhËp khÈu theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  63  NghÞ ®Þnh sè  12/CP ngµy 18/2/1997 cña ChÝnh  phñ  theo  vµ  quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  10  NghÞ ®Þnh  10/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh phñ ngµy  23/1/1998. 3. VËt  , thiÕtbÞ,  t    nhiªn liÖu    nhËp  khÈu phôc  ho¹t®éng  vô    dÇu  khÝ  theo quy ®Þnh  it¹ kho¶n    5, §iÒu  cña  28  LuËt dÇu    khÝ  quy  vµ  ®Þnh  i t¹ §iÒu  41 cña NghÞ  ®Þnh  84/CP ngµy  17/12/1996 cña    ChÝnh  phñ. 4. VËt , thiÕtbÞ    t    nhËp  khÈu  theo ph¬ng thøc "t¹m nhËp, t¸    i xuÊt"®Ó     phôc  cho    vô  ho¹t®éng dÇu khÝ theo quy    ®Þnh  i t¹ kho¶n      5,§iÒu  cña  28  LuËt  dÇu  khÝ  vµ  quy ®Þnh  t¹ §iÒu  41  cña NghÞ  ®Þnh  sè  84/CP  ngµy  i 17/12/1996. 5. Hµng ho¸    tiªu dïng    lµ thùc phÈm, thuèc  tÕ  y  phôc  ngoµi giµn  vô    khoan    mµ ViÖtNam     cha s¶n xuÊt® îc.   C¸c   ,thiÕtbÞ  nhËp  i vËt t    t¹m  t¸  xuÊt cña    nhµ thÇu  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   4  trªn®©y    còng thuéc ®èi t      îng miÔn thuÕ  nhËp  khÈu. Yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  cø  vµo  c¨n    quy ®Þnh    trªn ®Ó   thùc hiÖn.     
Đồng bộ tài khoản