Công văn 5045/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 5045/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5045/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa vùng và một số bệnh viện đa khoa tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5045/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5045/VPCP-VX V/v đầu tư xây dựng, nâng cấp Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2007 các bệnh viện đa khoa vùng và một số bệnh viện đa khoa tỉnh Kính gửi: - Bộ Y tế; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa vùng và một số bệnh viện đa khoa tỉnh (văn bản số 547/TTr-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: - Việc "đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa vùng và một số bệnh viện đa khoa tỉnh" theo đề án do Bộ Y tế chủ trì xây dựng sẽ được xem xét, quyết định sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh; - Sau khi "Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa của địa phương theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, (Đã ký) các Vụ: ĐP, IV, KTTH, TH, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Trần Quốc Toản Website CP; - Lưu: VT, VX (3), DHC 90
Đồng bộ tài khoản