intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 51/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 51/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch, tiểu ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 51/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n  cña  æ n g   T côc  h¶i  uan   51/TC H Q­K T T T   q sè  n gµy  th¸ng  n¨ m   05  01  1999  Ò   v viÖc  d ô n g   ¸p  BiÓ u  thu Õ   Ë p  nh kh È u       èi    u ®∙i ® víi hµn g   Ë p   È u   Ë u   Þc h,  nh kh m d tiÓu ng¹ch KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè TiÕp  theo C«ng v¨n  4904/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 29/12/1998    vÒ thùc  hiÖn BiÓu thuÕ  nhËp khÈu  ®∙i,trong    u    khi chê  kiÕn  ý  cña  Tµi chÝnh,  Bé    Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn      ¸p dông BiÓu thuÕ nhËp khÈu      ®èi víihµng ho¸  nhËp khÈu    phimËu  dÞch,tiÓu ng¹ch biªngiính            sau: i C¸c  i lo¹  hµng    ho¸ nhËp khÈu    phimËu   dÞch, tiÓu ng¹ch    îc¸p dông      ®Ó ®     thuÕ suÊt u      ®∙iph¶icã  ®iÒu    ®ñ  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ C«ng    4904/TCHQ­   v¨n sè  KTTT,  êng    tr hîp kh«ng xuÊt tr×nh ® îcgiÊy chøng          nhËn  xuÊt sø    hµng    ho¸ (C/ O), C/O    kh«ng  lÖ,kh«ng    hîp    ®ñ ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  nªu  i t¹ C«ng    v¨n trªn®Òu     ph¶i¸p dông      thuÕ suÊtth«ng  êng.   th ThuÕ  suÊt  = ThuÕ   + ThuÕ   * 50% th«ng  êng th suÊtu    ®∙i suÊtu    ®∙i Tæng  côc    H¶iquan  th«ng    b¸o Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2