Công văn 5216/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

Công văn 5216/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5216/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thu chênh lệch giá bột PVC nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5216/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 5216  C H Q ­ K T T T   q T n g µy  23 th¸ng 10 n¨ m  2002  Ò  viÖc thu c hªnh lÖch  v gi¸ bét P V C  n h Ë p  k h È u KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè C¨n  C«ng    10889  cø  v¨n sè  TC/CSTC   ngµy 9/10/2002 cña  TµichÝnh  Bé    vÒ  viÖc thu chªnh lÖch    gi¸®èi      víibét PVC  nhËp  khÈu, Côc    KiÓm     tra thu  thuÕ xuÊtnhËp    khÈu,Tæng    côc    H¶i quan th«ng    sau: b¸o nh  TiÕp    tôcthùc hiÖn      thu chªnh  lÖch          gi¸®èi víi PVC   bét nhËp  khÈu  møc   ë  5%  (n¨m phÇn tr¨m)®∙    quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  03/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy  7/10/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    Côc kiÓm      trathu thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  th«ng  ®Ó   b¸o  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè biÕtvµ    thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản