Công văn 5319/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
213
lượt xem
40
download

Công văn 5319/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5319/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc mã số HS trên C/O form D khác với mã số do hải quan phân loại đơn vị hàng hoá nhập khẩu thực tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5319/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng    v¨n cña  é    c h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè 5319/TC H Q­G S Q L   B tµi n g µy  23 th¸ng 10 n¨ m  2003  Ò  viÖc m∙  sè  S   v H trªn C/ O  for m  D  kh¸c víi   m ∙  sè d o   ¶i q u a n  p h © n  lo¹i èi víi h  ®   h µ n g   ãa N h Ë p  K h È u  thùc tÕ h KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Tæng  côc    H¶i quan nhËn  îcph¶n  cña  Hîp    ®   ¸nh  Vô  t¸cQuèc  ­ Bé  tÕ    Tµi  chÝnh  iC«ng  t¹  v¨n  10219/TC­ sè  HTQT   ngµy  02/10/2003    vÒ viÖc  mét sè  ®¬n  h¶iquan  vÞ    kh«ng chÊp nhËn C/O mÉu         D khih¶iquan    hµng  ¸p m∙  nhËp  khÈu thùc tÕ    kh¸c víi HS          m∙  ghitrªnC/O  nícxuÊt khÈu    do      ph¸thµnh.§Ó       gi¶i quyÕt víng m ¾c     nµy,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn    thùc hiÖn    thèng nhÊt nh    sau: Theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   85/2003/TT­ tsè  BTC  ngµy 29/8/2003  cña  Bé  Tµi chÝnh    híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc  ph©n  i lo¹ hµng    ho¸ theo  danh môc  hµng  hãa  XK,    biÓu  NK vµ  thuÕ    ®∙i,biÓu  NK u    thuÕ  XK,  viÖc  th×  ph©n  i lo¹ hµng  hãa  ph¶i c¨n  vµo    cø  thùc  hµng  tÕ  hãa  danh  vµ  môc  hµng  hãa  XK,    NK cña  ViÖt Nam;    biÓu thuÕ NK,  biÓu thuÕ    c¸c tµiliÖu kÌm  XK vµ        theo.Do    vËy  mçi  m Æt   hµng sau    îcph©n  i khi®   lo¹ ph¶icã  sè      m∙  ®Çy  lµ8  ®ñ    ch÷  vµ  sè  chØ  ­ ® îc xÕp    vµo mét  sè  m∙  duy  nhÊt theo  danh môc  hµng  hãa XK,    NK cña  ViÖt  Nam. C¸c  HS   c¬  m∙  do  quan  thÈm  cã  quyÒn cña    nícxuÊt khÈu      lµ thµnh    viªn ASEAN   ph¸thµnh, thÓ      hiÖn   trªnC/O  mÉu     D hiÖn  nay  cßn  sù  cã  cha  thËt  thèng  nhÊt trong ph©n  i     lo¹ gi÷a c¸c níc ASEAN         ®èi    víimét  m Æt   sè  hµng  cô  thÓ nªn  HS       m∙  ghitrªnC/O  chØ  îcsö  ®   dông        ®Ó c¸c Chi côc   H¶i quan  tham  kh¶o    khiph©n  ilo¹ hµng  hãa  nhËp  khÈu. V×    vËy,khicã  kh¸c biÖtgi÷a m∙      sù        HS     trªngiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø    mÉu     c¬  D do  quan  thÈm  quyÒn  cña    níc xuÊt khÈu      ph¸thµnh  m∙    h¶iquan  vµ  HS do    ph©n  ilo¹ trong qu¸ tr×nh lµm          thñ tôc hµng    hãa    riªngvÒ    NK th×    x¸c ®Þnh  xuÊt xø    hµng  hãa, h¶iquan      cha    coi ®ã      ®Ó     lµlýdo  tõ chèitÝnh    vµ    hîp lÖ  hiÖu   lùccña  giÊy  chøng nhËn  xuÊt xø    mÉu     D nÕu   nh l« hµng    ®¸p  øng  ®Çy     ®ñ ®iÒu  kiÖn  quy ®Þnh   i®iÓm     t¹  I Th«ng   64/2003/TT­ t BTC   ngµy  01/7/2003 cña    Bé Tµi  chÝnh  híng  dÉn  N§  78/2003/N§­  CP ngµy  01/7/2003  cña ChÝnh  phñ  c¬  vµ  quan    h¶iquan  kh«ng  cã  së  c¬  chøng  minh    l«hµng  gian lËn vÒ      xuÊtxø.  Tæng  côc H¶i quan híng dÉn    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản