Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
2
download

Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp về việc nhập khẩu bộ linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của doanh nghiệp chưa sản xuất phụ tùng chủ yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   « n g  n g hi Ö p  S è  5366/CV­C N C L   B C n g µy  17 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc n h Ë p  k h È u   v bé  linh  kiÖ n  vµ  p   l¾ r¸p xe g ¾ n   ¸ y  cña  o a n h  n g hi Ö p   m d ch a s¶ n xu Êt p h ô  tïng c h ñ  y Õ u KÝnh    göi:C¸c  doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊtl¾p    g¾n    r¸pxe  m¸y Thùc  hiÖn  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  kh«ng  cho  phÐp    c¸c doanh  nghiÖp s¶n xuÊt l¾p    m¸y    r¸pxe  kh«ng  s¶n  cã  xuÊt phô      tïng chñ yÕu  îc tiÕp    ®   tôc nhËp khÈu  l¾p    g¾n   vµ  r¸p xe  m¸y  i   t¹  C«ng  sè  c¸c v¨n  48/TB­ VPCP  ngµy 05/06/2001 vµ sè 938/CP­ KTTH  ngµy 18/10/2001,  Bé  C«ng  nghiÖp  b¸o  Thñ íng  ®∙  c¸o  t ChÝnh  phñ  t×nh  vÒ  h×nh  ®Çu    t s¶n xuÊt  phô    g¾n  tïngxe  m¸y    haib¸nh cña    c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt l¾p    m¸y    r¸pxe  trongníc(C«ng    5113/CV­     v¨n sè  CNCL  ngµy 30/11/2001). Theo  chØ  ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    1131/CP­ v¨n sè  KTTH   ngµy  th¸ng 12  12    n¨m  2001, Bé    C«ng  nghiÖp  c«ng  danh  bè  s¸ch    c¸c doanh  nghiÖp l¾p    m¸y  ngõng  r¸pxe  t¹m  viÖc  nhËp  khÈu  g¾n  xe  m¸y theo    néi tû lÖ    ®Þa  ho¸ (Phô    lôc kÌm  theo) cho    ®Õn     khi ®¸p  øng    ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªntÞch  92/2001/TTLT­ t li   sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy  th¸ng 20    11 n¨m 2001  cña    TµichÝnh,C«ng  LiªnBé      nghiÖp,Tæng    côc    H¶i quan.  
  2. 2 P h ô  lôc D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  s ¶ n x u Êt l¾ p r¸p x e m ¸ y  t¹m  n g õ n g  n h Ë p  k h È u  x e m ¸ y  theo tû lÖ n éi ® Þ a  h o¸ (KÌm  theo C«ng    5366/CV­   v¨n sè  CNCL   ngµy  th¸ng12  17    n¨m  2001) 1.C«ng      tyXNK   C«ng  nghÖ    míi(NACENIMEX) 2.C«ng      tyTNHH   Duy  ThÞnh 3.C«ng      tySXKDDVXNK   QuËn  TP.  ChÝ  1  Hå  Minh  (FIMEXCO) 4.C«ng      tyXNK   tæng    hîp 3 5.C«ng      tySX­  XNK   TTCN   MiÒn  Trung 6.C«ng        tycæ phÇn  Kinh  doanh  hµng    CN Nam   §Þnh 7.C«ng      tyTh¬ng    m¹iNghÖ   An 8.C«ng      tyThiÕtbÞ    nghe  nh×n  Nam   §Þnh 9.C«ng      tyXNK  vµ    chuyÓn  giao c«ng    nghÖ  (VINAGIMEX) 10.C«ng      tyTNHH   §«ng  Nam   (Gèm   §ång  Nai) 11.C«ng      ty§iÖn  m¸y,Xe    ®¹p  m¸y  Néi (TODIMAX) Xe  Hµ    12.C«ng      tyX©y  dùng  th vµ  ¬ng    m¹i(TRAENCO) 13.C«ng      tyXNK   Tæng    hîp 1 14.C«ng      tyXNK   INTIMEX 15.Tæng    c«ng    tyl©m  nghiÖp  ViÖtNam     (VINAFOR) 16.C«ng      tyXNK     H¶iPhßng 17.C«ng        tyDV Tæng      hîp SµiGßn  (SAVICO­Nam   ThÞnh) 18.C«ng        tyDV VËt   tn«ng  nghiÖp  Phó  Yªn  (AMASECO) 19.C«ng      tyXNK   Cao  B»ng 20.C«ng      tyTNHH   Hoµng  Chung 21.C«ng        tyXN Tæng      hîp SµiGßn  (INCOMEX) 22.C«ng      tySX­  XNK     CN Phó  Yªn  (FIPEXIM) 23.C«ng      tyTM­DV   H÷u  NghÞ  B¾c  Giang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản