Công văn 5403/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 5403/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5403/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả rà soát các tuyến đường chưa có danh mục tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5403/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5403/VPCP-NN V/v phê duyệt kết quả rà soát Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2007 các tuyến đường chưa có danh mục tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 2507/TTr- BNN-HTX ngày 11 tháng 9 năm 2007) về việc phê duyệt kết quả rà soát các tuyến đường chưa có danh mục tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể (bao gồm cả kết quả rà soát các tuyến đường liên xã, đường đến các khu, điểm tái định cư chưa có danh mục tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ). Sau khi tổng hợp, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án thành phần di dân, tái định cư cùng với các dự án thành phần khác thuộc Dự án thủy điện Sơn La trong quý IV năm 2007 để báo cáo Quốc hội. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: KH và ĐT, Tài chính, Công Thương; (Đã ký) - UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP; - Lưu: VT, NN (3).
Đồng bộ tài khoản