Công văn 558/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
11
download

Công văn 558/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 558/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công, hàng sản xuất xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 558/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  B T ­ T 558/TC H Q­G S Q L   n g µ y 13  th¸ng 02 n¡ m   2003 v Ò  viÖc  t¨ng cê n g  c«n g  t¸c   q u ¶ n  lý h¶i q u a n  ® èi   h µ n g  gia c«n g, h µ n g  S X X K víi KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Theo  c¸o cña  b¸o    Côc §iÒu    trachèng  bu«n    H¶i quan  lËu vµ    mét  ®Þa   sè  ph¬ng, thêigian qua  cã        ®∙  mét  doanh  sè  nghiÖp    gia c«ng xuÊt khÈu  s¶n    vµ  xuÊt xuÊt khÈu        lî dông  îc miÔn  i ®   kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸ hay  kiÓm     tra theo tûlÖ        ®Ó xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng    ho¸ kh«ng  ®óng    víikhaib¸o nh»m       gian      lËn,trèn thuÕ. §Ó     ng¨n  chÆn  t×nh tr¹ngnµy, c¨n cø        ®iÓm     c, kho¶n  1,  §iÒu  LuËt  30  H¶i  quan, Tæng     côc H¶i quan  yªu cÇu  H¶i quan  c¸c tØnh,   thµnh phè  thùc hiÖn      c¸cc«ng viÖc sau ®©y: 1. Côc      H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè cÇn t¨ng cêng    c«ng    t¸c®iÒu    tra, n¾m   t×nh h×nh    biÖn  ®Ó cã  ph¸p ng¨n chÆn  kÞp      êng  lî dông  thêic¸c tr hîp    i h×nh  thøc miÔn  kiÓm    trathùc tÕ    hµng   ho¸,kiÓm    tratheo    ®Ó   tû lÖ  gian lËn,     trènthuÕ.   Thùc  hiÖn viÖc kiÓm     tra ®ét xuÊt ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  cña    c¸c doanh nghiÖp  îc ¸p  ®   dông  h×nh thøc miÔn kiÓm     tra thùc tÕ  hµng ho¸ nh híng dÉn  t¹ ®iÓm  11  C«ng  v¨n 2695/TCHQ­GSQL  ngµy  i 13/6/2002 cña    Tæng  côc    H¶i quan. 2. §èivíi       nh÷ng doanh  nghiÖp  ph¸thiÖn    bÞ    lîdông  îchëng  i ®   h×nh  thøc   miÔn  kiÓm     trathùc tÕ    hµng      ho¸ ®Ó xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  kh«ng ®óng    víi khai h¶i quan, th×        ngay sau    ®ã kh«ng cho hëng  h×nh thøc  miÔn kiÓm     tra nµy n÷a  tiÕn hµnh  vµ    kiÓm    tratoµn  ®èi víi bé      nh÷ng    l«hµng  xuÊt,nhËp    tiÕp  theo sau    ®ã cña doanh  nghiÖp theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     c, kho¶n  §iÒu  1  30  LuËt H¶i quan.     §èivíinh÷ng      doanh  nghiÖp  ph¸thiÖn    bÞ    lîdông  i viÖc kiÓm     trathùc tÕ    hµng    ho¸ theo    ®Ó   tû lÖ  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng    ho¸ kh«ng ®óng    víikhai   h¶iquan,th× còng          ¸p dông ngay    biÖn  ph¸p kiÓm      tratoµn  ®èi víi bé      nh÷ng    l« hµng  xuÊt,nhËp    tiÕp theo    sau  thuéc m Æt   ®ã    hµng  thuÕ  cã  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    tõ 20%       trëlªn.Nh÷ng  Æt   m hµng  kh¸c th× t¨ngtû lÖ          kiÓm    tra®Õn   møc   tèi®a    theo  quy ®Þnh  ¸p  vµ  dông    c¸c biÖn ph¸p  nghiÖp  kh¸c ®Ó   vô    kÞp    thêi ph¸thiÖn    gian lËn.   §èivíinh÷ng      doanh nghiÖp    gia c«ng xuÊt khÈu, nhËp      nguyªn liÖu s¶n    xuÊt hµng    xuÊt khÈu, nÕu  bÞ        ®∙  ph¸thiÖn    lî dông  i viÖc  îc miÔn  ®   kiÓm     tra thùc tÕ    hµng   ho¸ hoÆc   kiÓm     tratheo    ®Ó   tû lÖ  xuÊt thiÕu    hoÆc  nhËp  thõa  hµng  ho¸  víikhai h¶i quan, th×  so          H¶i quan   c¸c tØnh, thµnh    phè cÇn  tiÕn  hµnh  kiÓm    so¸tl¹ toµn  c¸c hå  ®∙  lýthanh  tra,rµ      i bé    s¬  xö    kho¶n  hoÆc  hoµn  thuÕ nhËp  khÈu  cña    c¸cdoanh  nghiÖp nµy. 3.    VÒ vÊn    ®Ò doanh nghiÖp    xin ®iÒu chØnh  hµng  ho¸ thùc  xuÊt tÕ    khÈu  sau    ®¨ng  tê khaixuÊt khÈu  khi®∙  ký        thùc hiÖn    theo híng dÉn  i   t¹ C«ng  v¨n sè    6656/TCHQ­GSQL   ngµy 31/12/2002 cña    Tæng  côc    H¶iquan. N¬i nép    c«ng      v¨n xin®iÒu  chØnh  thùc hiÖn  sau:   nh 
  2. 2 ­ Nép cho H¶i quan    n¬i ®¨ng  tê khai ®èi    êng  ký      víitr hîp hµng thuéc  diÖn  ph¶ikiÓm      trathùc tÕ    hµng  ho¸. ­ Nép cho H¶i quan cöa khÈu xuÊt ®èi    êng  víitr hîp hµng thuéc diÖn  miÔn kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸. Kh«ng  chÊp nhËn    v¨n b¶n ®iÒu  chØnh th«ng  nµy      b¸o  khiH¶i quan cöa  khÈu b¾t  ®Çu   kiÓm        êng    tra®èi víitr hîp kiÓm    tratheo    hoÆc   quyÕt  tû lÖ  ®∙  ®Þnh kiÓm     tra®ét xuÊt l«hµng      êng    îcmiÔn      ®èi víitr hîp ®   kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸. 4. H¶i    quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  cÇn  biÖn  cã  ph¸p    ®Ó ph¸thiÖn    kÞp  thêinh÷ng  êng  gian    tr hîp  lËn trong viÖc    khaib¸o    ®Þnh  møc,  nhÊt    lµ nh÷ng  m Æt   hµng  thuÕ  cã  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cao  m Æt   nh  hµng  may  Æc,  m kÝnh  x©y dùng..   .§Æc   . biÖtl ý   u  viÖc  kiÓm    tra®Þnh  møc         îng nªu  i ®èi víi ®èi t   t¹ c¸c   ®iÓm   trªn ®©y.  2    Nh÷ng  êng  tr hîp nghi vÊn    doanh  nghiÖp  khai b¸o    ®Þnh  møc  kh«ng  ®óng  víi so    thùc tÕ  ph¶itiÕn hµnh    th×      kiÓm    trangay  hoÆc   phèi  hîp    quan  víic¬  thuÕ  ®Þa   ph¬ng    chøc  ®Ó tæ  kiÓm     idoanh  tra t¹  nghiÖp  hoÆc   ng  tr cÇu  quan  c¬  gi¸m  ®Þnh   chuyªn ngµnh. Trêng    hîp ph¸thiÖn    cã  gian lËn th× xö              lýtruythu thuÕ,ph¹ttheo LuËt thuÕ  ph¸tluËthiÖn          vµ      hµnh. 5. TiÕn    hµnh  ngay viÖc kiÓm    trasau  th«ng qua        êng    ®èi víi tr c¸c hîp ®ñ  ®iÒu  kiÖn  dông  ¸p  biÖn ph¸p kiÓm     tra sau th«ng quan  theo quy ®Þnh   i t¹  NghÞ  ®Þnh  102/2001/N§­   CP ngµy  31/12/2001  cña ChÝnh  phñ  c¸c  vµ  v¨n  b¶n  híng dÉn    NghÞ  ®Þnh nµy. 6. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè chØ  ®¹o      c¸cChi côc   H¶i quan    trùcthuéc lùa chän    cã      c¸c bé  n¨ng    trÝ ®ñ   îng cho    lùc,bè    lùcl   c¸c kh©u  quan  träng trong quy      tr×nh lµm          thñ tôc h¶iquan      ®èi víihµng    gia c«ng,hµng    s¶n xuÊt xuÊt khÈu, trong ®ã   kh©u          cã  tiÕp nhËn  ®Þnh  møc  khaib¸o,kiÓm      trathùc tÕ      hµng   ho¸;§ång      thêit¨ngcêng  c«ng    t¸cqu¶n      ®Ó   lýc¸n bé  kÞp    thêi ph¸thiÖn, ng¨n      chÆn   viÖc  mãc  ngoÆc,  tiÕp    tay cho  chñ  hµng    lî dông  i kinh  doanh  hµng    gia c«ng,hµng    s¶n xuÊt xuÊt khÈu        ®Ó gian  th lËn  ¬ng      m¹i,trèn thuÕ. NhËn  îc v¨n  ®   b¶n  nµy, yªu    cÇu    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè khÈn  ­ tr ¬ng  iÓnkhaithùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c     tr         cã    th× kÞp        Tæng  thêib¸o c¸o vÒ  côc  ®Ó   chØ  cã  ®¹o.
Đồng bộ tài khoản