intTypePromotion=1

Công văn 5711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 5711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đèn hình và cụm chức năng nhập khẩu trong bộ linh kiện đồng bộ CKD, IKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  C ô c  H ¶i q u a n  sè 5711/TC H Q­K T T T   n g µy  07 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  viÖc p h © n  lo¹i v  ®Ìn h × n h   vµ cô m  c h ø c n¨ng N K   trong  é  linh kiÖ n   å n g  bé  C K D, IK D b ® KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè ­ C¨n  C«ng    4982/TC­   cø  v¨n sè  TCT   ngµy 04/10/1999 cña  TµichÝnh  Bé    vÒ  viÖc  ph©n  i lo¹  ®Ìn h×nh  côm   vµ  chøc n¨ng nhËp  khÈu trong bé      linhkiÖn  ®ång  CKD­IKD. §Ó   bé    thùc hiÖn    thèng nhÊt viÖc    sè  thuÕ    ¸p m∙  vµ  suÊt ®èi    víi  bãng  ®Ìn  h×nh  côm   vµ  chøc n¨ng trong bé      linhkiÖn  CKD, IKD.Tæng    Côc  H¶i quan    híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu    ®∙i u  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy  11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    chØ  thay  thÕ BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu  hiÖu      ícngµy  cã  lùctõtr   01/01/1999.C¸c    quy ®Þnh  tr   íc ®©y     sè  møc   vÒ m∙  vµ  thuÕ  suÊt bãng    ®Ìn h×nh      t¸ch côm   tivivµ    chøc  n¨ng  l¾p    ®∙  r¸phoµn  chØnh  nhËp  ®ång  trong linhkiÖn  bé      CKD,  IKD  cña    c¸c m Æt   hµng    m¸y,tñ l¹nh,®éng        «t«,xe        c¬,ti radiocassette, vi,     video ra kháibé        linhkiÖn    ®ång  CKD,  bé  IKD  cña    Æt   c¸cm hµng nµy  ®Ó   vµ  tÝnh  thuÕ theo m∙    sè,møc    thuÕ  suÊt cña      c¸ccôm   chøc n¨ng  vÉn  îcthùc hiÖn  ®     theo    c¸cQuyÕt  ®Þnh  sè 848/TC­ Q§­TCT  ngµy 01/11/1997, sè 383/1998/Q§­ BTC  ngµy  30/3/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    Tæng  Côc    H¶i quan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2