Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp phát vốn đầu tư bổ sung năm 1999 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5774/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 5774/TC-§TPT ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1999 vÒ viÖc cÊp ph¸t V§T bæ sung n¨m 1999 vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch V§T n¨m 1999 KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ Tæng C«ng ty 91, c¬ quan trung ¬ng c¸c §oµn thÓ. - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 08/1999/NQ-CP ngµy 7/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m 1999, QuyÕt ®Þnh sè 812/Q§-TTg ngµy 24/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ bæ sung nguån vèn thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc cho ®Çu t ph¸t triÓn n¨m 1999, Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè ®iÓm vÒ viÖc cÊp vèn ®Çu t bæ sung n¨m 1999 vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m 1999 nh sau: I. VÒ cÊp vèn ®Çu t bæ sung n¨m 1999 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty 91, c¬ quan Trung ¬ng c¸c §oµn thÓ (sau ®©y gäi t¾t lµ Bé) vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ UBND tØnh) khÈn tr¬ng giao kÕ ho¹ch cho c¸c chñ ®Çu t theo ®óng danh môc dù ¸n ® îc bæ sung kÕ ho¹ch n¨m 1999 theo C«ng v¨n sè 75/BKH-TH ngµy 27/8/1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Mäi trêng hîp bè trÝ danh môc dù ¸n vµ møc vèn ®îc bæ sung kh¸c víi th«ng b¸o nªu trªn ®Òu ph¶i cã ý kiÕn cña Thñ t íng ChÝnh phñ. 2. C¸c chñ ®Çu t cÇn khÈn tr¬ng thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai dù ¸n ®óng tiÕn ®é; khi cã khèi lîng XDCB hoµn thµnh, tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ göi ngay hå s¬ ®Õn c¬ quan cÊp vèn ®Ó thanh to¸n, tr¸nh ®Ó dån vµo cuèi n¨m g©y c¨ng th¼ng cho Ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t XDCB do ®Þa ph¬ng qu¶n lý, Bé Tµi chÝnh trî cÊp cã môc tiªu cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, Së Tµi chÝnh vËt gi¸ chuyÓn vèn sang Côc §Çu t ph¸t triÓn ®Ó cÊp ph¸t thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Vèn bæ sung kÕ ho¹ch n¨m 1999 ®îc thanh to¸n cho khèi lîng XDCB thùc hiÖn ®Õn 31/12/1999. Thêi h¹n thanh to¸n ®îc kÐo dµi ®Õn hÕt ngµy 30/01/2000 vµ h¹ch to¸n ng©n s¸ch vµo niªn ®é n¨m 1999. §èi víi khèi l îng hoµn thµnh sau 31/12/1999 sÏ ®îc thanh to¸n b»ng nguån vèn trong kÕ ho¹ch ®Çu t XDCB n¨m 2000. 5. ViÖc cÊp ph¸t thanh to¸n vèn bæ sung kÕ ho¹ch n¨m 1999 (gåm cÊp t¹m øng, cÊp thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh) ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 3715 TC/§TPT ngµy 30/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 II. VÒ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m 1999 1. C¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh cÇn rµ so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 1999 cña tõng dù ¸n, ®iÒu chuyÓn vèn cña c¸c dù ¸n ch a thùc sù cÊp b¸ch, cÇn thiÕt, kh«ng cã hiÖu qu¶, cha ®ñ thñ tôc ®Çu t x©y dùng vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn cho c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh ®a vµo sö dông trong n¨m 1999. 2. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn XDCB n¨m 1999 nh sau: - Gi÷ nguyªn tæng møc vèn ®Çu t ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao t¹i QuyÕt ®Þnh sè 252/1998/Q§-TTg ngµy 26/12/1998. - ChØ ®îc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn gi÷a c¸c dù ¸n trong ph¹m vi ngµnh kinh tÕ, c¸c dù ¸n trong cïng nhãm (A, B, C) hoÆc ®iÒu chØnh vèn dù ¸n nhãm B cho nhãm A, nhãm C cho nhãm A vµ nhãm B. - Riªng vèn bæ sung kÕ ho¹ch n¨m 1999 ®· ®îc giao theo QuyÕt ®Þnh sè 812/Q§-TTg ngµy 24/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ C«ng v¨n sè 75 BKH/TH ngµy 27/8/1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh, c¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3. Trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c trªn, c¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh lµm v¨n b¶n b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn c¸c dù ¸n nhãm A vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh c¸c dù ¸n nhãm B vµ c¸c chØ tiªu do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t giao theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ; c¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh c¸c dù ¸n nhãm C vµ ®iÒu hoµ c¬ cÊu vèn (XL, TB, CPK) trong mét dù ¸n göi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn) ®Ó cÊp ph¸t vèn cho c¸c dù ¸n. 4. §Ó chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c chñ ®Çu t vµ chñ ®éng cho c¬ quan cÊp vèn, c¸c Bé vµ UBND cÊp tØnh cÇn chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc ®iÒu hoµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn ®Çu t XDCB n¨m 1999 xong tríc ngµy 30/11/1999. §Ò nghÞ c¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh quan t©m chØ ®¹o thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản