Công văn 58/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
327
lượt xem
3
download

Công văn 58/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 58/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc Chi phí tư vấn đối với Kế hoạch tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 58/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 S : 58/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư v n ñ i v i K ho ch tăng d y và tôn t o h th ng m c qu c gi i Vi t Nam - Lào. Kính g i: U ban nhân dân t nh Ngh An B Xây d ng ñã nh n văn b n s 8354/UBND.CM ngày 15/12/2008 c a U ban nhân dân t nh Ngh An v chi phí tư v n ñ i v i K ho ch tăng d y và tôn t o h th ng m c qu c gi i Vi t Nam - Lào. Sau khi xem xét, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo qui ñ nh t i Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình và Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng thì ch ñ u tư căn c tính ch t, ñi u ki n ñ c thù c a công trình, h th ng ñ nh m c d .vn toán c a Nhà nư c và phương pháp l p ñơn giá xây d ng công trình theo hư ng d n c a B Xây d ng ñ xây d ng và quy t ñ nh áp d ng ñơn giá c a công trình làm cơ s xác ñ nh d toán, qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Trư ng h p các h ng m c công trình có tính am ch t xây d ng cơ b n thu c K ho ch tăng d y và tôn t o h th ng m c qu c gi i Vi t Nam - Lào khi áp d ng ñ nh m c chi phí tư v n ñ u tư xây d ng công trình như t i văn b n s tn 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 c a B Xây d ng công b ð nh m c chi phí qu n lý d án và tư ie v n ñ u tư xây d ng công trình không phù h p, thì U ban nhân dân t nh Ngh An ch ñ o các ñơn v có liên quan l p d toán chi phí như hư ng d n t i ph l c c a văn b n nêu trên ñ ch tV ñ u tư phê duy t áp d ng theo qui ñ nh. ua U ban nhân dân t nh Ngh An căn c ý ki n nêu trên ñ t ch c th c hi n./. .L ww KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG Như trên; w Lưu VP, KTXD, S(8). Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản