intTypePromotion=1

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
79
lượt xem
2
download

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  585/CV­N H N N 7 N h s n g µ y  6 th¸ng 7 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  í ng d É n  b¸n n g o ¹i Ö h  t  ch o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ã   è n ® Ç u  t n íc n g o µ i  µ  bªn n íc n g o µ i  v v tha m   gia  î p ® å n g  h î p   kinh d o a n h h t¸c K Ý nh   öi   Tæng  g: gi¸m  c, Gi¸m  c  ©n  µng ®è   ®è Ng h Th¬ng  ¹i® îcphÐp  m    kinhdoanh  ¹itÖ   ngo   Ngµy 23/01/1998,Ch Ýnh  ñ    ph ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/1998/N§­   CP vÒ   ét  è  Ön  m s bi ph¸p khuyÕn  Ých  µ    kh v b¶o  ¶m   ¹t®éng  u    ùctiÕp n­ ® ho   ®Ç ttr     ícngoµit¹ ViÖt Nam,     i     trong ®ã   ã  Òu  quy  nh  Ò   Öc  ©n  i ngo¹i   c §i 15  ®Þ v vi c ®è     tÖ  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi tham    n    gia Hîp  ng  îp    ®å h t¸ckinh doanh  íi®©y   äit¾t lµ doanh    (d   g      nghiÖp),Ng ©n   µng    h Nhµ   íc híng  Én    ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc phÐp  n  d c¸c Ng h Th m    kinh doanh  ¹itÖ    ngo   b¸n ngo¹itÖ      cho   c¸cdoanh  nghiÖp   nh sau: 1. Doanh    nghiÖp s¶n  Êt hµng  xu   thay  Õ  µng  Ëp  Èu  ÕtyÕu, th h nh kh thi     thùc hiÖn    c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    tr   c h  c¸cc«ng  ×nh quan  äng (thuéc Danh  tr   tr     m ôc  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   do  K ho v§ t c«ng  è  µng  bh n¨m)  ã  c nhu  Çu  c chuyÓn  æi  ® ®ång  Öt  Vi Nam   ngo¹itÖ  ã  ra    c c«ng  v¨n yªu  Çu  µ  Êy  Ðp  u    göi c v Gi ph ®Ç t   Ng ©n  µng  µ   íc®Ó   îccÊp  Êy    Ën  Òn  îcu    h Nh n   ®   Gi x¸cnh quy ®   tiªnchuyÓn  æi  ® ngo¹itÖ  Éu  è      (M s 01).X¸c  Ën  µy  ña  ©n   µng  µ   íc cã    Þ suèt nh n c Ng h Nh n   gi¸tr     thêigian ho¹t®éng  ña  ù       c d ¸n. §èivíi ét  è  êng  îp ® Æc   Öt,x¸cnhËn  ña  ©n  µng  µ   íc® îc    m s tr h  bi     c Ng h Nh n     cÊp  µng  h n¨m  ®èi víic¸c doanh  (      nghiÖp  ùc  Ön  th hi c«ng  ×nh  tr quan  äng tr   theo    Èn  nh îng  : nép  ©n  tiªuchu ®Þ l nh   ng s¸ch    trªn100  û ®ång;  ö  ông  õ t  sd t  5000    ng  ë lªn­ M É u   è  hoÆc     Ën  îc quyÒn  lao ®é tr       s 2)  x¸c nh ®  chuyÓn  æi  ® theo  û lÖ  Êt ®Þnh  víi t   nh   so    tæng nhu  Çu  ¹itÖ  ®èivíi ù    c ngo   (     ¸n chØ  ã  ét  d cm hoÆc   ét  è  m s s¶n  È m   éc  ph thu Danh  ôc  µng  m h thay thÕ  µng  Ëp  Èu      h nh kh ­ M É u   è  s 3). Khi cã    Ën  ña  ©n   µng  µ   íc,doanh    x¸c nh c Ng h Nh n   nghiÖp  îc trùc tiÕp ®      li   Ö   íiNg ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc phÐp  ªnh v   h Th m    kinh doanh  ¹itÖ      ngo   ®Ó mua   è s ngo¹itÖ  Çn  Õtphôc  ô    c thi   v cho  nhu  Çu      ¹itÖ  îp lýtheo ®óng    c chi, ngo   h     tr¶   quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh. l     h 2. Khi b¸n  µ  v chuyÓn  ¹itÖ  níc ngoµi theo  ngo   ra      yªu  Çu  ña  c c doanh  nghiÖp,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iyªu  Çu    h Th m   c doanh  nghiÖp  Êt tr×nh v¨n b¶n    xu      x¸c nhËn  Òn  quy chuyÓn  æi  ¹itÖ, GiÊy  Ðp  u     µ  Þu  ® ngo     ph ®Ç t v ch tr¸chnhiÖ m     kiÓm      µiliÖu cÇn  Õtnªu  íi y,  ú theo  õng  ôc  ch  ö  ông  trac¸c t     thi   d ®© tu   t m ®Ý sd ngo¹itÖ  ña    c doanh  nghiÖp: ­ B¸n  ¹itÖ      ngo   ®Ó doanh  nghiÖp  Ëp  Èu  nh kh nguyªn,vËt liÖu thiÕtyÕu,         phô  ïngthay thÕ  t    m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ng  é  ôc  ô  m thi   ®å b ph v s¶n  Êt:V¨n  xu   b¶n    cho phÐp  Ëp  Èu  ña  é  ¬ng  ¹i,Hîp  ng  ¬ng  ¹i;b¸o c¸o thu chingo¹i nh kh c B Th m  ®å th m        tÖ  Éu  è  (M s 04,  Th«ng   02/TT­ t NH7); c¸c    chøng  õ  t chøng minh  Öc  vi giao   hµng hoÆc   Öc  ùc hiÖn  îp  ng  ¬ng  ¹i; vi th   H ®å th m
  2. 2 ­ B¸n  ¹itÖ      ngo   ®Ó doanh nghiÖp thanh    Òn  Þch  ô  íiníc ngoµi: to¸n ti d v v      Hîp  ng  Þch  ô  íinícngoµivµ    ®å d v v      c¸c chøng  õ chøng  t  minh  îp  ng  Þch  H ®å d vô  ∙  ùc hiÖn; ® th   ­ B¸n  ¹itÖ      ngo   ®Ó doanh  nghiÖp    èc, l∙ phÝ   tr¶g     i kho¶n vay b»ng  ¹i ngo   tÖ: Hîp  ng    ®å vay  ¹itÖ, GiÊy  Ën  î,lÞch    î;§èi víikho¶n  ngo     nh n  tr¶n       vay  íc n  ngoµitrung ­ dµih¹n  ña          (c doanh  nghiÖp  ªndoanh,doanh  li     nghiÖp  100%   èn  v nícngoµi)ph¶icã    Ën  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ¨ng  ý        x¸cnh c Ng h Nh n   ® k kho¶n  vay; ­ B¸n  ¹itÖ    µ   u    íc ngoµi chuyÓn  î nhuËn  µ    ngo   ®Ó Nh ®Ç t n     l  i v thu  Ëp  nh hîp ph¸p  Ò   íc:B¶n    vn  sao b¸o    c¸o n¨m  µichÝnh  ã    Ën  ña  Ó m   t  c x¸c nh c Ki to¸n,   Biªn b¶n  ña  éi ®ång    c H  Qu¶n  Þ (hoÆc  tr   Ban  Qu¶n  ýdù  ®èi  íiHîp  ng   l   ¸n  v  ®å hîp    t¸ckinh doanh) vÒ   Öc  ©n      vi ph chia lî nhuËn     i (hoÆc chia doanh    thu),v¨n    b¶n  ña  ¬   c C quan  Õ   ã  Èm  Òn    Ën  ∙  µn  µnh  Üa  ô  µi Thu c th quy x¸cnh ® ho th ngh v t   chÝnh  i víi µ   ícViÖtNam; ®è     Nh n     ­ B¸n  ¹itÖ    µ   u      ngo   ®Ó Nh ®Ç tchuyÓn    ícngoµivèn  ra n     ph¸p  nh,  èn  ®Þ v t¸  u    i®Ç thoÆc   èn  ùc hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh:B¶n  v th   H ®å h       sao  ã  c c«ng  chøng  c¸o thanh  ýdoanh  b¸o    l  nghiÖp  hoÆc   îp  ng  îp t¸ckinh doanh  ®îc H ®å h       (  chuÈn  cña  ¬  y  c quan  Êp  Êy  Ðp  u  ),v¨n b¶n  ña  ¬   c gi ph ®Ç t     c C quan  Thu Õ   ã  c thÈm  Òn    Ën  ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh  íi µ   íc; quy x¸cnh ® ho th ngh v t   v  Nh n ­ B¸n  ¹itÖ  ngo   cho  doanh  nghiÖp (hoÆc  cho  ©n    íc ngoµi lµm  nh viªn n     viÖc cho    c¸c doanh nghiÖp) ®Ó     chuyÓn  Òn ¬ng  µ    Ëp  îp ph¸p  ña  ti l v thu nh h   c nh©n    íc ngoµi khicã  viªn n       nhu  Çu  i  c ® c«ng    t¸choÆc  chuyÓn  Òn  Ò   íc: ti v n   X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Thu Õ   ã  Èm   c th quyÒn  Öc  ©n    íc ngoµi ®∙  vi nh viªn n     hoµn  µnh  y     Üa  ô  µichÝnh  th ®Ç ®ñ ngh v t  theo  Ët ®Þnh,  Lu   V¨n  b¶n    Ën  x¸c nh cña doanh  nghiÖp  Ò   è  Òn ® îcchuyÓn  Ò   íc(tæng    Ëp  îp ph¸p trõ v s ti     vn  thu nh h      sè  Òn thùc hiÖn  Üa  ô  µi Ýnh  µ  è  Òn ®∙      ¹ ViÖtNam). ti     ngh v t   ch v s ti   chitiªut   i   C¸c  êng  îp mua  µ  ö  ông  ¹itÖ  µic¸cm ôc  ch  trªnph¶i tr h  vsd ngo   ngo     ®Ý nªu      cã    Õn  ña  ©n  µng  µ   íc. ý ki c Ng h Nh n 3. C¸c    doanh  nghiÖp kh«ng  éc ®èi t ng ® îcu    thu    î     tiªnchuyÓn  æi  ¹i® ngo   tÖ  ãi t¹  iÓ m   cã  n  i ® 1  nhu  Çu  c mua   ¹itÖ  ngo   ph¶igöi hå  ¬        s xin mua   ¹itÖ  ngo   cho  ©n   µng  µ   íctheo  Ng h Nh n   quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® 15, Th«ng   è  ts 02/TT­ NH7.  C¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  ¹itÖ  ngo   trong tõng thêikú,Ng ©n  µng  µ   ícxem   Ðt       h Nh n   x  vµ  ã    c v¨n b¶n    êi®èi víitõng  êng  îp.C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i c¨n cø  tr¶l       tr h  Ng h Th m    vµo    v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   µng  µ   ícvµ    µiliÖu nªu  ¹ ®iÓ m   ch thu c Ng h Nh n   c¸c t     ti   2 C«ng    µy      ¹itÖ  v¨n n ®Ó b¸n ngo   cho    c¸cdoanh nghiÖp  ãit¹ ®iÓ m   nµy. n   i 3  Trong vßng  th¸ngkÓ   õngµy  6    t  doanh nghiÖp  ã  ¹itÖ    c ngo   b¸n cho  ©n   Ng hµng  îcphÐp  ®  kinh doanh  ¹itÖ,n Õu  ã    ngo     c nhu  Çu  îp lý(sö dông  ¹itÖ  c h      ngo   vµo    ôc  ch  c¸c m ®Ý nªu  ¹  iÓ m   nãitrªn)th×  îctrùctiÕp  ªnh Ö   íiNg ©n   ti ® 2      ®    li   v   hµng  ¬ng  ¹i ®ã     Th m   ®Ó mua   ¹ l ng  ¹itÖ  èi®a   l iî ngo   t   b»ng  è  ¹itÖ  ∙      s ngo   ® b¸n cho  ©n   µng.  êng  îp  Ng h Tr h mua   ¹i tÖ    ét  ©n   µng  ngo   ë m Ng h kh¸c, doanh    nghiÖp  ph¶ixuÊttr×nh c¸cchøng  õli          t   ªnquan  n   Öc    ¹itÖ  íc®©y   ®Õ vi b¸n ngo   tr   (Ng©n  µng  ∙  h ® mua  ¹itÖ  ngo   chØ  îccÊp  b¶n  èc    Ën  êi®iÓ m   µ  ®  01  g x¸cnh th   v sè îng ngo¹itÖ  ∙  l    ® mua  ña  c doanh  nghiÖp).Khib¸n ngo¹itÖ,Ng ©n  µng u  ¹        h l l  i v¨n b¶n    Ën  µm    x¸cnh l chøng  õgèc.t  4. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn  ngo¹itÖ    h th m    b¸n    cho doanh nghiÖp theo  thø  ùu    t   tiªnsau: ­ Doanh    nghiÖp n»m  trong Danh  ôc  îc u      m ®   tiªnchuyÓn  æi  ¹itÖ  ® ngo   nãit¹ ®iÓ m     i 1;
  3. 3 ­ Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  Þch  ô    vd v (du  Þch,kh¸ch s¹n, l      v¨n phßng    cho thuª,vËn      t¶ic«ng  éng,tr ng  äc,y  Õ      c   ê h   t v¨n ho¸,cho    Õt thuªthi   bÞ... ; ) ­ Doanh    nghiÖp  ã  Üa  ô  Êt khÈu  c ngh v xu   s¶n  È m   îcNg ©n  µng  µ   ph ®  h Nh níchç  î ét  Çn    tr m ph nhu  Çu  ¹itÖ  Õu  ã  ã  c ngo   n c kh kh¨n trong 3      n¨m  u   Ó   õ ®Ç k t   khibícvµo  ¹t®éng     ho   s¶n  Êtkinh doanh. xu     Ng ©n  µng  µ  h v doanh  nghiÖp  ã  Ó  c th tho¶ thuËn    mua,  ngo¹itÖ  b¸n    b»ng  c¸ch  ùc  Ön  th hi c¸c  giao  Þch  d trao ngay    (spot)hoÆc     giao  Þch  ã  ú  ¹n  d ckh (foward) theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Ng h Nh n   giao dÞch  ¹itÖ.   ngo   5. Khi thùc  Ön  Öc     hi vi chuyÓn  ¹itÖ  níc ngoµi theo  ngo   ra      yªu  Çu  ña  c c doanh  nghiÖp  µ  nh©n  êi níc ngoµi lµm  Öc  v c¸  ng       vi cho  doanh  nghiÖp, c¸c    Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iph¶ikiÓm      h Th m    trac¸c chøng  õ li   t   ªnquan theo  quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   cña    2  v¨n b¶n  µy. n C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i b¸n  ¹itÖ  Ng h Th m  ngo   cho  doanh nghiÖp    ®Ó thanh  to¸n trùctiÕp     cho  íc ngoµi,kh«ng  îc chuyÓn  µo  µikho¶n  Òn  öi ngo¹i n    ®  v t  ti g     tÖ  ña  c doanh  nghiÖp. Riªng  êng  îp    tr h b¸n  ¹itÖ    ö  ông  µo    éi ngo   ®Ó s d v c¸c n   dung  nªu  íi y  × ph¶ithùc hiÖn  d  ®© th       th«ng qua  µikho¶n  Òn göivèn  t  ti     chuyªn  dïng b»ng  ¹itÖ:   ngo   ­ Chuy Ón   èn  u   , vèn  i®Ç u    cña  µ   u    ra  íc ngoµi;­ v ®Ç t   t¸  t Nh ®Ç t n     ChuyÓn  înhuËn  µ      Ëp  îp ph¸p cña  µ   u      ícngoµi; l i v c¸cthu nh h     Nh ®Ç tra n   ­ChuyÓn    îgèc,l∙  Ý  ña    tr¶n     iph c kho¶n  , vay  ícngoµi. n  Thêi h¹n  Ýnh  õ khidoanh    t t    nghiÖp mua   ¹itÖ  ngo   chuyÓn  µo  µikho¶n  v t  nµy  n     ®Õ khichuyÓn    ra thanh    to¸ncho  ícngoµitèi a  n      kh«ng    ngµy  µm  ® qu¸ 5  l viÖc. 6.Hµng  ý,chË m   Êt vµo  µy  th¸ng®Ç u   ý    qu   nh   ng 5    qu sau,c¸cNg ©n  µng     h Th¬ng  ¹i® îcphÐp  m    kinh doanh  ¹itÖ    ngo   ph¶ib¸o      c¸o cho  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc (Vô    Qu¶n  ýngo¹ihèi)vµ    l      Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph trªn®Þa  µn  ×nh  ×nh  ngo¹itÖ    bt h b¸n    cho    c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi vµ    bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh (theo  É u   è  quy  nh   ¹  M s 8  ®Þ t iTh«ng    t 02/TT­ NH7   µy  ng 28/6/1997). Qu¸  ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng m ¾ c   ªnquan  n   ©n   µng  µ   tr       cv   li   ®Õ Ng h Nh níc,c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icÇn  c¸o vÒ   ©n  µng  µ   íc(Vô     h Th m  b¸o    Ng h Nh n   Qu¶n  lýngo¹ihèi)®Ó     Õt.       gi¶i quy M É u   è  s1 Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi         éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph        Öt Nam      Vi   Sè:          /CV­QLNH2              (V/v:  mua  ¹itÖ)      ngo          Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m  N    .   . 1998 K Ýnh  öi    g :  C«ng  ty
  4. 4 Ng ©n  µng  µ   ícnhËn  îcC«ng    è.. .  ña  ý  h Nh n   ®  v¨n s . .c qu C«ng    Ò   Öc  . tyv vi chuyÓn  æi  ng  Öt Nam   ngo¹itÖ, Ng ©n   µng  µ   íc cã    Õn    ® ®å Vi   ra     h Nh n   ý ki nh sau: C¨n  Danh  ôc  µng  cø  m h thay thÕ  µng  Ëp  Èu  ÕtyÕu, c«ng  ×nh   h nh kh thi     tr   kÕt  Êu  ¹ tÇng  µ    c h  v c¸c c«ng  ×nh quan  äng do  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   tr   tr   B K ho   § tc«ng  bè,c«ng      ty(hoÆc  s¶n  È m   ña  ph c C«ng    ty)n»m   trongDanh  ôc... .  ®ã:   m .., do  1. C«ng    îctrùctiÕp li   Ö   íic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îcphÐp    ty®       ªnh v     h Th m    kinh doanh  ¹itÖ  ¹ ViÖt Nam       ngo   t i    ®Ó mua  è  ¹itÖ  ¸p  s ngo   ® øng  nhu  Çu  Õt c thi   yÕu  ôc  ô  ph v s¶n  Êt kinh doanh  ï hîp  íic¸c quy  nh  Ò   xu     ph   v     ®Þ v qu¶n  ýngo¹i l    hèihiÖn  µnh  ña  ÖtNam;   h c Vi   2.C«ng      typh¶isö  ông  è  ¹itÖ  îcmua  ng  ôc  ch;  d s ngo   ®   ®ó m ®Ý 3. Hµng    n¨m, vµo  ícngµy    tr   25/12,yªu cÇu     C«ng    öib¸o    tyg   c¸o doanh  è s thu chi®∙  ùc hiÖn      th   n¨m  ícvµ  ña  tr   c n¨m  Õ   ¹ch (theo m É u   è  t¹ Th«ng   k ho     s 4  i   t 02/TT­NH7)  cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ý ngo¹ihèi)47­ Lý  l      49  Th¸i   Tæ,  µ   éi; HN 4. V¨n    b¶n  µy  ã  Öu  ùc suèt thêigian  ¹t®éng  ña  ù    ©n   n c hi l      ho   c d ¸n.Ng hµng  µ   ícth«ng      ý  Nh n   b¸o ®Ó qu C«ng    Õtvµ  ùc hiÖn. tybi   th   N¬i  Ën:  nh T/L.Thèng  c  ©n  µng  µ   íc   ®è Ng h Nh n ­    ;  Nh trªn      ô  ëng  ô    V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi l    ­Lu  ô    V QLNH. M É u   è  s2 Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi         éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph        Öt Nam      Vi   Sè:   /CV­     QLNH2              (V/v:  mua  ¹itÖ)      ngo          Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m  N    .   . 1998 K Ýnh  öi    g :  C«ng  ty Ng ©n  µng  µ   ícnhËn  îcC«ng    è.. .  ña  ý  h Nh n   ®  v¨n s . .c qu C«ng    Ò   Öc  . tyv vi chuyÓn  æi  ng  Öt Nam   ngo¹itÖ. Sau    ® ®å Vi   ra     khi nghiªn cøu  å  ¬, Ng ©n     hs  hµng  µ   íccã    Õn    Nh n   ý ki nh sau: C¨n  Danh  ôc  µng  cø  m h thay thÕ  µng  Ëp  Èu  ÕtyÕu, c«ng  ×nh   h nh kh thi     tr   kÕt  Êu  ¹ tÇng  µ    c h  v c¸c c«ng  ×nh quan  äng do  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   tr   tr   B K ho   § tc«ng  bè  µ    Ën  ña  ¬  v x¸c nh c c quan... .t¹  b¶n  è.. .  .  i . v¨n  s . .C«ng    , ty n»m  trong Danh    m ôc    c¸cc«ng  ×nh quan  äng.Do  : tr   tr   ®ã 1. C«ng    îctrùctiÕp li   Ö   íic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îcphÐp    ty®       ªnh v     h Th m    kinh doanh  ¹itÖ  ¹ ViÖt Nam       ngo   t i    ®Ó mua  è  ¹itÖ  ¸p  s ngo   ® øng  nhu  Çu  Õt c thi   yÕu  ôc  ô  ph v s¶n  Êt kinh doanh  ï hîp  íic¸c quy  nh  Ò   xu     ph   v     ®Þ v qu¶n  ýngo¹i l    hèihiÖn  µnh  ña  ÖtNam;   h c Vi   2.C«ng      typh¶isö  ông  è  ¹itÖ  îcmua  ng  ôc  ch;  d s ngo   ®   ®ó m ®Ý
  5. 5 3. Hµng    n¨m, vµo  ícngµy    tr   25/12,yªu cÇu     C«ng    öib¸o    tyg   c¸o doanh  è s thu chi®∙  ùc hiÖn      th   n¨m  ícvµ  ña  tr   c n¨m  Õ   ¹ch (theo m É u   è  t¹ Th«ng   k ho     s 4  i   t 02/TT­NH7)  cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ý ngo¹ihèi)47­ Lý  l      49  Th¸i   Tæ,  µ   éi; HN 4. V¨n    b¶n  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy.. . .. n   µy.. . . ©n   µng  n c hi l   t   . . ..   ®Õ ng . . . Ng h Nhµ   ícth«ng      ý  n  b¸o ®Ó qu C«ng    Õtvµ  ùc hiÖn. tybi   th   N¬i  Ën:  nh T/L.Thèng  c  ©n  µng  µ   íc   ®è Ng h Nh n ­    ;  Nh trªn      ô  ëng  ô    V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi l    ­Lu  ô    V QLNH. M É u   è  s3 Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi         éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph        Öt Nam      Vi   Sè:        /CV­QLNH2              (V/v:  mua  ¹itÖ)      ngo          Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m  N    .   . 1998 K Ýnh  öi    g :  C«ng  ty Ng ©n   µng  µ   íc nhËn  îc C«ng  h Nh n   ®  v¨n  è.. .  ña  s . .c C«ng    Ò   Öc  . ty v vi chuyÓn  æi  ng  Öt Nam   ngo¹itÖ. Sau    ® ®å Vi   ra     khi nghiªn cøu  å  ¬, Ng ©n     hs  hµng  µ   íccã    Õn    Nh n   ý ki nh sau: C¨n cø Danh  m ôc  hµng thay thÕ  hµng nhËp  khÈu thiÕt Õu, s¶n   y phÈ m   . .  ña  ý  .. . .. Qu C«ng    c tyn»m   trong Danh  ôc  µng    m h thay thÕ  µng  Ëp    h nh khÈu  ÕtyÕu, do  : thi     ®ã 1. C«ng    îctrùctiÕp li   Ö   íic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îcphÐp    ty®       ªnh v     h Th m    kinhdoanh  ¹itÖ  ¹ ViÖtNam   :   ngo   t   i   ®Ó 1.1.Mua     100%  nhu  Çu  ¹itÖ  Ëp  Èu  c ngo   nh kh nguyªn vËt liÖu thiÕtyÕu,        phô  ïngthay thÕ  t    m¸y  ãc  ÕtbÞ  ng  é  ôc  ô  m thi   ®å b ph v cho  s¶n  Êts¶n  È m   xu   ph n»m   trongDanh  ôc;   m 1.2.Riªng  Öc    vi nhu  Çu  ¹itÖ      î vay, chuyÓn  î nhuËn  ña  c ngo   ®Ó tr¶n     l  i c Nhµ   u    íc ngoµira  íc ngoµi,chØ  ¸p  ®Ç t n    n    ® øng (%) nhu  Çu  ¹itÖ  µng  c ngo   h n¨m  ö  ông  sd cho  ôc  ch  µy. m ®Ý n 2. C«ng      ty ph¶isö  ông  è  ¹itÖ  îc mua   ng  ôc  ch  µ   d s ngo   ®   ®ó m ®Ý v theo  ®óng    c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  ña  ÖtNam; l     h c Vi   3. Hµng    n¨m, vµo  ícngµy    tr   25/12,yªu cÇu     C«ng    öib¸o    tyg   c¸o doanh  è  s thu chingo¹itÖ  ∙  ùc hiÖn       ® th   n¨m  ícvµ  ña  tr   c n¨m  Õ   ¹ch (theo m É u   è  t¹  k ho     s 4  i Th«ng  t02/TT­ NH7)  cho  ©n  µng  µ   íc(Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)47­ Lý  l      49  Th¸iTæ,  µ   éi.   HN 4.V¨n    b¶n  µy  ã  Öu  ùctrongsuètthêigian ho¹t®éng  ña  n c hi l           c C«ng  ty. Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  ®Ó   h Nh n   b¸o  C«ng    Õtvµ  ùc hiÖn. tybi   th  
  6. 6 N¬i  Ën:  nh T/L.Thèng  c  ©n  µng  µ   íc   ®è Ng h Nh n ­    ;  Nh trªn      ô  ëng  ô    V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi l    ­Lu  ô    V QLNH.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2