Công văn 591/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 591/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 591/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu các lô Bể Sông Hồng năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 591/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 591/TTg-DK V/v Kế hoạch đấu thầu các lô Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007 Bể Sông Hồng năm 2007 Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 1328/DKVN-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2007; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2481/BKH-KTCN ngày 12 tháng 4 năm 2007 về Kế hoạch đấu thầu các lô Bể Sông Hồng năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Kế hoạch đấu thầu các Lô 105-110/04, 111/04, 114, 115, 116, 120 và 121 thuộc Bể Sông Hồng như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên. 2. Giao Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt đầu bài mời thầu, trong đó xác định rõ cơ cấu điểm chi tiết trong phần lợi ích của phía Việt Nam; chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch đấu thầu này theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm lựa chọn được Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có lợi cho Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTCP, PTTg CP Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: CN, TC, QP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH; Nguyễn Sinh Hùng - Website CP; - Lưu: VT, DK (4). Th.16
Đồng bộ tài khoản