Công văn 5997/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 5997/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5997/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu nghi vấn đục sửa số khung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5997/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è   5997/TC H Q­G S Q L   n g µ y 25  th¸ng 12 n¨ m   2000 v Ò  viÖc  ö  lý xe « t«  x ®∙ q u a  sö  d ô n g   h Ë p  kh È u  n g hi  Ê n  ® ô c  söa  n v sè kh u n g KÝnh     göi: Côc      H¶i quan  TP.  Néi,TP.    Hµ    H¶i Phßng,                                   TP. Hå    ChÝ  Minh,tØnh  RÞa     Bµ  ­Vòng Tµu Ngµy  12­ 15­ 2000, V¨n    phßng  ChÝnh  phñ  C«ng  cã  v¨n 5486/VPCP­VI  th«ng b¸o  kiÕn  ý  cña Phã Thñ  íng  t NguyÔn   TÊn  Dòng  thay  Æt   m Thñ  íng t   ChÝnh  phñ giao Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn, chØ      ®¹o  lýxe  t« ®∙  xö    «    qua  sö dông nhËp  khÈu  nghivÊn  cã    ®ôc  söa  khung,sè  sè    m¸y  ®ang  t¹m    bÞ  gi÷; §Ó  thùc hiÖn  thèng nhÊt, nghiªm    tóc chØ  ®¹o  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,  Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  1. Nh÷ng  «    nghivÊn    xe  t« cã    ®ôc söa  khung  sè  nhng kh«ng    së  ®ñ c¬  ®Ó   kÕt  luËn    saiph¹m    th× kh«ng  ph¹t, xö   cho lµm        thñ tôch¶iquan. 2. Nh÷ng  «    ®ñ   së      xe  t« cã  c¬  x¸c ®Þnh  ® îc s¶n  xe    xuÊt tr     íc n¨m  1996  th× lËp    biªnb¶n    viph¹m  hµnh chÝnh  hµnh    vÒ  vinhËp  khÈu hµng  cÊm     ­ xö  ph¹ttheo    ®iÓm   kho¶n  §iÒu  c  5  12a NghÞ  ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh  vÒ  H¶i  quan, miÔn    h×nh  ph¹tbæ     sung    lµ tÞch thu hµng  ho¸.C¨n  GiÊy    cø  chøng  nhËn chÊt l   «     îng xe  t« nhËp  khÈu  Côc  do  §¨ng kiÓm  cÊp,nÕu  nµo    xe  ® îckÕt    luËn      ®¹ttiªuchuÈn  quy  ®Þnh  kü  vÒ  thuËtan   toµn  ph¬ng  tiÖn c¬      gií i ® êng  th× cho  bé    hoµn  thµnh      thñ tôc,nÕu  nµo  îckÕt  xe  ®   luËn kh«ng      ®¹ttiªu chuÈn  buéc  i th×  t¸ xuÊt,nÕu    kh«ng  i t¸ xuÊt ® îcth×  lýtheo      xö    quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh. 3.Hai xe  t«chë      «    kh¸ch hiÖu    Chorus  Hµn  do  Quèc  s¶n  xuÊt nhËp    khÈu  qua c¶ng    H¶i Phßng  nghivÊn  cã    l¾p thªm ghÕ  ngåitõ nícngoµinhng  sè          cã  chç ngåib»ng  chç    sè  ngåicña  cïng    xe  chñng  i lo¹ nguyªn thuû (25 chç ngåi)   H¶i quan      H¶i Phßng cho lµm      thñ tôc,kh«ng  lýviph¹m. xö      4. Nh÷ng  cã    xe  nghivÊn    ®ôc söa  khung  m¸y  sè  sè  nÕu doanh nghiÖp  ®∙    tõchèinhËn    hµng,Côc  ëng    tr Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè chØ  ®¹o  lý xö    theo quy    ®Þnh. 5. Nh÷ng  êng      tr hîp nhËp  khÈu  «    qua  dông    tÊn  nghi xe  t« ®∙  sö  díi5  cã    vÊn ®ôc  söa  khung  sè  ph¸tsinh sau        khi®oµn  kiÓm     ªnngµnh  trali   kiÓm     tra cho  ®Õn   ngµy  12­ 15­ 2000  (ngµy ChÝnh phñ  chØ  cã  ®¹o),Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    híng dÉn    c¨n cø    t¹ c«ng    i v¨n nµy    lý. ®Ó xö  Sau ngµy  12­ 15­ 2000, nÕu  c¸c tr   cã    êng hîp    viph¹m ¬ng      t tù,H¶i quan  lËp biªnb¶n  lýnghiªm      xö    theo LuËt ®Þnh.     Yªu cÇu  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè chØ ®¹o    H¶i quan  c¸c cöa    khÈu    trùc thuéc  iÓn khai thùc  tr     hiÖn    c¸c quy ®Þnh    trªn®©y,  lý xö    nhanh,døt ®iÓm       kh«ng    tån ®äng, b¸o      c¸o kÕt  qu¶  Tæng  vÒ  côc    H¶i quan  ­ tr ícngµy  01­   10­ 2001.
Đồng bộ tài khoản