Công văn 6053/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 6053/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6053/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu tiền chất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6053/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan sè 6053 TCHQ­GSQL ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ thñ tôc nhËp khÈu tiÒn chÊt KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Côc   HQ   TP.Hå   ChÝ   Minh   cã   C«ng   v¨n   sè   4628/HQTP­NV  ngµy 12/11/2003 ph¶n ¸nh mét sè víng m¾c trong viÖc thùc   hiÖn NghÞ ®Þnh sè 58/2003/N§­CP ngµy 29/5/2003 cña ChÝnh   phñ vµ QuyÕt ®Þnh 134/2003/Q§­BCN ngµy 25/8/2003 cña Bé   C«ng nghiÖp quy ®Þnh vÒ viÖc nhËp khÈu tiÒn chÊt sö dông   trong  c«ng   nghiÖp  (díi  ®©y  gäi  lµ  tiÒn  chÊt),  Tæng  côc   H¶i quan sau khi trao ý kiÕn víi Bé C«ng nghiÖp, híng dÉn  thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: ­ ViÖc nhËp khÈu tiÒn chÊt ph¶i thùc hiÖn ®óng trong  thêi gian hiÖu lùc víi sè lÇn nhËp tèi ®a ®îc ghi trong  GiÊy phÐp cña Bé C«ng nghiÖp. ­ C¸c GiÊy phÐp nhËp khÈu tiÒn chÊt do Bé C«ng nghiÖp  cÊp   tríc   ngµy   06/7/2003   (ngµy   NghÞ   ®Þnh   58/2003/N§­CP  ngµy 29/5/2003 cã hiÖu lùc thi hµnh) chØ cã gi¸ trÞ lµm  thñ tôc nhËp khÈu khi ®îc Bé C«ng nghiÖp x¸c nhËn l¹i. ­ GiÊy phÐp kh«ng ghi thêi h¹n hiÖu lùc, kh«ng ghi sè  lÇn nhËp khÈu  (mét  hoÆc c¶ hai tiªu chÝ) yªu cÇu doanh  nghiÖp liÖu hÖ víi Bé C«ng nghiÖp ®Ó ®îc gi¶i quyÕt. H¶i  quan cöa khÈu sÏ gi¶i quyÕt gi¶i quyÕt theo ý kiÕn cña Bé  C«ng nghiÖp. §Ò nghÞ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¸c  ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản