Công văn 6082/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 6082/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6082/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập danh mục ưu tiên vận động ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6082/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. c «ng v¨n cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 6082/BKH-KT§N ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc lËp danh môc u tiªn vËn ®éng ODA KÝnh göi: - C¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, c¸c c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ - V¨n phßng Quèc héi, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng - C¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ thuéc MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam Thùc hiÖn §iÒu 7, Kho¶n 1 t¹i Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§- CP ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ, hµng n¨m Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chuÈn bÞ danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ®Ó vËn ®éng tµi trî t¹i Héi nghÞ Nhãm t vÊn c¸c nhµ tµi trî dµnh cho ViÖt Nam. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ò nghÞ Quý c¬ quan th«ng b¸o Danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA cho thêi kú 2003 - 2005. MÉu biÓu vµ §Ò c¬ng s¬ bé ®èi víi ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ò xuÊt t¹i Phô lôc kÌm theo. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ò nghÞ Quý c¬ quan lËp danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA dùa trªn c¸c c¬ së sau ®©y: 1. VÒ lÜnh vùc u tiªn sö dông ODA: Theo ph¬ng híng sö dông ODA nªu trong V¨n kiÖn §¹i héi IX cña §¶ng: "thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). §Þnh híng 5 n¨m tíi dµnh kho¶ng 15% vèn ODA vµo c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, thñy lîi, l©m nghiÖp, thñy s¶n kÕt hîp môc tiªu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, xãa ®ãi gi¶m nghÌo; kho¶ng 25% cho ngµnh giao th«ng, bu ®iÖn, cÊp tho¸t níc vµ ®« thÞ. Coi träng sö dông vèn ODA trong c¸c lÜnh vùc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, x· héi, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc, c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i trêng". 2. C¸c c¨n cø chñ yÕu ®Ó lùa chän ch ¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA: - ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi giai ®o¹n 2001 - 2010; - Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Bé, ngµnh, lÜnh vùc vµ ®Þa ph¬ng. - KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m giai ®o¹n 2001 - 2005 cña Bé, ngµnh, lÜnh vùc vµ ®Þa ph¬ng.
  2. - Bæ sung, söa ®æi Danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA ®· göi n¨m 2002. 3. Ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ò xuÊt ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chÝ sau ®©y: - Phï hîp víi c¸c lÜnh vùc u tiªn sö dông vèn ODA kh«ng hoµn l¹i vµ vèn ODA vay quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh 17/2001/N§-CP ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2001 cña ChÝnh Phñ. - Cã ý nghÜa ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë tÇm quèc gia, ngµnh, lÜnh vùc vµ ®Þa ph¬ng. - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh ®Æc thï cña viÖc u tiªn sö dông nguån vèn ODA (mµ kh«ng ph¶i b»ng c¸c nguån vèn kh¸c). 4. TÝnh chÊt ch¬ng tr×nh, dù ¸n: C¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®îc ®Ò xuÊt cã thÓ lµ: 4.1. C¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t, hoÆc; 4.2. C¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n hç trî kü thuËt trong ®ã bao gåm mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c néi dung sau ®©y: - Cung cÊp chuyªn gia - Cung cÊp trang thiÕt bÞ - §µo t¹o c¸n bé 5. Thêi gian vËn ®éng: Danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA ®îc chuÈn bÞ cho giai ®o¹n 2003 - 2005. C¨n cø vµo t×nh h×nh vËn ®éng thùc tÕ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ bæ sung vµ söa ®æi hµng n¨m. Danh môc ®Ò xuÊt vËn ®éng ODA cho thêi kú 2003 - 2005 ®Ò nghÞ göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (Vô Kinh tÕ §èi ngo¹i) tríc ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2003 (§iÖn tho¹i: 7.333000 - Fax: 7.336160). Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t mong nhËn ®îc sù hîp t¸c cña Quý c¬ quan.
  3. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc 1 (Tªn c¬ quan chñ qu¶n) danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ò xuÊt u tiªn vËn ®éng oda §¬n vÞ: TriÖu USD STT Tªn ch- §Þa Tæng Tæng vèn Tæng Thêi gian Nhµ tµi Tãm t¾t néi Ghi chó ¬ng ®iÓm vèn ODA vèn b¾t ®Çu trî dung vµ c¸c ho¹t - ®éng tr×nh, dù thùc ®Çu t Vay ViÖn trî trong kÕt thóc (dù chñ yÕu cña ch- §· ®¨ng ký danh §· ®a vµo Dnah môc u ¸n ®Ò hiÖn kh«ng níc (dù kiÕn) kiÕn) ¬ng tr×nh, môc u tiªn vËn tiªn vËn ®éng ODA t¹i xuÊt hoµn l¹i dù ¸n ®éng ODA n¨m Héi nghÞ CG n¨m 2002 2002 ........, ngµy...... th¸ng......., n¨m Thñ trëng C¬ quan Chñ qu¶n ( Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: - S¾p xÕp c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n theo thø tù u tiªn - §Ó tr¸nh trïng l¾p, ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng nªu râ dù ¸n nµo ®· ®¨ng ký trong Danh môc cña Bé, ngµnh
  4. Phô lôc 2 (Tªn c¬ quan chñ qu¶n) ....., ngµy...... th¸ng........ n¨m (Tªn c¬ quan ®Ò xuÊt dù ¸n) ®Ò c¬ng s¬ bé Ch¬ng tr×nh/dù ¸n............................. 1. C¬ quan ®Ò xuÊt ch¬ng tr×nh, dù ¸n a. Tªn: b. §Þa chØ liªn l¹c: c. Sè ®iÖn tho¹i/fax: 2. Môc tiªu ch¬ng tr×nh, dù ¸n a. Môc tiªu dµi h¹n: b. Môc tiªu ng¾n h¹n: 3. Lo¹i h×nh dù ¸n (®iÒn vµo « trèng thÝch hîp): a. Hç trî kü thuËt b. Dù ¸n ®Çu t 4. M« t¶ tãm t¾t néi dung vµ c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n 5. Tæng vèn ch¬ng tr×nh, dù ¸n:..........USD (theo tû gi¸ chuyÓn ®æi do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng c«ng bè t¹i thêi ®iÓm x©y dùng ®Ò c¬ng ch¬ng tr×nh, dù ¸n) Trong ®ã: a. Tæng vèn ODA:....... USD (lµm râ lo¹i vèn ODA vay hoÆc vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i) b. Tæng vèn trong níc (TN):..............UDS 6. Dù kiÕn thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ch¬ng tr×nh, dù ¸n 7. §Ò xuÊt nhµ tµi trî Tªn 01 hay mét sè nhµ tµi trî (nÕu cã); nÕu kh«ng cã th× bá trèng. Thñ trëng C¬ quan ®Ò xuÊt dù ¸n (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: MÉu ®Ò c¬ng s¬ bé ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA trÝch tõ phô lôc 2 - Th«ng t 06/2001/TT-BKH ngµy 20/9/2001 cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 17/2001/N§-CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh phñ.
Đồng bộ tài khoản