Công văn 6111/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
7
download

Công văn 6111/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6111/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan đối với hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan tại chỗ của doanh nghiệp có vốn trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6111/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  ­ B é  T µi c h Ý n h  sè 6111/TC H Q­G S Q L   n g µy  06 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  viÖc h íng d É n   v t¹m thêi   thñ tôc h ¶i q u a n   èi víi µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p   h È u   ®  h k t¹i hç cña d o a n h  n g hi Ö p  cã  n trong n íc  c vè KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Trong    khichê  Tµi chÝnh  Bé    ban hµnh quy  ®Þnh  híng dÉn    vÒ thñ tôc  h¶i quan    ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  ichç, ®Ó   t¹    kÞp      thêigi¶i quyÕt        thñ tôch¶iquan cho    c¸cdoanh  nghiÖp      i ®èi víi   lo¹ h×nh  nµy,Tæng    côc  H¶i quan  thêihíng dÉn  sau:   t¹m      nh  Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè c¨n  C«ng  cø  v¨n  660/CP­ sè  KTTH   ngµy  14/6/2002 cña  ChÝnh  phñ, Th«ng  t sè  90/2002/TT­   BTC  ngµy  10/10/2002 cña Bé  Tµi chÝnh vµ quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  4 Môc  II i  Th«ng t   06/2000/TT­TCHQ  ngµy  31/10/2000  cña  Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó lµm      thñ tôc h¶iquan        ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ chç cho    c¸c doanh nghiÖp vèn  trongníc.   XuÊt nhËp khÈu  i t¹ chç cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi   vÉn  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. V¨n b¶n nµy  îc¸p dông  ®     cho ®Õn       khiv¨n b¶n quy ®Þnh  thñ tôc h¶i vÒ        quan      i ®èi víi   lo¹ h×nh  nµy  Bé    do  TµichÝnh  ban hµnh  hiÖu  cã  lùc. Tæng  côc  híng dÉn        ®Ó H¶iquan    c¸ctØnh  thµnh  phè  biÕt,thùc hiÖn.      
Đồng bộ tài khoản