Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
360
lượt xem
47
download

Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh động vật, sản phẩm động vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc C C THÚ Y S : 615 /TY - KD Hà N i, Ngày 20 tháng 4 năm 2009 HƯ NG D N V th t c ki m d ch nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, kho ngo i quan, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Quy t nh s 19/2008/Q -BNN ngày 28/01/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thú y. Th c hi n chương trình c i cách hành chính c a Chính ph và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân (sau ây g i là Doanh nghi p) làm th t c ki m d ch ư c nhanh chóng, thu n ti n, ti t ki m ư c kinh phí, th i gian,...; ng th i tăng cư ng qu n lý ch t ch vi c nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t theo úng quy nh c a Pháp lu t Thú y, m b o an toàn d ch b nh ng v t trong nư c và b o v s c kho con ngư i, C c Thú y hư ng d n các Doanh nghi p có ho t ng liên quan n vi c ki m d ch nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t làm th t c ki m d ch qua Email như sau: I. Th t c ki m d ch nh p kh u ng v t, s n ph m ng v t t nư c ngoài vào Vi t Nam. 1. iv i ng v t nh p kh u ( ng v t trên c n và m t s ng v t lư ng cư): 1.1. H sơ g m có: a) ơn xin ki m d ch nh p kh u ng v t: theo m u 1-KD V; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng) ph i úng i tư ng kinh doanh và còn giá tr ; Doanh nghi p ch ph i n p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh l n u ho c sau khi thay i, b sung ngành ngh kinh doanh. c) Gi y phép c a các cơ quan khác có liên quan theo quy nh. 1.2. Căn c vào h sơ c a Doanh nghi p, n u h p l C c Thú y hư ng d n: a) Yêu c u v sinh thú y i v i ng v t nh p kh u vào Vi t Nam Doanh nghi p ký h p ng nh p kh u v i phía i tác nư c ngoài. 1
 2. b) Các ơn v có liên quan thu c C c Thú y ho c Chi c c Thú y có liên quan kh o sát v trí, ki m tra i u ki n v sinh thú y khu nuôi cách ly ki m d ch ng v t nh p kh u theo quy nh. 1.3. Căn c vào báo cáo k t qu kh o sát v trí nuôi cách ly b o m an toàn d ch b nh cho ng v t trong nư c và ngư c l i, k t qu th m nh i u ki n v sinh thú y khu nuôi cách ly ki m d ch t yêu c u (theo m u s 6 – BCKT) và ơn xin ki m d ch nh p kh u ng v t c a Doanh nghi p (ghi chính xác s lư ng ng v t nh p kh u, tính bi t, th i gian nh p, ...) trư c khi ng v t r i kh i nư c xu t kh u, C c Thú y s xem xét, hư ng d n Doanh nghi p ư c ki m d ch nh p kh u ng v t và hư ng d n cơ quan có liên quan th c hi n vi c ki m d ch nh p kh u ng v t theo quy nh. 1.4. t o i u ki n thu n l i cho Doanh nghi p nh p kh u gia súc, gia c m s n xu t, kinh doanh, C c Thú y ng ý các Doanh nghi p d trù s lư ng nh p kh u trong th i gian 3 tháng và ph i m b o yêu c u v sinh thú y theo quy nh. 2. i v i s n ph m ng v t: 2.1. Th c ph m s d ng cho ngư i (th t, tr ng, s a và các s n ph m t th t, tr ng, s a, ....). H sơ g m có: a) ơn xin ki m d ch nh p kh u s n ph m ng v t: theo m u 2-KD V; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo i m b, 1.1, I; c) Gi y ch ng nh n HACCP c a cơ s s n xu t, ch bi n th c ph m (b n sao có ch ký c a lãnh o Doanh nghi p, ghi rõ ngày tháng năm và có óng d u c a Doanh nghi p); d) Gi y phép c a các cơ quan khác có liên quan theo quy nh. 2.2. Các lo i s n ph m ng v t khác (b t th t xương, b t lông vũ, lông vũ, nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi và th c ăn chăn nuôi có ngu n g c ng v t, ...). H sơ g m có: a) ơn xin ki m d ch nh p kh u s n ph m ng v t: - i v i b t th t xương theo m u 3-KD V. - i v i các s n ph m ng v t khác theo m u 2-KD V; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo i m b, 1.1, I; c) Gi y phép c a các cơ quan khác có liên quan theo quy nh. t o i u ki n thu n l i cho Doanh nghi p nh p kh u s n ph m ng v t s n xu t, kinh doanh; C c Thú y ng ý các Doanh nghi p d trù hàng hoá nh p kh u trong th i gian 3 tháng và Doanh nghi p làm vi c v i phía i tác c a nư c xu t kh u: hàng hoá nh p kh u vào Vi t Nam ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch xác nh n hàng hoá m b o các yêu c u v v 2
 3. sinh thú y theo quy nh, không làm lây lan d ch b nh ng v t và không gây h i s c kho cho ngư i. II. i v i ng v t, s n ph m ng v t t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, kho ngo i quan, quá c nh lãnh th Vi t Nam. H sơ g m có: 1. ơn xin ki m d ch t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, kho ngo i quan, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t: theo M u 4 – KD V. 2. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo i m b, 1.1, I; 3. H p ng mua bán ng v t, s n ph m ng v t và các h p ng d ch v khác (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ch ký c a lãnh o Doanh nghi p, ghi rõ ngày tháng năm và có óng d u c a Doanh nghi p); 4. Gi y phép c a các cơ quan có liên quan theo quy nh (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ch ký c a lãnh o Doanh nghi p, ghi rõ ngày tháng năm và có óng d u c a Doanh nghi p). III. Ti p nh n h sơ: 1. Doanh nghi p g i trư c ơn xin ki m d ch nh p kh u ng v t, s n ph m ng v t, ơn xin ki m d ch t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t qua Email v C c Thú y theo a ch E-mail: kiemdich.cty@fpt.vn 2. Doanh nghi p g i toàn b h sơ ( ơn xin ki m d ch có ch ký và d u c a Doanh nghi p, các gi y t có liên quan khác theo quy nh nêu trên) v C c Thú y theo a ch : Phòng Ki m d ch ng v t - C c Thú y S 15 ngõ 78 ư ng Gi i Phóng Phư ng Phương Mai, qu n ng a, thành ph Hà N i T: (84-4 ) 38687151 ho c ( 84- 4) 38696788 (Xin s : 25) Fax: (84-4) 36290147 IV. Tr l i văn b n. 1. Trong ph m vi 5 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , có ch ký và d u (tr ngày ngh theo quy nh c a Nhà nư c), C c Thú y s ki m tra và so sánh v i các thông tin g i qua Email, n u các thông tin ó là trùng kh p và chính xác s g i Công văn hư ng d n ki m d ch cho Doanh nghi p qua Email Doanh nghi p ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t c a kh u làm th t c ki m d ch; trong trư ng h p nh ng Doanh nghi p chưa có Email, C c Thú y s g i b n chính có ch ký và d u qua ư ng Bưu i n làm th t c ki m d ch. N u h sơ không y , h p l thì hư ng d n cho t ch c, cá nhân hoàn ch nh h sơ theo úng quy nh. Vi c hư ng d n hoàn thi n h sơ có th s d ng b ng nhi u hình th c như trao i qua E-mail, i n tho i, trao i tr c ti p. 3
 4. 2. Công văn hư ng ki m d ch c a C c Thú y g i qua Email cho các cơ quan ki m d ch ng v t có liên quan i chi u v i Công văn g i cho các Doanh nghi p có giá tr như b n chính (có ch ký và d u ). V. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân xin ki m d ch: 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v công tác ki m d ch ng v t, s n ph m ng v t và các quy nh khác có liên quan c a Pháp lu t Vi t nam. 2. Ch ư c nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t sau khi có ý ki n c a C c Thú y. 3. qu n lý ch t ch ng v t, s n ph m ng v t nh p kh u vào Vi t Nam: Khi làm ơn xin ki m d ch nh p kh u lô hàng (cùng ch ng lo i, ngu n g c) ti p theo, Doanh nghi p g i kèm báo cáo s lư ng ng v t ho c s n ph m ng v t ã th c nh p vào Vi t Nam theo Công văn trư c ó (theo m u 5 - BCNK); căn c vào Báo cáo c a Doanh nghi p, C c Thú y s xem xét hư ng d n Doanh nghi p ký h p ng nh p kh u lô hàng (cùng ch ng lo i, ngu n g c) ti p theo ho c gia h n Công văn l n trư c ã g i Doanh nghi p n u s lư ng chưa nh p còn nhi u. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c xin liên h theo a ch t i i m 2, III c a b n Hư ng d n này. Các t ch c, có nhân có th tìm văn b n này trên website c a C c Thú y theo a ch : http://www.cucthuy.gov.vn Công văn này thay cho Công văn s 547/TY-KD ngày 20/5/2004 c a C c Thú y v vi c hư ng d n ki m d ch nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh ng v t, s n ph m ng v t qua Email. Nơi nh n: KT. C C TRƯ NG - B NN&PTNT ( b/c); - T ng c c H i quan; PHÓ C C TRƯ NG - C c H i quan các t nh, thành ph ; - Các ơn v có liên quan thu c C c Thú y; - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; ã ký - Các Doanh nghi p có liên quan; - Lưu VP, KD. Hoàng Văn Năm 4
 5. CÔNG TY ……………... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM a ch : ………………… c l p - T do - H nh phúc Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: .............................. ............, ngày tháng năm 200 .. S : ………/ …… M u 1 – KD V ƠN ĂNG KÝ KI M D CH NH P KH U NG V T Kính g i: C c Thú y Căn c nhu c u s n xu t, kinh doanh c a Công ty, Giám c Công ty …………………………………………. ngh C c Thú y hư ng d n Công ty ư c ki m d ch nh p kh u lô hàng ng v t sau: STT Lo i ng v t S lư ng (con) Nư c C a kh u c Cái xu t x nh p T ng s - T Công ty:…………………...............…………......…………………. a ch : .................................................................................................... ................................................................................................................... …………………………..………………………………………………. - Th i gian th c hi n:……………………………..………………..…… - M c ích s d ng:…………………………….………………….…… - a i m nuôi cách ly ki m d ch: .................………………….........… .............................………………….……………………………..…… - Các gi y t có liên quan kèm theo:…….......…………….…………….. .................................................................................................................. Chúng tôi cam k t ch p hành nghiêm Pháp lu t v Thú y. CÔNG TY ……………….. Giám c (Ký tên, óng d u) 5
 6. CÔNG TY ……………... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM a ch : ………………… c l p - T do - H nh phúc Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: .............................. ............, ngày tháng năm 200 .. S : ………/ …… ƠN ĂNG KÝ KI M D CH NH P KH U M u 2 – KD V S N PH M NG V T Kính g i: C c Thú y Căn c nhu c u s n xu t, kinh doanh c a Công ty, Giám c Công ty …………………………………………. ngh C c Thú y hư ng d n Công ty ư c ki m d ch nh p kh u lô hàng sau: S lư ng Nư c STT Tên hàng C a kh u nh p (t n) xu t x T ng s - T Công ty:…………………................….……………………….......... a ch : .................................................................................................. …............................................................................................................... ………………………….……………………………………………… - Th i gian th c hi n:…………………………….………………........... - M c ích s d ng: ...................……………………………................... - Các gi y t có liên quan kèm theo: ...………………………................... ..............................……………………….………………………............ Chúng tôi cam k t ch p hành nghiêm Pháp lu t v Thú y. CÔNG TY ……………….. Giám c (Ký tên, óng d u) - 6 ngh ghi rõ: Tên t ng lo i s n ph m, s lư ng, nư c xu t x , c a kh u nh p theo b ng nêu trên.
 7. CÔNG TY ……………... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM a ch : ………………… c l p - T do - H nh phúc Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: .............................. ............, ngày tháng năm 200 .. S : ………/ …… ƠN ĂNG KÝ KI M D CH M u 3 – KD V NH P KH U B T TH T XƯƠNG Kính g i: C c Thú y Căn c nhu c u s n xu t, kinh doanh c a Công ty, Giám c Công ty …………………………………………. ngh C c Thú y hư ng d n Công ty ư c ki m d ch nh p kh u lô hàng b t th t xương: STT Tên hàng S Nư c C a kh u lư ng xu t x nh p (t n) T ng s - T Công ty:…………………...............…………..…………………… a ch : ..................................................................................................... .................................................................................................................. ………………………………………………………………………….. - Th i gian th c hi n:……………………………………..………..…… - M c ích s d ng: ch bi n th c ăn chăn nuôi cho l n và gia c m. - Các gi y t có liên quan kèm theo: ......................................................... ................................................................................................................. - a i m nhà máy s n xu t th c ăn chăn nuôi c a Công ty : ................... .................................................................................................................. Chúng tôi cam k t ch s d ng b t th t xương nh p kh u c a Công ty s n xu t th c ăn cho lo i ng v t nêu trên t i Nhà máy c a Công ty và không s d ng b t th t xương s n xu t th c ăn cho loài nhai l i và cam k t ch p hành nghiêm Pháp lu t v Thú y. CÔNG TY …………… Giám c (Ký tên, óng d u) 7
 8. CÔNG TY ……………... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM a ch : ………………… c l p - T do - H nh phúc Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: .............................. ............, ngày tháng năm 200 .. S : ………/ …… ƠN ĂNG KÝ KI M D CH M u 4 – KD V Kính g i: C c Thú y Căn c nhu c u s n xu t, kinh doanh c a Công ty, Giám c Công ty …………………………………………. ngh C c Thú y hư ng d n Công ty ư c ki m d ch lô hàng sau theo hình th c: T m nh p tái xu t T m xu t tái nh p Chuy n c a kh u Quá c nh lãnh th Vi t Nam Kho ngo i quan S lư ng Nư c C a kh u C a kh u STT Tên hàng (t n) xu t x nh p xu t T ng s - T Công ty:…………………................………………………....….......... a ch : ...................................................................................................... ….. ................................................…… .................................................... - Tên Công ty ti p nh n: ............................................................................. a ch : ..................................................................................................... ……............................................................................................................... - Th i gian th c hi n:……………………………………………................ - Th i gian lưu l i trên lãnh th Vi t Nam: ................................................. - L trình trên lãnh th Vi t Nam: ............................................................... ...................................…………...………………………………….............. - Các gi y t có liên quan kèm theo: ...….....……………………................. ..............................……………………....…………………………............. Chúng tôi cam k t ch p hành nghiêm Pháp lu t v Thú y. CÔNG TY ………………….. Giám c (Ký tên, óng d u) 8 - ngh ch ánh d u 01 hình th c ki m d ch nêu trên.
 9. CÔNG TY ……………... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM a ch : ………………… c l p - T do - H nh phúc Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: .............................. ............, ngày tháng năm 200 .. S : ………/ …… BÁO CÁO M u 5 – BC S LƯ NG NG V T, S N PH M NG V T NH P KHÂU Kính g i: C c Thú y Theo Công văn s : ...../..... ngày .... tháng ... năm 200 ... c a C c Thú y hư ng d n Công ty ................................ ư c ki m d ch nh p kh u lô hàng ...................... t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m d ch nh p kh u lô hàng ti p theo, Công ty chúng tôi xin báo cáo v i C c Thú y s lư ng ng v t, s n ph m ng v t ã th c nh p vào Vi t Nam c th như sau: S S Gi y ch ng nh n Cơ quan c p Tên Nư c T lư ng ki m d ch nh p kh u gi y ch ng hàng xu t x T (con/t n) s nh n ki m d ch ........ / ........ ngày... /...../ 200... .......... / ........ ngày... /...../ 200... .......... / ........ ngày... /...../ 200... .......... / ........ ngày... /...../ 200... .......... / ........ ngày... /...../ 200... CÔNG TY ………………….. Giám c (Ký tên, óng d u) 9
 10. C C THÚ Y C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM …………(1)………….. c l p - T do - H nh phúc S : / ............., ngày …..tháng …..năm 200 ... BÁO CÁO K T QU M u 6 – BCKT KI M TRA I U KI N V SINH THÚ Y KHU CÁCH LY KI M D CH Kính g i: C c Thú y Theo quy nh t i Công văn s :…/TY – KD ngày …….tháng……200..c a C c Thú y v vi c ki m tra i u ki n v sinh thú y khu nuôi cách ly ki m d ch: Tên Công ty nh p kh u ng v t: ................................................................ a ch : ......................................................................................................... Tel: ............................... Fax: ............................... Email: ............................ a i m khu cách ly ki m d ch: ................................................................. - Lo i ng v t nh p kh u: ............................................. ............................ - Gi ng: ....................................................................................................... - S lư ng : ................................................................................................ - Nư c xu t x : .......................................................................................... - Th i gian d ki n nh p kh u: .................................................................... - C a kh u nh p: ........................................................................................ Tên Công ty xu t hàng: ................................................................................. a ch : ......................................................................................................... Tel:................................ Fax:......................... …Email:............................... ……………(1)…………. ã ti n hành ki m tra i u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch: ngày .........tháng .......năm 200 .... ã ư c v sinh tiêu c ngày ......... tháng ...... năm 200 ... Hoá ch t s d ng tiêu c: ............................................................................ K t qu ki m tra (có biên b n kèm theo): t/không t yêu c u v sinh thú y i v i khu cách ly ki m d ch. Nơi nh n: GIÁM C - Như trên; (Ký tên, óng d u) - Lưu 10 - (1): Tên ơn v ki m tra i u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch.
 11. C C THÚ Y C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ……….(1)……… c l p - T do - H nh phúc S : / T KVSTY BIÊN B N KI M TRA I U KI N V SINH THÚ Y KHU CÁCH LY KI M D CH Tên, a ch cơ s ư c th m nh: ............................................................ ............................................................................................................................ Tel: ............................... Fax: ............................... Email: ....................... …………..(1)……………. ã ti n hành ki m tra i u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch ngày .........tháng .......năm 200 .... K t qu ki m tra: 1. a i m khu cách ly ki m d ch: ............................................................. 2. i u ki n chu ng nuôi: ........................................................................... 3. Chu ng nuôi cách ly ng v t m: ....................................................... 4. Nư c s ch s d ng trong chăn nuôi: ...................................................... 5. H th ng thoát nư c và x lý ch t th i: ................................................. 6. Phương ti n, d ng c chăn nuôi: ........................................................... 7. ã ư c v sinh tiêu c ngày ......... tháng ...... năm 200 ... - Phương pháp v sinh tiêu c: ............................................................... - Hoá ch t s d ng trong tiêu c: ......................................................... K t lu n: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ki n ngh (n u có): ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ Có giá tr n: .../.../200... .........., ngày ….tháng ….năm 200.. i di n i di n CÔNG TY……… ………..(1)…………… (ký tên, óng d u) (Ký, ghi rõ h tên) 11 - (1): Tên ơn v ki m tra i u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản