Công văn 6215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 6215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 6215/TCHQ­GSQL  NGµY 23 TH¸NG 12 N¡M 2004 VÒ VIÖC NHËP KHÈU M¸Y XíI TAY HAI  B¸NH KH¤NG G¾N §éNG C¥ §∙ QUA Sö DôNG Kinh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 02/11/2004, Bé Th¬ng m¹i cã c«ng v¨n sè 5613/TM­XNK  göi Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc nhËp khÈu m¸y xíi tay hai b¸nh kh«ng  g¾n   ®éng   c¬   ®∙   qua   sö   dông   .Theo   ®ã,   m¸y   xíi   tay   hai   b¸nh  kh«ng g¾n ®éng c¬ ®∙ qua sö dông kh«ng thuéc danh môc hµng hãa  cÊm nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 46/2001/Q§­TTg ngµy  04/4/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   hµng   hãa   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu thêi kú 2001­2005. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng,  thèng nhÊt vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng vµ ph©n läai hµng hãa nhËp  khÈu, sau khi b¸o c¸o, xin ý kiÕn Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i  quan híng dÉn Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn nh  sau: ­ VÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng: mÆt hµng m¸y xíi tay hai b¸nh  kh«ng g¾n ®éng c¬ ®∙ qua sö dông kh«ng thuéc danh môc hµng hãa  cÊm nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 46/2004/Q§­TTg  ngµy 04/4/2001 cña Thñ tíng chÝnh phñ vÒ qu¶n lý hµng hãa xuÊt  khÈu, nhËp khÈu thêi kú 2001­2005; ®îc lµm thñ tôc h¶i quan  theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ VÒ ph©n lo¹i hµng hãa: m¸y xíi tay hai b¸nh kh«ng g¾n  ®éng c¬ thuéc nhãm 8708, m∙ sè 8708.99.99 Tæng   côc   H¶i   quan   híng   dÉn   ®Ó   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,  thµnh phè biÕt thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản