Công văn 635/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
11
download

Công văn 635/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 635/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 635/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 635 /BXD-KTXD ----------------- V/v: Hướng dẫn xác định chi phí lựa chọn Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009 nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. Kính gửi: Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông Phú Yên Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 39/QLDA ngày 04/3/2009 của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông Phú Yên đề nghị hướng dẫn xác định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đấu thầu. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí cho việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng trong trường hợp chỉ định thầu được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với nội dung công việc, đặc điểm, tính chất, qui mô, … của từng gói thầu; Nội dung của dự toán chi phí được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán chi phí đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng có yêu cầu phải lập dự toán. Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông Phú Yên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản