Công văn 6485/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
4
download

Công văn 6485/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6485/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc không thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao bằng vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6485/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6485/VPCP-KTTH V/v Không thành lập Quỹ đầu Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 tư mạo hiểm công nghệ cao bằng vốn ngân sách nhà nước Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2425/BKHCN -CNC ngày 18 tháng 9 năm 2007 và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số 4023/BTP- PLDSKT ngày 6 tháng 12 năm 2006) về xây dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Không thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao theo đúng quy định của Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghệ cao. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: TH, Khoa giáo, Website Chính phủ; - Lưu: VT, KTTH (3). 19
Đồng bộ tài khoản