Công văn 669/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Công văn 669/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 669/CP-KTTH của Chính phủ về việc triển khai Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 669/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 669/CP­K T T H  n g µ y  21 th¸ng 5 n¨ m  2003  v Ò  viÖc triÓn  hai hi Ö p   Þ n h  d Öt m a y  Vi Öt N a m  ­  o a  kú k ® H KÝnh   göi:­Bé     Th¬ng  m¹i, ­Bé      KÕ ho¹ch  §Çu , vµ  t ­Bé    C«ng  nghiÖp, ­Bé      Tµi chÝnh,  ­ Phßng  Th¬ng  m¹i  C«ng   vµ  nghiÖp  ViÖt  Nam,  ­HiÖp      héi DÖt  may   ViÖt Nam.   XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Th¬ng    i Bé  m¹it¹  C«ng    1044/TM­XNK   v¨n sè  ngµy  13  th¸ng 5    n¨m  2003    vÒ viÖc  iÓn khaiHiÖp  tr     ®Þnh  dÖt may ViÖt Nam       ­ Hoa   Kú, Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Yªu    cÇu  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr×,phèihîp víic¸c Bé: C«ng            nghiÖp,KÕ     ho¹ch  §Çu , Tµi chÝnh  vµ  t    (kÓ  Tæng   c¶  côc H¶i quan),HiÖp      héi DÖt  may  ViÖt Nam,    Phßng Th¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ViÖt Nam     tÝch cùc x©y  dùng  c¬ chÕ  ph©n    bæ h¹n ng¹ch hµng  dÖt may xuÊt khÈu    sang  Hoa  theo    Kú  c¸c ph¬ng  ch©m   b¶n  nªu  trong C«ng  sè  c¬  ®∙  ra    v¨n  625/VPCP­QHQT   ngµy  12  th¸ng 5    n¨m  2003 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ, tr×nh Thñ  íng ChÝnh      t   phñ    ®Ó thùc hiÖn      tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2004. §Ó     t¹othuËn tiÖn cho      c¸c doanh  nghiÖp trong viÖc    chuÈn  kÕ  bÞ  ho¹ch   s¶n xuÊt cho n¨m  i c¬  tí   chÕ   , nµy  cÇn  îc c«ng  chËm   ®   bè  nhÊt    lµ ngµy 01  th¸ng9    n¨m 2003. 2. Trícm ¾t,        ®Ó b¶o  ®¶m   cho viÖc  xuÊt khÈu    hµng dÖt may sang Hoa  Kú  kh«ng    bÞ gi¸n ®o¹n, ®ång  víic¸c      ý    kiÕn  nghÞ nªu trong C«ng v¨n  sè  1044/TM­XNK   ngµy  th¸ng 5  13    n¨m 2003      ® îc tháa  nãitrªn®∙    thuËn gi÷a c¸c     Bé, ngµnh    h÷u quan  HiÖp    vµ  héiDÖt may  ViÖtNam.   Trªn  së  c¬  ®ã,  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr× cïng    quan  c¸c c¬  h÷u quan x©y  dùng Th«ng   ªnbé  t li   b¸o  Thñ íng  c¸o  t ChÝnh  phñ  c«ng  c«ng  vµ  bè  khaicho    mäi  doanh  nghiÖp biÕttr       íckhiph©n bæ. 3. Ngoµi nh÷ng        néidung trong C«ng    1044/TM­XNK     v¨n sè  nªu trªn,u    ý  l c¸cc¬    quan mét  viÖc  sè  sau: ­ Cã  chÕ    c¬  b¶o ®¶m  kh«ng x¶y  t×nh  ra  tr¹ngmua       b¸n,chuyÓn nhîng  h¹n ng¹ch;   ­ TuyÖt      ®èi kh«ng  giao h¹n ng¹ch cho          c¸cdoanh  nghiÖp  kh«ng  c¬  cã  së  s¶n  xuÊthµng    dÖt,may.   ­ TiÕn    hµnh mét    ®ît kiÓm     trat×nh tr¹ng,hiÖn  îng    t gian  lËn  ¬ng    th m¹i, nhÊt    dông  lµ sö  s¶n phÈm   s¶n xuÊt ë      níc kh¸c,sö    dông  giÊy chøng nhËn  xuÊt xø    hµng  hãa (C/O) gi¶;nÕu      doanh nghiÖp  nµo    viph¹m th× nhÊt thiÕt   kh«ng  ph©n h¹n ng¹ch,nÕu      viph¹m  nghiªm träng th×      ®Ò xuÊt chñ  ¬ng      tr rót ®¨ng  kinhdoanh  ký    hoÆc   lýtheo ph¸p luËt. xö       
  2. 2 §ång  viÖc  Tæ   ý  lËp  gi¸m    ªnbé    s¸tli   ®Ó thùc hiÖn    vÊn    ®Ò nµy  kiÕn  nh  nghÞ  trong C«ng    1044/TM­XNK     v¨n sè  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ Bé  ëng  Th¬ng    biÖn    tr Bé  m¹i cã  ph¸p b¶o ®¶m  kh«ng    ®Ó x¶y  tiªu ra    cùc  trongviÖc    ph©n      bæ h¹n ng¹ch. ­ PhÝ  ng¹ch hµng    h¹n    dÖt  may  nép ng©n s¸ch nhµ          níc®Ó bæ sung  cho  Quü   trîxuÊt  Hç    khÈu  nh»m   trîcho    hç    c¸c ch¬ng  tr×nh xóc  tiÕn  ¬ng    th m¹i träng ®iÓm     quèc    gia,theo  ®óng chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹  QuyÕt  ®Þnh   57/2003/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  17  4  2003  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ. Trong      qu¸ tr×nh x©y    dùng ch¬ng tr×nh xóc    tiÕn  ¬ng    th m¹i träng ®iÓm,    Bé  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i coiho¹t®éng    xóc tiÕn  ¬ng    th m¹i ®èi    víingµnh dÖt  may    lµmét  trong nh÷ng  tiªnhµng    u    ®Çu. 4. C¸c    Bé: Th¬ng    m¹i,C«ng  nghiÖp, KÕ     ho¹ch  §Çu   vµ  t bµn    Tµi víiBé    chÝnh, Phßng    Th¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp ViÖt Nam   HiÖp      vµ  héi DÖt may  ViÖt Nam     chøc    ®Ó tæ  thùc hiÖn  thÓ; phèihîp xö        cô        lýc¸c vÊn    ®Ò n¶y  sinh  thuéc thÈm    quyÒn      c¸cBé, ngµnh. 
Đồng bộ tài khoản