Công văn 6706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 6706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nghề lái tàu bay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6706/VPCP-KGVX V/v Kéo dài thời gian làm việc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008 đối với nghề lái tàu bay Kính - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã gửi: hội, Giao thông vận tải, Y tế và Tư pháp; - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 43/TTr- LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2008 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nghề lái tàu bay, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, soạn thảo Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 124 Bộ luật Lao động theo hướng cho phép sử dụng người lao động cao tuổi trong các trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định, trình Chính phủ xem xét trong quý IV năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ, ngành biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, các PTTgCP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; Trần Quốc Toản các Vụ: KTN, QHQT, PL, TH, - Lưu: VT, KGVX (3).
Đồng bộ tài khoản