Công văn 6918/VPCP-V.II của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Công văn 6918/VPCP-V.II của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6918/VPCP-V.II của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6918/VPCP-V.II của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6918/VPCP-V.II V/v chấn chỉnh công tác thanh Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Kính - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ nhận được nhiều phản ánh về việc hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh trùng lặp, chồng chéo, kéo dài gây khó khăn và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: 1. Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chấn chỉnh lại công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 61/1998/NĐ- CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ và Chỉ thị số 22/2001/CT-TTg ngày 11/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định, Chỉ thị nêu trên và những biện pháp khắc phục các yếu kém, sai phạm trong công tác này ở Bộ, ngành, địa phương mình trong thời gian qua; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2008. 2. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì cùng Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh đối với doanh nghiệp (kể cả việc khảo sát, xác minh ban đầu), kiến nghị sửa đổi các quy định không còn phù hợp (nếu có) và bổ sung các quy định mới chặt chẽ hơn để tránh việc lợi dụng, lạm dụng quyền thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Đ/c Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c); - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; (Đã ký) - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Quốc hội - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, CN, CCHC, ĐMDN, TTBC, I, Website Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, V.II (3b), HD. 120
Đồng bộ tài khoản