Công văn 7264/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 7264/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7264/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ tháng 11/2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7264/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7264/VPCP-ĐMDN V/v triển khai kết luận của Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ tháng 11/2007 Kính gửi: Bộ Tài chính Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007 vào ngày 29 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính: 1. Theo dõi, nắm chắc tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Giúp các Bộ, địa phương và các tổng công ty trong công tác định giá, đấu giá doanh nghiệp. 3. Phối hợp với các Bộ, địa phương và các Tổng công ty, trong năm 2008 - 2009, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước cần phải xử lý, không nên kéo dài, ví dụ các khoản nợ của các Tổng công ty Mía đường, Dâu tằm tơ, các Tổng công ty của Bộ Giao thông vận tải,... Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP, các PTTg; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: NN&PTNT, GTVT; - VPCP: BTCN, các PCN, (Đã ký) các Vụ: TH, KTTH, Website CP; - Lưu: VT, ĐMDN (3). 23 Phạm Viết Muôn
Đồng bộ tài khoản