intTypePromotion=1

Công văn 743/CP-NN của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
3
download

Công văn 743/CP-NN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 743/CP-NN của Chính phủ về việc cho phép xuất khẩu các chi tiết sản phẩm gỗ mỹ nghệ bằng gỗ rừng tự nhiên trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 743/CP-NN của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  h Ý n h  p h ñ  sè 743/CP­N N  n g µ y 19  C th¸ng 7 n¨ m  1999  V Ò  viÖc c h o  p h Ð p  x u Êt k h È u  c¸c c hi tiÕt s¶n p h È m   gç  m ü  n g h Ö   » n g  gç  rõng  b tù n hiªn trong  íc n KÝnh    göi: ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n;   ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Tæng    côc    H¶i quan, ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. XÐt    ®Ò nghÞ cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n (C«ng v¨n  sè 2240/BNN­PTLN  ngµy  th¸ng  n¨m  22  6  1999  C«ng  vµ  v¨n  826/BNN­ sè  PTLN  ngµy  th¸ng 3  05    n¨m  1999) vÒ     viÖc   xin chñ  ¬ng  tr xuÊt khÈu        chitiÕt s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ  b»ng  rõng    gç  tù nhiªn trong níc vµ        s¶n  phÈm  hµng  méc    tinhchÕ hoµn chØnh, Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. §ång  vÒ   ý  nguyªn  t¾c cho phÐp  c¸c doanh nghiÖp  îc chÕ   ®   biÕn  xuÊt khÈu          c¸c chitiÕts¶n phÈm     mü nghÖ   s¶n  vµ  phÈm  hµng méc    tinhchÕ  hoµn chØnh  b»ng  rõng    gç  tùnhiªntrong níc.     2. Giao  N«ng    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,c¨n cø      vµo  quy ®Þnh  t¹ kho¶n  vµ  cña    i 2  3  §iÒu    1,QuyÕt  ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng3  24    n¨m  1998  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ, cã    v¨n  b¶n híng dÉn  thÓ        cô  vÒ c¸c chi tiÕts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ   s¶n  vµ  phÈm   hµng  méc     tinh chÕ  hoµn chØnh  b»ng  rõng    gç  tùnhiªntrong níc® îcxuÊtkhÈu  tÝnh            vµ  vµo    h¹n møc  hµng n¨m  ChÝnh  phñ  cho phÐp  xuÊt khÈu      ®Ó lµm  së  c¬  cho   c¸c doanh  nghiÖp xuÊt   khÈu  c¸cBé, ngµnh  ªnquan  vµ      li   thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2