Công văn 80/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 80/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 80/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 09/2007/QĐTTg về quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 80/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------------- NAM Số: 80/BXD-KHTC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định ----------------- 09/2007/QĐ-TTg về quản lý nhà, đất thuộc sở Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 hữu NN. Kính gửi : - Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ - Các Công ty nhà nước, Tổng Công ty thuộc nhà nước Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; văn bản số 5061/BTC-QLCS ngày 8/4/2009 của Bộ Tài chính về việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để có số liệu tổng hợp về các thông tin quản lý nhà đất, Bộ sao gửi văn bản số 5061/BTC- QLCS nêu trên và yêu cầu các đơn vị cập nhật các thông tin theo phụ lục số 1 và phụ lục số 2 và khẩn trương gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) hoặc gửi vào số FAX 043.9742066 trước ngày 30/4/2009 để Bộ có căn cứ tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời ./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - Lưu: VP, Vụ KHTC. (Đã ký) Bùi Đức Hưng
Đồng bộ tài khoản