Công văn 833/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 833/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 833/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài liệu và trang thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 833/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 833 /BXD-KTXD ------------------- V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 liệu và trang thiết bị. Kính gửi: Bộ Nội vụ Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1208/BNV-KHTC ngày 28/4/2009 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài liệu và trang thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Những công việc nêu trong công văn số 1208/BNV-KHTC của Bộ Nội vụ không thuộc nội dung hướng dẫn tại các Thông tư và văn bản có liên quan của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan căn cứ chế độ chính sách về tiền lương và yêu cầu cụ thể cần thực hiện để lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản