Công văn 8397/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 8397/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8397/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng bổ sung do ảnh hưởng của việc tăng giá thép đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8397/TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña bé tµi chÝnh sè 8397 TC/®t ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2004  vÒ viÖc híng dÉn thanh to¸n chi phÝ x©y dùng bæ sung  do ¶nh hëng cña viÖc t¨ng gi¸ thÐp ®èi víi c«ng tr×nh,  dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc KÝnh göi:  ­ Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ,    C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ­ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc   TW ­ Tæng c«ng ty Nhµ níc (Tæng C«ng ty 91) ­ Kho b¹c Nhµ níc ViÖt Nam ­ C¨n cø v¨n b¶n sè 1814/VPCP­KTKH ngµy 14/4/2004 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ  vÒ   ý  kiÕn cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ   viÖc xö  lý  ¶nh hëng do gi¸ thÐp t¨ng trong x©y dùng c¬   b¶n. ­ C¨n cø Th«ng t sè 02/2004/TT­BXD ngµy 22/4/2004 cña   Bé  X©y dùng híng dÉn tÝnh bæ sung chi phÝ  x©y dùng c«ng   tr×nh do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn. Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   thanh   to¸n   chi   phÝ   x©y   dùng bæ sung do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn nh sau: 1. §èi tîng: C¸c c«ng tr×nh, dù ¸n, gãi thÇu (sau ®©y gäi chung lµ   c«ng   tr×nh)   sö   dông   nguån   vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   n íc   ®ang  triÓn khai thùc hiÖn, n»m trong kÕ ho¹ch ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ níc n¨m 2004, cã sö dông thÐp x©y dùng trong khèi  lîng  ®Çu t  XDCB thùc tÕ   ®îc thi c«ng vµo thêi  ®iÓm gi¸  thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn th× ®îc thanh to¸n. 2. VÒ nguyªn t¾c thanh to¸n: a. Chi phÝ x©y dùng bæ sung do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn  ®îc x¸c  ®Þnh theo nguyªn t¾c vµ  ph ¬ng ph¸p tÝnh  híng dÉn t¹i Th«ng t sè 02/2004/TT­BXD ngµy 22/4/2004 cña  Bé X©y dùng. b. Thêi gian ¸p dông kÓ  tõ  ngµy 1/1/2004  ®èi víi chi  phÝ  x©y dùng bæ sung do sö  dông khèi lîng thÐp x©y dùng  cã gi¸ t¨ng. c.  ViÖc thanh  to¸n  chi  phÝ  x©y  dùng bæ  sung do  gi¸  thÐo x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn cho khèi lîng x©y dùng ph¶i  sö   dông   thÐp   x©y   dùng   hoÆc   vËt   t  s¶n   xuÊt   tõ   s¶n   phÈm 
  2. 2 thÐp ph¶i cã   ®ñ  chøng tõ, hãa  ®¬n hîp ph¸p phï  hîp víi  khèi lîng, chñng lo¹i thÐp sö dông theo thiÕt kÕ vµo c«ng   tr×nh.   Gi¸   thÐp   trong  chøng   tõ,   hãa   ®¬n   ®îc   thanh   to¸n  ph¶i   thÊp   h¬n   hoÆc   b»ng   gi¸   th«ng   b¸o   cña   Liªn   Së   Tµi  chÝnh ­ x©y dùng theo ®Þnh kú. 3. VÒ nguån vèn thanh to¸n: Nguån   vèn   thanh   to¸n   chi   phÝ   x©y   dùng   t¨ng   do   gi¸  theo x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn  ®îc tÝnh trong kÕ  ho¹ch  ®Çu  t ph¸t triÓn Nhµ níc giao. 4. KiÓm tra, thanh to¸n: a. Chñ   ®Çu t hoÆc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ  tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ  khèi lîng x©y dùng sö  dông  thÐp x©y dùng trong thêi gian gi¸ thÐp t¨ng  ®ét biÕn  ®îc  nghiÖm   thu   vµ   møc   bï   chªnh   lÖch   gi¸   thÐp   x©y   dùng   víi  c«ng   tr×nh   thùc   hiÖn   chØ   ®Þnh  thÇu,   ®Êu   thÇu   (theo   hîp   ®ång cã   ®iÒu chØnh gi¸ hoÆc trän gãi) hoÆc tù  thùc hiÖn  dù ¸n. §èi víi c«ng tr×nh thùc hiÖn  ®Êu thÇu  ®ang thi c«ng   x©y dùng  ®Êu thÇu trong x©y dùng: Trêng hîp møc gi¸ thÐp  x©y dùng trong   ®¬n gi¸ tróng thÇu  cao  h¬n  møc  gi¸  thÐp  x©y dùng trong th«ng b¸o gi¸ cña Liªn Së  Tµi chÝnh ­ x©y  dùng   cã   hiÖu   lùc   thùc   hiÖn   t¹i   thêi   ®iÓm   th¸ng   12   n¨m  2003 th×  lÊy møc gi¸ thÐp  x©y  dùng  trong  ®¬n gi¸ tróng  thÇu  ®Ó  tÝnh chªnh lÖch gi¸ thÐp. Trêng hîp møc gi¸ thÐp  x©y dùng trong  ®¬n gi¸ tróng thÇu thÊp h¬n møc gi¸ thÐp  x©y dùng trong th«ng b¸o gi¸ cña Liªn Së  Tµi chÝnh ­ x©y  dùng   cã   hiÖu   lùc   thùc   hiÖn   t¹i   thêi   ®iÓm   th¸ng   12   n¨m  2003 th×  lÊy møc gi¸ thÐp  x©y  dùng  trong th«ng  b¸o cña  Liªn Së ®Ó tÝnh chªnh lÖch gi¸ thÐp. b.  Chñ   ®Çu  t  ph¶i kiÓm  tra  hîp  ®ång,  chøng  tõ,  hãa  ®¬n   hîp   ph¸p   mua   thÐp   x©y   dùng   phï   hîp   víi   khèi   lîng,  chñng  lo¹i  thÐp x©y dùng sö  dông thùc  tÕ  theo  thiÕt  kÕ  vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu xuÊt tr×nh (®èi víi c«ng tr×nh   thùc   hiÖn   ®Êu  thÇu   hoÆc   chØ   ®Þnh   thÇu)   hoÆc   chÞu   tr¸ch   nhiÖm vÒ c¸c chøng tõ, hãa ®¬n khèi lîng thÐp x©y dùng sö  dông thùc tÕ  (®èi víi c«ng tr×nh thùc hiÖn h×nh thøc tù  thùc   hiÖn).   Ph¶i   ®¶m   b¶o   gi¸   c¸c   lo¹i  thÐp   trong   chøng   tõ, hãa  ®¬n  ®îc thanh to¸n thÊp h¬n hoÆc b»ng gi¸ trong  th«ng b¸o cña Liªn Së Tµi chÝnh ­ x©y dùng theo ®Þnh kú. Trêng hîp trong quý  I/2004, Liªn Së  Tµi chÝnh ­ x©y   dùng kh«ng th«ng b¸o gi¸ thÐp hoÆc th«ng b¸o kh«ng  ®óng,  kh«ng  ®ñ  chñng lo¹i thÐp thùc tÕ   ®îc sö  dông th×  gi¸ c¸c  lo¹i thÐp  ®Ó  tÝnh chi phÝ  x©y dùng bæ sung lµ  gi¸ thÐp  thùc tÕ trong c¸c hîp ®ång, chøng tõ, hãa ®¬n hîp ph¸p vµ  chñ   ®Çu t  hoÆc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i kiÓm tra vµ  cïng  nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c chøng   tõ, hãa ®¬n thanh to¸n.
  3. 3 Nghiªm   cÊm   viÖc   th«ng   ®ång,   mãc   ngoÆc,   khai   khèng  khèi lîng x©y dùng hoÆc khèi lîng thÐp sö dông trong thêi  gian gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn, g©y thÊt tho¸t vèn  ®Çu t. c.  C¬  quan  Kho b¹c  Nhµ  níc kiÓm  tra khèi  lîng thùc  hiÖn, phiÕu gi¸ hoÆc b¶ng kª kÌm b¶ng tÝnh to¸n gi¸ trÞ  khèi lîng thùc hiÖn ®Ò nghÞ thanh to¸n khi chñ ®Çu t hoÆc  Ban Qu¶n lý dù ¸n xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ hå s¬ thanh to¸n theo   quy  ®Þnh. Riªng  ®èi víi chi phÝ  x©y dùng bæ sung do gi¸  thÐp   t¨ng,   chñ   ®Çu   t  hoÆc   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n   cã   thuyÕt  minh c¬ së x¸c ®Þnh vµ sè liÖu tÝnh to¸n phÇn chi phÝ x©y   dùng bæ sung ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ thanh to¸n trong thêi   gian   gi¸   thÐp   x©y   dùng   t¨ng   ®ét   biÕn   theo   khèi   l îng,  chñng   lo¹i   s¾t   thÐp   thùc   tÕ   sö   dông   theo   thiÕt   kÕ   vµo  c«ng tr×nh,  møc chªnh  lÖch  gi¸ thÐp x©y dùng thùc  tÕ   ë  thêi ®iÓm thùc hiÖn ®îc nghiÖm thu. Trêng hîp chi phÝ  x©y dùng bæ sung do gi¸ thÐp t¨ng  lµm vît tæng dù  to¸n, tæng møc  ®Çu t  ®îc duyÖt th×  Chñ  ®Çu t  hoÆc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n lµm thñ  tôc  ®Ó   ®iÒu chØnh  tæng dù    to¸n, tæng møc  ®Çu t  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn nh sau: + NÕu tæng sè  vèn thanh to¸n (kÓ  c¶ chi phÝ  x©y dùng  bæ sung do gi¸ thÐp t¨ng) cha vît gi¸ trÞ  tæng dù  to¸n,  tæng møc ®Çu t  ®îc duyÖt t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ thanh to¸n  chi phÝ  x©y dùng bæ sung th×   ®îc thanh to¸n chi phÝ  x©y  dùng bæ sung. + NÕu tæng sè  vèn thanh to¸n (kÓ  c¶ chi phÝ  x©y dùng  bæ sung do gi¸ thÐp t¨ng) vît gi¸ trÞ  vît tæng dù  to¸n,  tæng møc ®Çu t  ®îc duyÖt t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ thanh to¸n  chi phÝ  x©y dùng bæ sung  ®ã  th×  chØ thanh to¸n sau khi  tæng dù  to¸n, tæng møc  ®Çu t  ®îc duyÖt l¹i theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. d. Liªn Së  Tµi chÝnh ­ x©y dùng c¸c  ®Þa ph¬ng kh«ng  ra th«ng b¸o gi¸ thÐp ngîc l¹i thêi  ®iÓm quý  I/2004 t¹i  ®Þa   ph¬ng   ®Ó   hîp   thøc   hãa   c¸c   trêng   hîp   mua   b¸n   thÐp  kh«ng ®ñ chøng tõ, hãa ®¬n theo quy ®Þnh trªn. 5. C¨n cø b¸o c¸o cña chñ   ®Çu t, c¸c Bé, ngµnh, Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung   ¬ng,   Tæng  C«ng ty Nhµ  níc xem xÐt phª duyÖt  ®iÒu chØnh l¹i tæng dù  to¸n, tæng møc  ®Çu t  do chi phÝ  x©y dùng bæ sung do gi¸  thÐp t¨ng (trêng hîp vît tæng dù  to¸n, tæng møc  ®Çu t);  tæng hîp chi phÝ  x©y dùng bæ sung b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh,  Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t bè trÝ vµo dù to¸n ng©n s¸ch. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc, thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  nghiªn cøu,  söa ®æi.
  4. 4
Đồng bộ tài khoản