intTypePromotion=1

Công văn 910/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
132
lượt xem
4
download

Công văn 910/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 910/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc cung cấp mức phí định giá công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 910/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 910 /BXD-KTXD -------------------- V/v: Cung cấp mức chi phí định giá Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 công trình xây dụng. Kính gửi: Toà án nhân dân tối cao Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 52/TANDTC-KHXX ngày 05/5/2009 của Toà án nhân dân tối cao về việc cung cấp mức chi phí định giá công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Bộ Xây dựng hiện không có quy định cụ thể về các mức chi phí giám định, định giá công trình xây dựng, mà chỉ có các hướng dẫn phương pháp tính toán, theo đó chi phí giám định, định giá công trình xây dựng được xác định bằng dự toán, lập trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện, chế độ chính sách về tiền lương, giá cả và yêu cầu cụ thể khác của từng công trình cần thực hiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng. Trong quá trình nghiên cứu, có nội dung nào cần phối hợp, Toà án nhân dân tối cao liên hệ lại với Bộ Xây dựng để cùng tham gia./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2