intTypePromotion=1

Công văn về việc lệ phí trước bạ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
298
lượt xem
11
download

Công văn về việc lệ phí trước bạ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc lệ phí trước bạ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc T h u Õ  sè 3082 T C T/N V 4  n g µy  9 th¸ng 8 n¨ m  2001  T vÒ  viÖc lÖ  h Ý  tr p íc b¹ KÝnh    göi:C«ng    tyCho      thuªtµichÝnh  II (Ng©n  hµng  N«ng  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ViÖt    Nam) Tr¶    lêiC«ng v¨n  527/01/ALCII­ TM§   sè  C ngµy 24/7/2001 cña C«ng    ty cho thuª tµichÝnh      (Ng©n  hµng N«ng nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n ViÖt  Nam),Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  Kho¶n  §iÒu  NghÞ  cø  3  22  ®Þnh  16/2001/N§­   sè  CP ngµy 2/5/2001   cña ChÝnh  phñ  kÓ    th×  tõ ngµy  17/5/2001 (ngµy  NghÞ  ®Þnh  hiÖu      cã  lùc thi hµnh),tµis¶n      cho    thuªcña    c¸c C«ng    tycho      thuªtµichÝnh  chuyÓn quyÒn  së  h÷u cho bªn thuª khi kÕt      thóc    thêih¹n thuª th×    bªn thuª kh«ng    ph¶i nép    lÖ  phÝ  ícb¹ ®èi víi   tr         s¶n  tµi ®ã. Do ®ã,    chøc,c¸ nh©n      c¸c tæ      thuªtµis¶n ph¶ikª khaicung        cÊp  cho  Côc  ThuÕ   ®Þa ph¬ng    n¬i®¨ng  quyÒn  h÷u    ký  së  tµis¶n  s¬  hå  sau: + Hîp ®ång  Biªn b¶n  vµ    thanh    ®ång  lýhîp  cho thuªtµichÝnh      gi÷a bªn    cho thuª vµ    bªn  thuª tµis¶n  x¸c      cã  nhËn  cña  quan  c¬  Nhµ     thÈm  níc cã  quyÒn. +  GiÊy    têchuyÓn  giao tµi     s¶n  gi÷a bªn    cho    bªn      thuªvµ  thuªtµis¶n. + GiÊy  chøng  nhËn  quyÒn  h÷u    së  tµis¶n  chuyÓn  giao cña    C«ng    tycho  thuªtµichÝnh.     §Ò  nghÞ C«ng    tyCho      thuªtµichÝnh    IIth«ng  cho  chøc,c¸ nh©n  b¸o  tæ      thuªtµis¶n  ªnhÖ         li   víiCôc ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    îc kiÓm     s¬  gi¶i ®Ó ®   trahå  vµ    quyÕt cô    thÓ.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2