intTypePromotion=1

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 4)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
179
lượt xem
76
download

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị bệnh nhân: Phải nhịn ăn do tiêm thuốc CQ Iode. Trước khi chụp 15 - 30 phút cho bệnh nhân uống 200 - 300 ml thuốc cản quang nước 2%, ngay lúc chụp cho uống 20 - 30 ml thuốc CQ để tạo đối quang ở dạ dày tá tràng. Chiến lược thăm khám: Chụp trước và sau khi tiêm thuốc cản quang TM bề dày 3 - 5 mm. Lược thuốc CQ tiêm từ 80 - 180 ml, chụp ngay sau khi tiêm 20s, lý tưởng là sử dụng máy bơm tự động, chụp xoắn ốc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tuỵ cấp (Phần 4)

 1. C¾t líp vi tÝnh ChuÈn bÞ BN: - Ph¶i nhÞn ¨n do tiªm thuèc CQ Iode. - Tr−íc khi chôp 15-30 phót cho BN uèng 200-300ml thuèc c¶n quang n−íc 2%, ngay lóc chôp cho uèng 20-30ml thuèc CQ ®Ó t¹o ®èi quang ë d¹ dμy t¸ trμng. ChiÕn l−îc th¨m kh¸m: - Chôp tr−íc vμ sau khi tiªm thuèc c¶n quang TM bÒ dμy 3- 5mm. - L−îng thuèc CQ tiªm tõ 80-180ml, chôp ngay sau khi tiªm 20s, lý t−ëng lμ sö dông m¸y b¬m tù ®éng, chôp xo¾n èc.
 2. C¾t líp vi tÝnh Môc ®Ých: • Lμ th¨m kh¸m chñ yÕu trong VTC ®Ó chÈn ®o¸n tiªn l−îng, theo dâi ph¸t hiÖn biÕn chøng. • Cho phÐp chÈn ®o¸n khi thÊy tæn th−¬ng t¹i tôy vμ nhÊt lμ sù lan táa ngoμi tôy. • §¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh tr¹ng nhu m« tôy. • §¸nh gÝa sù lan táa cña ho¹i tö trong khoang phóc m¹c, sau phóc m¹c, h¹ vÞ, trung thÊt. • ChÈn ®o¸n nguyªn nh©n nhÊt lμ sái kÑt Oddi. • Cho phÐp tiªn l−îng vμ theo dâi tiÕn triÓn. • H−íng dÉn ®iÒu trÞ can thiÖp.
 3. Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch • T×m hiÓu tiÒn sö bÖnh nh©n. • Thêi gian b¾t ®Çu cã triÖu chøng. • Ph©n tÝch tôy: Trong thÓ nÆng nhu m« kh«ng ®Òu, kh«ng ®Æc hiÖu trong giai ®o¹n ®Çu, cã thÓ cã phï, æ thiÕu m¸u, æ ho¹i tö. • Ph©n tÝch mì quanh tôy. • Nghiªn cøu æ dÞch ngoμi tôy: VÞ trÝ, sè l−îng, thÓ tÝch. • T×m nguyªn nh©n: Sái ®−êng mËt chÝnh, sái tói mËt. • Nghiªn cøu dÊu hiÖu bÖnh lý gan.
 4. Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch • Nghiªn cøu dÊu hiÖu viªm tôy m·n, ung th− tôy. • T×m dÞch acite, dÞch mμng phæi. • X©m lÊn m¹c nèi lín. • Nghiªn cøu biÕn chøng sím. • XÕp lo¹i VTC • ChØ ®Þnh ®iÖn quang can thiÖp.
 5. C¾t líp vi tÝnh DÊu hiÖu t¹i nhu m«: • Tôy to lan to¶ hoÆc tõng vïng. • Bê tôy kh«ng râ. • Dμy mÆt sau phóc m¹c, m¹c treo trong æ bông hay gÆp bªn tr¸i. • Tr−íc tiªm thuèc gi¶m tû träng, cã nh÷ng m¶ng t¨ng tû träng cña ch¶y m¸u míi. • Sau tiªm thuèc nhu m« kh«ng ®ång tû träng, nh÷ng vïng gi¶m tû trong do phï nÒ ,thiÕu m¸u, hay ho¹i tö. • èng Wirsung b×nh th−êng hoÆc d·n.
 6. Sái OMC
 7. Sái OMC
 8. Sái OMC
 9. Sái tói mËt
 10. Tôy b×nh th−êng
 11. Tôy to
 12. X©m lÊn líp mì quanh tôy
 13. X©m lÊn líp mì quanh tôy
 14. DÞch mμng phæi
 15. D·n èng Wirsung
 16. D·n èng Wirsung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2