CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 4 năm 2008

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
9
download

CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 4 năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 110 120 130 140 150 Chỉ tiêu Mã số Số cuối năm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 4 năm 2008

  1. CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý IV năm 2008 Đơn vị tính: VND A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mã STT Chỉ tiêu số Số cuối năm Số đầu năm I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 265.186.101.236 162.393.998.333 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 17.265.278.262 1.231.644.121 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183.597.485.996 126.134.317.209 4 Hàng tồn kho 140 62.031.780.343 27.145.006.479 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 2.291.556.635 7.883.030.524 II. TÀI SẢN DÀI HẠN 108.271.859.234 54.227.601.902 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 2 Tài sản cố định 220 87.325.047.195 45.697.997.909 Tài sản cố định hữu hình 221 40.505.862.462 41.756.010.741 Tài sản cố định vô hình 227 - - Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 46.819.184.733 3.941.987.168 3 Bất động sản đầu tư 240 - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 12.108.477.198 - 5 Tài sản dài hạn khác 260 8.838.334.841 8.529.603.993 III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 373.457.960.470 216.621.600.235 1
  2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) STT Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm IV. NỢ PHẢI TRẢ 235.816.927.559 85.574.551.730 1 Nợ ngắn hạn 310 195.748.278.302 77.407.635.685 2 Nợ dài hạn 330 40.068.649.257 8.166.916.045 V. Vốn chủ sở hữu 137.641.032.911 131.047.048.505 1 Vốn chủ sở hữu 133.203.840.794 129.109.312.608 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 90.000.000.000 90.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Các quỹ 8.835.143.638 2.712.830.257 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 34.368.697.156 36.396.482.351 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 4.437.192.117 1.937.735.897 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 4.437.192.117 1.937.735.897 Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 373.457.960.470 216.621.600.235 - - 2
  3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Quý 4 Lũy kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 132.121.018.961 651.209.520.893 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 1.927.184.172 2.074.627.497 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 130.193.834.789 649.134.893.396 4. Giá vốn hàng bán 11 107.521.720.506 515.704.684.008 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 22.672.114.283 133.430.209.388 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 4.945.129.745 15.514.008.675 7. Chi phí tài chính 22 6.940.073.546 19.796.455.804 Trong đó: chi phí lãi vay 23 6.846.052.457 17.933.252.240 8. Chi phí bán hàng 24 8.378.996.797 40.546.572.330 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.708.978.812 14.958.536.815 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8.589.194.873 73.642.653.114 11. Thu nhập khác 31 44.981.169 46.140.134 12. Chi phí khác 32 67.283.235 340.799.872 13. Lợi nhuận khác (22.302.066) (294.659.738) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.566.892.807 73.347.993.376 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 863.915.425 7.539.498.606 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 (146.571.699) (146.571.699) 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7.849.549.081 65.955.066.469 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 872 7.328 - - An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2009 ___________________ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG TRẦN THỊ VÂN LOAN Kế toán trưởng Tổng Giám đốc 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản