intTypePromotion=1
ADSENSE

Đa dạng thực vật thân gỗ ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

27
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài viết là xác định các chỉ số đa dạng về thực vật thân gỗ ở vườn quốc gia Ka Kon Kinh; đánh giá đa dạng thực vật ở ba tuyến thông qua định lượng, xác định mối quan hệ giữa các loài và giữa các quần xã với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đa dạng thực vật thân gỗ ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

ÀA DAÅNG THÛÅC VÊÅT THÊN GÖÎ ÚÃ<br /> VÛÚÂN QUÖËC GIA KON KA KINH, TÓNH GIA LAI<br /> . Nguyïîn Thõ Hiïìn Lûúng* . Viïn Ngoåc Nam**<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Múã àêìu Duâng maáy àõnh võ toaân cêìu (GPS) àïí xaác<br /> Rûâng Kon Ka Kinh thuöåc tónh Gia lai àaä àûúåc àõnh võ trñ vaâ àöå cao caác ö àiïìu tra, caác quêìn xaä<br /> Böå Lêm nghiïåp qui hoaåch thaânh Khu Baão töìn àùåc biïåt, cêy coá nguy cú tuyïåt chuãng, cêy trong<br /> thiïn nhiïn trong hïå thöëng rûâng àùåc duång cuãa saách àoã... ÛÁng duång cöng nghïå thöng tin, viïîn<br /> Viïåt Nam vaâo nùm 1996. Nùm 1999, UBND thaám vaâ thöng tin àõa lñ (GIS) àïí lûu trûä võ trñ, söë<br /> tónh Gia Lai àaä ban haânh quyïët àõnh söë 19/1999/ liïåu cuäng nhû cú súã dûä liïåu, laâm cú súã cho viïåc<br /> QÀ-UB vïì viïåc thaânh lêåp Ban Quaãn lñ Khu Baão àaánh giaá vaâ theo doäi àa daång thûåc vêåt thên göî<br /> töìn thiïn nhiïn Kon Ka Kinh, hiïån nay laâ Vûúân trong khu vûåc nghiïn cûáu theo khöng gian vaâ<br /> Quöëc gia Kon Ka Kinh (VQGKKK). Tûâ trûúác thúâi gian.<br /> àïën nay, chûa coá cöng trònh naâo xaác àõnh àa daång Caác söë liïåu vaâ taâi liïåu thu thêåp àûúåc úã thûåc<br /> thûåc vêåt thên göî úã VQG KKK bùçng phûúng phaáp àõa, sûã duång phêìn mïìm PRIMER V (Clarke and<br /> àõnh lûúång. Viïåc tiïën haânh nghiïn cûáu àa daång Warwick, 2001) àïí xûã lñ vaâ phên tñch möåt söë chó<br /> thûåc vêåt thên göî trong 3 tuyïën nghiïn cûáu nhùçm söë àa daång sinh hoåc laâ:<br /> cung cêëp thöng tin àïí choån lûåa biïån phaáp baão - S: Söë loaâi (àöå giaâu coá cuãa loaâi)<br /> töìn, àöìng thúâi laâ taâi liïåu tham khaão vaâ laâm cú súã - N : Söë lûúång caá thïí<br /> cho viïåc nghiïn cûáu àa daång thûåc vêåt úã VQG - d : Chó söë Margalef<br /> KKK trong tûúng lai. - J': Chó söë àöìng àïìu Pielou<br /> Muåc tiïu cuãa baâi viïët laâ (1) xaác àõnh caác chó - H': Chó söë àa daång Shannon - Wiener tñnh<br /> söë àa daång vïì thûåc vêåt thên göî VQG KKK, (2) theo loge<br /> àaánh giaá àa daång thûåc vêåt úã 3 tuyïën thöng qua - D: Chó söë ûu thïë Simpson<br /> àõnh lûúång, (3) xaác àõnh möëi quan hïå giûäa caác - Sú àöì nhaánh Cluster<br /> loaâi vaâ giûäa caác quêìn xaä vúái nhau. - Biïíu àöì NMDS hay MDS (Non Metric<br /> 2. Phûúng phaáp Dementional Scaling)<br /> Sûã duång la baân àïí böë trñ ö ào àïëm coá diïån tñch - PCA: Phên tñch thaânh phêìn chñnh (Principal<br /> 1.000m2 (10m × 100m), töíng söë ö ào àïëm laâ 15, Component Analysis)<br /> trïn töíng diïån tñch ào àïëm laâ 15.000m2. Trong ö 3. Giúái haån nghiïn cûáu<br /> xaác àõnh thaânh phêìn loaâi, tïn loaâi, söë cêy. Àïì taâi chó nghiïn cûáu vïì àa daång loaâi, quêìn<br /> <br /> * HVCH, Chuyïn ngaânh Sûã duång vaâ baão vïå taâi nguyïn möi trûúâng (Khoaá 2006 - 2009)<br /> ** TS, Trûúâng Àaåi hoåc Nöng lêm TP.HCM<br /> <br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦79<br /> xaä thûåc vêåt thên göî, maâ khöng nghiïn cûáu vïì àa Ex Li) möîi loaâi coá 1 caá thïí taåi ö 1.3; Sêìm buåi<br /> daång gen. (Memecylon fructicosum King) coá 1 caá thïí taåi<br /> 4. Kïët quaã vaâ thaão luêån ö 2.1 vaâ 1 caá thïí taåi ö 2.3; Höi (Holoptelea<br /> 4.1 Àa daång loaâi thûåc vêåt trong 3 tuyïën àiïìu integrifolia Pl), Cuã chi nhiïìu hoa (Strycnos<br /> tra polyantha Pierre ex Dop) phên böë taåi ö 3.1 cuäng<br /> Kïët quaã töíng húåp 3 tuyïën coá 289 loaâi hiïån vúái 1 caá thïí cho möîi loaâi; Ba gaåt Vitex canescens<br /> diïån vúái 918 caá thïí, phên böë tûâ àöå cao 1.009m Kurz) coá 1 caá thïí úã ö 1.4. Hai loaâi hiïëm trong<br /> àïën 1.401m. Sûå coá mùåt cuãa möîi loaâi khaác nhau Saách Àoã Viïåt Nam laâ Giïn laáng (Xylopia pierrei)<br /> trong tûâng tuyïën, trong àoá tuyïën 2 laâ tuyïën coá vaâ Giaá n g hûúng traá i to (Pterocarpus<br /> söë loaâi hiïån diïån cao nhêët (150 loaâi) vaâ tuyïën macrocarpus). (Xem aãnh 4.1)<br /> naây cuäng coá söë caá thïí cao nhêët (335 caá thïí). Võ trñ vaâ söë caá thïí cuãa caác loaâi hiïëm cuãa 3<br /> Söë loaâi chó xuêët hiïån coá 1 loaâi trïn 3 tuyïën tuyïën àûúåc thïí hiïån úã hònh 4.1. Võ trñ vaâ söë caá<br /> vaâ chó coá 1 àïën 2 caá thïí trong 3 tuyïën àûúåc àaánh thïí cuãa hai loaâi coá trong Saách Àoã Viïåt Nam:<br /> giaá laâ loaâi hiïëm göìm nhûäng loaâi sau: Phong laá Giïn laáng (Xylopia pierrei) vaâ Giaáng hûúng traái<br /> quaåt (Acer flabellatum Rehd. In Sarg.) phên böë to (Pterocarpus macrocarpus). (Xem aãnh 4.2)<br /> taåi ö 3.4 vúái 1 caá thïí; Caáp laá nhoån (Capparis Tiïën haânh phên chia caác nhoám loaâi theo mûác<br /> acutifolia Sw subsp acutifolia) phên böë taåi ö 1.2 tûúng àöìng 40% vaâ 60% cho thêëy:<br /> vúái 1 caá thïí; Maán àôa, Giaác (Archidenderon ÚÃ mûác tûúng àöìng 20% coá 3 nhoám loaâi (Hònh<br /> clypearia (Jack.) I. Niel.), Quùæn hoa cuöëng daâi 4.3):<br /> (Helicia longepetiolata Merr. & Chun), Dung ö . Nhoám loaâi 1 coá 49 loaâi, nhoám naây göìm nhûäng<br /> liu àen (Symplocos atriolivacea Merr. & Chun. loaâ i nhû: Sapium discolor, Pterospermum<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 80♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> Hònh 4.1: Võ trñ vaâ söë caá thïí cuãa caác loaâi hiïëm trong 3 tuyïën<br /> lancaefolium, Castanopsis chapaensis, Canthium . Nhoám loaâi 3 göìm nhûäng loaâi coân laåi nhû:<br /> dicoccum, Walsura robusta… Planchonella annamensis, Sterculia<br /> . Nhoám loaâi 2 coá 58 loaâi, nhoám naây göìm cochinchinensis, Gluta tavoyana, Wrightia<br /> nhûäng loaâi coá söë caá thïí trung bònh, vaâ àöå phong congtumensis, Canarium bengalense…<br /> phuá loaâi cuäng trung bònh nhû: Vitex canescens, ÚÃ mûác tûúng àöìng 40% coá 11 nhoám loaâi<br /> Polyalthia simiarum, Xylopia vielana, Camellia (Hònh 4.3):<br /> assimilis, Camellia gaudichaudii, Schefflera . Nhoá m loaâ i 1 coá 1 loaâ i : Trûúâ n g<br /> fasciculifoliata, Canarium album... (Xerospermum noronhianum ).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hònh 4.2: Võ trñ vaâ söë caá thïí cuãa hai loaâi Giïn laáng vaâ Giaáng hûúng traái to<br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦81<br /> Hònh 4.3: Sú àöì nhaánh caác loaâi trong 3 tuyïën<br /> <br /> . Nhoám loaâi 2 coá 7 loaâi: Soâi baåc, Soâi tña tuyïën<br /> (Sapium discolor Muell.-Arg.), Kha thuå Sapa Trïn 3 tuyïën coá têët caã 43 hoå, 289 loaâi vaâ 918<br /> (Castanopsis chapaensis Toaän), Maái taáp xûúng caá thïí, trong àoá tuyïën 1 laâ tuyïën coá nhiïìu hoå<br /> caá (Canthium dicoccum Gaertn. var. rostratum nhêët (37 hoå).<br /> Thw. Ex Pit), Loâng mang laá thon (Pterospermum Kïët quaã phên tñch (hònh 4.4) nhû sau:<br /> lancaefolium Roxb), Cuâ àeân (Croton tiglium L.), Caã 3 tuyïën coá 25 hoå coá söë loaâi tûâ 1 àïën 6 loaâi<br /> Trêm phuã (Syzygium vestitum Merr & Perry). (chiïëm 58,14% töíng söë hoå), trong àoá coá 10 hoå<br /> . Nhoám loaâi 3 coá 91 loaâi: Psychotria rubra, coá 1 loaâi (chiïëm 23, 26% töíng söë hoå trong 3<br /> Grewia enberhardtii, Holoptelea integrifolia... tuyïë n ) nhû: Aceraceae, Capparaceae,<br /> . Nhoám loaâi 4 coá 58 loaâi: Vitex canescens, Lecythidaceae, Loganiaceae, Meastomataceae,<br /> Polyalthia simiarum, Xylopia vielana... Mimosoideae, Proteaceae, Symplocaceae,<br /> . Nhoám loaâi 5 coá 26 loaâi: Dracuntomelon Ulmaceae, Verbenaceae; 6 hoå coá 2 loaâi (chiïëm<br /> dao, Beilschmiedia balansae, Garcinia poilanei... 13, 95% töíng söë hoå).<br /> . Nhoá m loaâ i 6 coá 15 loaâ i : Madhuca Söë hoå coá 10 àïën 20 loaâi laâ 6 hoå (chiïëm 13,95<br /> annamense, Polyalthia intermedia, Elaeocarpus % töíng söë hoå), coá 3 hoå coá tûâ 20 àïën 30 loaâi<br /> griffithi... chiïëm 6,98% töíng söë hoå.<br /> . Nhoám loaâi 7 göìm nhûäng loaâi coân laåi nhû: Coá 4 hoå coá söë loaâi trïn 30 loaâi, chiïëm 9,3%<br /> Calophyllum touranensis, Sarcosperma affinis, töíng söë hoå, caác hoå àoá laâ: Lauraceae (35 loaâi),<br /> Palaquium annamense… Myrtaceae (36 loaâ i ), Fagaceae (38 loaâ i ),<br /> ÚÃ mûác tûúng àöìng naây, nhoám loaâi 1 vaâ nhoám Euphorbiaceae (43 loaâi).<br /> loaâi 2 göìm nhûäng loaâi coá söë caá thïí rêët cao, trong Dûåa vaâo hònh 4.4 cho thêëy, úã mûác tûúng àöìng<br /> àoá loaâi Trûúâng ((Xerospermum noronhianum ) 60% coá 2 nhoám hoå:<br /> cuãa nhoám 1 coá söë caá thïí cao nhêët. Caác caá thïí cuãa . Nhoá m hoå 1 göì m coá 19 hoå nhû:<br /> caác loaâi trong nhoám 2 coá söë caá thïí tûâ 6 àïën 10 Lecythidaceae, Loganiaceae, Meastomataceae,<br /> loaâi. Nhûäng loaâi naây coá möëi quan hïå rêët gêìn guäi Mimosoideae, Proteaceae, Symplocaceae,<br /> vúái nhau, chuáng thñch nghi vaâ phuâ húåp möi trûúâng Ulmaceae, Verbenaceae...<br /> giöëng nhau vaâ khaá phöí biïën úã têët caã caác tuyïën. . Nhoám hoå 2 göìm coá 24 hoå coân laåi<br /> 4.2 Phên tñch àa daång hoå thûåc vêåt trïn 3 Trong 2 nhoám naây thò nhoám hoå 2 laâ nhoám hoå<br /> <br /> <br /> 82♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> Hònh 4.4: Sú àöì nhaánh caác hoå 3 tuyïën<br /> <br /> coá söë loaâi phong phuá hún. cöng taác baão töìn cêìn chuá yá quaãn lñ vaâ baão töìn<br /> ÚÃ mûác tûúng àöìng 80% ta coá 3 nhoám hoå: nhûäng hoå, loaâi naây.<br /> - Nhoám hoå 1 coá 10 hoå nhû: Meastomataceae, Nhûäng hoå coá möëi quan hïå gêìn vúái nhau nhû:<br /> Mimosoideae, Proteaceae, Symplocaceae... hoå Anacardiaceae vaâ Meliaceae, hoå Lauraceae<br /> - Nhoám hoå 2 coá 9 hoå nhû: Podocarpaceae, vaâ hoå Myrtaceae…nhûäng hoå nùçm xa nhau trong<br /> Apocynaceae, Melastomaceae... àöì thõ thò quan hïå xa nhau, hay khöng coá quan<br /> - Nhoám hoå 3 coá 14 hoå nhû: Anacardiaceae, hïå vúá i nhau, thêå m chñ nghõch nhau. Hoå<br /> Meliaceae, Annonaceae, Sterculiaceae... Podocarpaceae coá quan hïå xa vúá i hoå<br /> - Nhoám hoå 4 coá 10 hoå nhû: Guttiferae, Myristicaceae, hoå Verbenaceae khöng coá quan<br /> Moraceae, Euphorbiaceae... hïå vúái hoå Tiliaceae... (Xem hònh 4.4)<br /> Nhoám hoå 1 laâ nhoám hoå chó coá 1 loaâi vaâ söë caá 4.3 Phên tñch àa daång thûåc vêåt theo 3 tuyïën<br /> thïí trong möîi loaâi àa söë laâ 1 caá thïí, coân laåi 2 àïën Tiïën haânh phên chia caác tuyïën theo mûác<br /> 3 caá thïí, cuå thïí nhû sau: Phong laá quaåt (hoå tûúng àöìng cho thêëy:<br /> Aceraceae), Caáp laá nhoån (hoå Capparaceae), Maán ÚÃ mûác tûúng àöìng 40% coá 2 nhoám:<br /> àôa, Giaác (hoå Mimosoideae), Quùæn hoa cuöëng . Nhoám 1 chó coá 1 tuyïën 1.<br /> daâi (hoå Proteaceae), Höi (hoå Ulmaceae), Sêìm . Nhoám 2 coá 2 tuyïën laâ tuyïën 2 vaâ tuyïën 3.<br /> buåi (hoå Meastomataceae), Cuã chi nhiïìu hoa (hoå ÚÃ mûác tûúng àöìng 60% coá 3 nhoám, möîi<br /> Loganiaceae), Dung ö liu àen (hoå tuyïën laâ möåt nhoám:<br /> Symplocaceae), Ba gaåt (hoå Verbenaceae). Trong . Nhoám 1 coá tuyïën 1, nhoám naây coá caác loaâi<br /> <br /> Tuyïën S N d J' H'(loge) D<br /> Tuyïën 1 142 298 24,75 0,95 4,69 0,01<br /> Tuyïën 2 144 335 24,60 0,92 4,57 0,02<br /> Tuyïën 3 140 285 24,59 0,92 4,57 0,02<br /> Trung bònh 142,00 ± 4,97 306,00 ± 64,44 24,65 ± 0,22 0,93 ± 0,04 4,61 ± 0,18 0,02 ± 0,01<br /> Nhoã nhêët 140 285 24,59 0,92 4,57 0,01<br /> Cao nhêët 144 335 24,75 0,95 4,69 0,02<br /> <br /> Baãng 4.1: Chó söë àa daång 3 tuyïën<br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦83<br /> cao nhêët laâ 0,02 úã tuyïën 2 vaâ tuyïën 3, thêëp nhêët<br /> laâ 0.01 tuyïën 1. Khöng coá tuyïën naâo coá chó söë<br /> ûu thïë trïn trung bònh, nhû vêåy caác tuyïën coá chó<br /> söë ûu thïë khöng cao, chûáng toã caác tuyïën khaá àa<br /> daång vïì loaâi vaâ ñt loaâi chiïëm ûu thïë. Trong àoá<br /> tuyïën 1 coá chó söë ûu thïë thêëp nhêët tûác laâ tñnh àa<br /> daång vïì loaâi cao nhêët (Hònh 4.5).<br /> Chó söë àa daång Shannon - Wiener (H'loge)<br /> trung bònh laâ 4.61 ± 0.18, chó söë cao nhêët laâ 4.69<br /> úã tuyïën 1, thêëp nhêët laâ 4.57 úã tuyïën 2 vaâ tuyïën<br /> 3. Söë tuyïën coá chó söë H'loge trïn trung bònh cuäng<br /> Hònh 4.5: Àûúâng cong ûu thïë loaâi úã 3 tuyïën chó 1 tuyïën. Hònh 4.5 cho thêëy, tuyïën 1 laâ tuyïën<br /> coá àöå ûu thïë loaâi thêëp nhêët, àöå ûu thïë tó lïå nghõch<br /> àùåc trûng nhû Loâng mang laá thon (Pterospermum vúái chó söë àa daång sinh hoåc, nhû vêåy tuyïën 1 laâ<br /> lancaefolium Roxb), Soâi tña (Sapium discolor tuyïën àa daång vïì loaâi nhêët.<br /> Muell.-Arg.), Trûúâ n g (Xerospermum<br /> noronhianum ), Búâi lúâi àoã, Búâi lúâi Bùæc böå (Litsea<br /> . PCA 3 tuyïën<br /> Qua hònh 4.6 cho thêëy, caác loaâi phöí biïën<br /> rubescens Lecon.f. tonkinensis Liouho). chiïëm ûu thïë trong caác tuyïën vêîn laâ caác loaâi<br /> . Nhoám 2 coá tuyïën 2, nhoám naây coá caác loaâi Trûúâng (Xerospermum noronhianum Bl.), Bûáa<br /> àùåc trûng phöí biïën nhû Duöëi laá to, Maåy teâo<br /> (Taxotrophis macrophylla (B.) Boerl.), Trêm<br /> möëc (Trêm göëi, Vöëi rûâng) (Syzygium cumini<br /> Druce), Böëc, Chöm chöm mêåt (Nephelium<br /> melliferum Gagn.), Buâ löët (Grewia bulot Gagn).<br /> . Nhoám 3 coá tuyïën 3, caác loaâi phöí biïën cuãa<br /> tuyïë n naâ y laâ Trûúâ n g (Xerospermum<br /> noronhianum Bl.), Trêm möëc, Trêm göëi, Vöëi<br /> rûâng (Syzygium cumini (L.) Druce), Bûáa ñt hoa<br /> (Garcinia oligantha Merr.).<br /> . Chó söë àa daång sinh hoåc:<br /> Hònh 4.6: PCA 3 tuyïën<br /> Ghi chuá:<br /> S : Söë loaâi ñt hoa (Garcinia oligantha Merr.), Böëc, Chöm<br /> N : Söë caá thïí chöm mêåt (Nephelium melliferum Gagn.), Duöëi<br /> D : Chó söë phong phuá loaâi Margalef laá to, Maåy teâo (Taxotrophis macrophylla (B.)<br /> J' : Àöå àöìng àïìu cuãa Pielou Boerl.), Loâng mang laá thon (Pterospermum<br /> H'loge : Chó söë àa daång Shannon - Wiener lancaefolium Roxb)…<br /> D : Chó söë ûu thïë Simpson Loaâi Bûáa ñt hoa (Garcinia oligantha Merr.)<br /> Chó söë phong phuá loaâi Margalef trung bònh vaâ Trûúâng (Xerospermum noronhianum Bl.)<br /> cuãa 3 tuyïën laâ 24,65 ± 0,22, chó söë d cao nhêët laâ quan hïå nghõch vúái loaâi Soâi tña (Sapium discolor<br /> 24,75 úã tuyïën 1, thêëp nhêët laâ 24,59 úã tuyïën 3. Muell.-Arg.). Hai loaâi naây cuäng coá quan hïå gêìn<br /> Chó coá 1 tuyïën coá chó söë d trïn trung bònh, tuy vúái loaâi Tai ngheá Planchon (Aporosa ficifolia H<br /> nhiïn sûå chïnh lïåch vïì chó söë d giûäa caác tuyïën . Baillon). Loaâ i Trûúâ n g (Xerospermum<br /> khöng nhiïìu. noronhianum Bl.) phên böë chuã yïëu úã tuyïën 3.<br /> Àöå àöìng àïìu cuãa Pielou (J') trung bònh 0,93 Loaâi Bûáa ñt hoa (Garcinia oligantha Merr.) phên<br /> ± 0,04, chó söë J' cao nhêët laâ 0,95 úã tuyïën 1, thêëp böë úã tuyïën 3 vaâ tuyïën 2, nhûng úã tuyïën 2 coá<br /> nhêët laâ 0,92 úã tuyïën 2 vaâ tuyïën 3. Chó coá tuyïën 1 nhiïìu caá thïí hún.<br /> laâ coá àöå tûúng àöìng J' trïn trung bònh, chiïëm Tuyïën 2 vaâ tuyïën 1 coá quan hïå nghõch nhau<br /> 34,05% töíng caác tuyïën. do nùçm úã hai hûúáng khaác nhau cuãa àöì thõ<br /> Chó söë ûu thïë Simpson trung bònh 0,02 ± 0,01, Chó söë Caswell V(N.D.) trung bònh -1,68 ±<br /> <br /> <br /> 84♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> - Chó söë Caswell<br /> <br /> N S H' E[H'] SD[H'] V(N.D.)<br /> Tuyïën 1 298 142 4,69 4,68 0,03 0,38<br /> Tuyïën 2 335 144 4,57 4,65 0,04 -2,28<br /> Tuyïën 3 285 140 4,57 4,67 0,03 -3,16<br /> <br /> Baãng 4.2: Chó söë Caswell 3 tuyïën<br /> 4,58, thêëp nhêët laâ - 3,16 úã tuyïën 3, cao nhêët laâ Sêìm buåi (Memecylon fructicosum King) thuöåc<br /> 0,38 úã tuyïën 1. Qua chó söë Caswell cuãa tûâng tuyïën hoå Meastomataceae, Cuã chi nhiïìu hoa (Strycnos<br /> cho thêëy, möi trûúâng úã tuyïën 1 laâ ñt bõ taác àöång polyantha Pierre ex Dop) thuöåc hoå Loganiaceae,<br /> cuãa con ngûúâi nhêët, àiïìu àoá cuäng laâ möåt nguyïn Dung ö liu àen (Symplocos atriolivacea Merr.<br /> nhên lñ giaãi cho tñnh àa daång cuãa quêìn xaä naây. & Chun. Ex Li) thuöåc hoå Symplocaceae, Ba gaåt<br /> Tuyïën 2 vaâ tuyïën 3 coá chó söë Caswell nùçm dûúái (Vitex canescens Kurz) thuöåc hoå Verbenaceae.<br /> khoaãng öín àõnh (-2 àïën 2), trong àoá chó söë cuãa Loaâi chiïëm ûu thïë cao àoá laâ Loâng mang laá<br /> tuyïën 3 quaá thêëp, chûáng toã tuyïën 3 laâ tuyïën bõ taác thon (Pterospermum lancaefolium Roxb), Soâi<br /> àöång lúán cuãa con ngûúâi. trong cöng taác baão töìn tña (Sapium discolor Muell.-Arg.), Trûúâng<br /> cêìn chuá yá àïën tuyïën 2 vaâ tuyïën 3 (Baãng 4.2). (Xerospermum noronhianum ), Búâi lúâi àoã, Búâi<br /> 5. Kïët luêån lúâ i Bùæ c böå (Litsea rubescens Lecon.f.<br /> Kïët quaã nghiïn cûáu cho coá 43 hoå vúái 289 tonkinensis Liouho). Duöë i laá to, Maå y teâ o<br /> loaâi vaâ 918 caá thïí. (Taxotrophis macrophylla (B.) Boerl.), Trêm<br /> Hai loaâi hiïëm coá trong Saách Àoã Viïåt Nam laâ möëc (Trêm göëi, Vöëi rûâng) (Syzygium cumini<br /> Giïn laáng (Xylopia pierrei) vaâ Giaáng hûúng traái Druce), Böëc, Chöm chöm mêåt (Nephelium<br /> to (Pterocarpus macrocarpus). melliferum Gagn.), Buâ löët (Grewia bulot Gagn.).<br /> Loaâi coá àöå phong phuá thêëp nhêët (nhûäng loaâi Chó söë àa daång trung bònh cuãa caác tuyïën laâ:<br /> naây chó thuöåc 1 hoå vaâ chó coá 1 àïën 3 caá thïí) laâ: S = 142 ± 4,97, N = 306 ± 64,44, d = 24,65 ±<br /> Phong laá quaåt (Acer flabellatum Rehd. In Sarg.) 0,22, J' = 0,93 ± 0,04, H'loge = 4,61 ± 0,18, D =<br /> thuöåc hoå Aceraceae, Caáp laá nhoån (Capparis 0,02 ± 0,01.<br /> acutifolia Sw subsp acutifolia) thuöå c hoå Nhû vêåy trong cöng taác quaãn lñ vaâ baão töìn cêìn<br /> Capparaceae, Maán àôa, Giaác (Archidenderon chuá yá: hai loaâi trong Saách Àoã laâ Giïn laáng vaâ<br /> clypearia (Jack.) I. Niel.) thuöåc hoå Mimosoideae, Giaáng hûúng traái to; caác loaâi hiïëm theo phên tñch<br /> Quùæn hoa cuöëng daâi (Helicia longepetiolata loaâi (Hònh 4.1); hai quêìn xaä (ö 3.5 thuöåc tuyïën 3<br /> Merr. & Chun) thuöå c hoå Proteaceae, Höi vaâ ö 2.5 thuöåc tuyïën 2) coá 2 loaâi hiïëm trong Saách<br /> (Holoptelea integrifolia Pl) thuöåc hoå Ulmaceae, Àoã àïí tûâ àoá coá hûúáng quaãn lñ vaâ baão töìn húåp lñ.<br /> <br /> <br /> TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO<br /> 1. Lï Quöëc Huy, 2005, Phûúng phaáp nghiïn cûáu phên tñch àõnh lûúång caác chó söë àa daång sinh hoåc thûåc vêåt, Böå<br /> Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín Nöng thön, têåp 5, Nxb.Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi, 9 trang.<br /> 2. Viïn Ngoåc Nam, Huyânh Àûác Hoaân, Cao Huy Bònh, Phaåm Vùn Quy, Buâi Nguyïîn Thïë Kiïåt, Phan Vùn Trung vaâ<br /> Nguyïîn Thõ Thu Hiïìn, 2008, Nghiïn cûáu àa daång sinh hoåc vïì thûåc vêåt trong phên khu baão vïå nghiïm ngùåt cuãa<br /> khu baão töìn thiïn nhiïn rûâng ngêåp mùån Cêìn Giúâ, Thaânh phöë Höì Chñ Minh, Súã Khoa hoåc - Cöng nghïå TP.HCM,<br /> trang 3, 89.<br /> 3. Viïån Àiïìu tra qui hoaåch rûâng, 2003, Dûå aán àêìu tû xêy dûång Vûúân Quöëc gia Kon Ka Kinh, trang 5 - 25.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦85<br /> SUMMARY:<br /> <br /> DIVERSITY OF TREE<br /> IN KON KA KINH NATIONAL PARK,<br /> GIA LAI PROVINCE<br /> . Dr. Viïn Ngoåc Nam . Nguyïîn Thõ Hiïìn Lûúng, B.A.<br /> <br /> The study on tree biodiversity were conducted in Forestry Compartments 432 and<br /> 433, Kon Ka Kinh National Park. Three transacts were set up; each transact has 5 plots,<br /> the size of which is 1,000 m2, and the total comes up to 15,000 m2. There are 289<br /> species belonging to 43 families with 918 trees. Two species belong to Red Book:<br /> Xylopia pierrei, Pterocarpus macrocarpus. The species of low abundance value are<br /> Acer flabellatum (Aceraceae), Capparis acutifolia(Capparaceae), Archidenderon<br /> clypearia (Mimosoideae), Helicia longepetiolata (Proteaceae), Holoptelea integrifolia<br /> (Ulmaceae), Memecylon fructicosum (Meastomataceae), Strycnos polyantha<br /> (Loganiaceae), Symplocos atriolivacea (Symplocaceae), Vitex canescens (Verbenaceae).<br /> The species of high abundance value are Pterospermum lancaefolium, Sapium discolor,<br /> Xerospermum noronhianumf., Taxotrophis macrophylla, Syzygium cumini, Nephelium<br /> melliferum, Grewia bulot. The average of biodiversity index is Species Richness (S =<br /> 142,00 ± 4,97), N = 306,00 ± 64,44, Margalef (d = 24,65 ± 0,22), Piejou (J' = 0,93 ±<br /> 0,04), Shannon (H' = 4,61 ± 0,18), Simpson Dominance (D = 0,02 ± 0,01). The quantity<br /> study of biodiversity combined with GIS was applied for temporal and spacial<br /> monitoring and planning in each transact. A set of digital pictures of species was<br /> established. The results provide the data for conservation and managenment of<br /> biodiversity, data base for each transact in the future.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 86♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2