Đặc điểm đối tượng bạn đọc Tiền Phong điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
105
lượt xem
15
download

Đặc điểm đối tượng bạn đọc Tiền Phong điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với bạn đọc trong nước, như trên đã phân tích, đối tượng chính của báo Tiên phong giấy là thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo, thanh niên miền Bắc. Chính vì vậy, một đặc điểm chung là họ cần những kiến thức bổ ích thiết thực. Những kiến thức về cuộc sống, phổ cập tin học, ngoại ngữ là hết sức cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm đối tượng bạn đọc Tiền Phong điện tử

  1. c i m i tư ng b n c Ti n Phong i n t 4.1.V i b n c trong nư c, như trên ã phân tích, i tư ng chính c a báo Tiên phong gi y là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o, thanh niên mi n B c. Chính vì v y, m t c i m chung là h c n nh ng ki n th c b ích thi t th c. Nh ng ki n th c v cu c s ng, ph c p tin h c, ngo i ng là h t s c c n thi t. Dung hoà ư c c hai y u t v a thi t th c v a sang tr ng và có t m văn hoá cao là m t yêu c u khách quan khi Ti n Phong mu n th c hi n ư c c hai nhi m v : C ng c i tư ng truy n th ng và m r ng i tư ng b n c m i. Tác gi niên lu n cũng ã phân tích ph n u, iv i i tư ng c gi nông thôn mi n núi, ây là i tư ng b n c truy n th ng c a Ti n phong. Tuy nhiên, công tác qu ng bá cho t trang báo Ti n Phong i n t còn quá ít nên nhi u ngư i trong s b n nh ng c gi báo gi y chưa t ng n v i báo i n t . 4.2. i tư ng Vi t ki u: Trong khóa lu n này, tác gi chưa có i u ki n kh o sát i tư ng Vi t Ki u nhưng ch c ch n ó là m t i tư ng ông o và là c gi m c tiêu c a h u h t báo i n t . Qua m t s cu c thăm dò ý ki n cá nhân i v i b n bè nư c ngòai và m t vài thư ph n h i c a c gi , tôi xin m nh d n nên lên m t s quan i m c a mình v c gi Vi t ki u: H u h t báo i n t Vi t Nam hi n nay u có i tư ng b n cr tl n là Vi t ki u ang sinh s ng kh p nơi trên th gi i. Vi c qu ng bá hình nh Ti n Phong i v i b n bè qu c t là h t s c c n thi t. Nó không ch có ý nghĩa v m t kinh t mà còn có ý nghĩa l n v chính tr . V i i tư ng này, h c n nh ng thông tin cơ b n v i s ng xã h i Vi t Nam. M ng này nhi u báo ã làm. Tuy nhiên, trong th i bu i h i nh p kinh t
  2. qu c t hi n nay, r t nhi u Vi t ki u ang có ý nh tìm ki m thông tin u tư vào nư c ta. ó chính là m ng thông tin mà cơ quan Báo có th khai thác. Các văn b n lu t, gi i thi u môi trư ng u tư, các gương i n hình Vi t ki u ã làm ăn phát t t i Vi t Nam, các u m i liên h …luôn là nh ng thông tin quý giá mà h u h t ngư i Vi t Nam nư c ngoài u r t mu n bi t. Th hai là i s ng gi i tr ngư i Vi t nư c ngoài. ây g n như là m t tr n i b b tr ng. Th nh tho ng m i có m t vài thông tin v nh ng ngư i Vi t tr , ó là khi có nh ng v án c a SV ngư i Vi t như Vũ Anh Tu n, ho c có m t ngư i Vi t tr thành công…. Chúng ta v n chưa th c s có m i liên k t g n gũi gi a nh ng ngư i Vi t ang s ng, h c t p và làm vi c trên nư c b n. N u xây d ng ư c m t i ngũ c ng tác viên nhi u nơi trên th gi i s làm cho t báo c a chúng ta sinh ng hơn. Tâm lí chung c a nh ng ngư i con xa x bao gi cũng là c n s g n k t c ng ng. Báo Ti n Phong i n t có th tr thành ngư i b n g n gũi c a nh ng SV, H c sinh du h c, c a ngư i vi t nư c ngoài. H c n thông tin v chính lu t pháp nư c ó. Hay nh t là kinh nghi m c a nh ng ngư i i trư c truy n t l i và ư c ăng t i trên báo chí. Thành l p các câu l c b , ban liên l c, trao i h c thu t, chia s kinh nghi m, giúp nhau trong cu c s ng. Ai s là ngư i vi t báo v m ng tài này? Câu tr l i: nh ng ngư i c m bút t t nh t chính là nh ng sinh viên du h c. H c v a có tri th c v a có v n s ng th c t , hơn n a nhi u ngư i trong s h còn tr l i Vi t Nam. Chúng ta có th xây d ng i ngũ này ngay t i nhà, trư c khi h lên ư ng du h c. Danh sách không khó ki m t i các khoa Báo chí, Văn h c…các trư ng H. Trư c khi m i SV lên ư ng du h c, Báo Ti n Phong có th ào t o kĩ năng báo chí ng n h n, nh hư ng cho h . Và như v y, không khó có ư c m t i ngũ phóng viên thư ng trú r t hi u qu mà không c n ph i g i phóng viên i nư c ngoài. N u làm t t công tác này, các văn phòng tư v n du h c, vi c làm c a Ti n phong còn có th m r ng a bàn ho t ng và ngày càng phát tri n.
  3. Vi c thông tin i s ng ngư i Vi t nư c ngoài còn góp ph n tích c c trong vi c l a ch n du h c, nh ng ki n th c c n thi t trư c khi ra nư c ngoài. Nâng cao ý chí ph n u cho nh ng ngư i tr trong nư c. ó là i u mà báo Ti n Phong nên chú ý khi ra m t b n c toàn c u. Hi n trên báo Ti n Phong i n t cũng có chuyên m c H n Vi t do phóng viên Lan Anh ph trách nhưng chưa th t s sôi ng. i u này th hi n ngay trên s lư ng ngư i truy c p. Tháng 2/2005, có 5110 trên t ng s 298.498 ngư i truy c p m c này (b ng 1,7%), tháng 3 có 8799 ngư i trên t ng s 725.299 ngư i truy c p (1,2%), tháng 4 năm 2005, có 13.254 trên t ng s 1.588.870 ngư i truy c p (Chi m 0,8 % t ng s ngư i). Như v y có th th y r ng cùng v i s tăng trư ng nhanh chóng c a s lư ng c gi nhưng s ngư i c trong trang này v n chưa tăng tương ng. Tính trên t ng s lư ng c gi thì còn gi m i. ây là i u r t áng ti c. Nguyên nhân c a hi n tư ng này theo tôi là vì trang H n Vi t v n chưa ư c c p nh t thư ng xuyên, có khi 2 ngày v n chưa có bài m i. V n bi t vi c quan h v i Vi t Ki u là m t m ng khó nhưng như v y không có nghĩa là không có thông tin trong i s ng kinh t sôi ng như hi n nay. c bi t nh ng thông tin gi i thi u v cơ h i u tư, v th t c hành chính, pháp lu t v n chưa xu t hi n nhi u trên chuyên m c này. 4.3. Khác v i Tu i Tr hay Thanh niên, hai t báo luôn hư ng vào các v n gai góc c a xã h i. Hai t báo này có xu hư ng i quá xa vào chính tr , kinh t , nhi u khi không còn là t báo c a nh ng ngư i tr . i u này th hi n rõ nét hơn Thanh Niên, c trong cách trình bày l n n i dung báo. Ti n Phong nên t o cho mình phong cách riêng. i tư ng chính c a Ti n Phong là thanh niên, h c sinh, sinh viên. Vì v y n i dung và hình th c c a t báo ph i th hi n ư c i u ó thông qua cách trình bày, các chuy n m c. Thanh niên luôn là nh ng ngư i r t năng ng và h c n nh ng ki n th c thi t th c.
  4. Chân dung nh ng ngư i tr thành t, bí quy t kinh doanh, kinh nghi m là giàu t chính m nh t quê nhà, kinh nghi m, ch d n h c ngo i ng , tin h c…là nh ng i u có th giúp ích tr c ti p hàng ngàn thanh niên khi h c m t báo, khi h c truy c p vào www.tienphong.com.vn. Chính tr hay kinh t , nh ng chi n lư c phát tri n, phân tích v n t m vĩ mô là i u quan tr ng. Tuy nhiên, v i i tư ng c gi như Ti n Phong, thi t nghĩ nên hư ng vào nh ng v n thi t th c nh t v i i s ng thanh niên. 4.4. Sinh viên chi m t l quá nh trong i tư ng ư c ph n nh: M t b ph n thanh niên ưu tú n m trong các trư ng H. Tuy nhiên, hi n nay báo Ti n Phong chưa chú ý nhi u n i tư ng này. Trên báo tr c tuy n, c n phát huy m nh m tính năng tương tác. Nh ng di n àn c n ư c m ra SV có ý ki n, trao i. T chính nh ng ý ki n ó, hoàn toàn có th tr thành nh ng tài nóng b ng khi chuy n t i và “nâng t m” trên báo in. 4.5. Theo tác gi niên lu n, Ti n Phong nên c bi t chú tr ng phát huy th m nh m t s chuyên m c sau: H p thư k t b n Chuyên m c k t b n ã ư c r t nhi u trang Web chú ý, tuy nhiên, v i Báo Ti n Phong, chuyên m c k t b n ã là m t nh p c u ư c tin c y b i cách làm nghiêm túc và chu áo, t o hi u qu cao. V i “thương hi u” y, báo hoàn toàn có th phát tri n m nh hơn n a nh ng nhu c u b n c b ng cách k t b n trên m ng. Ngày nay, tính tương tác ư c t t c các lo i hình báo chí h t s c coi tr ng. Báo i n t là lo i hình báo chí c bi t thích h p và ph i n m ư c l i th này thu hút c gi . Thông qua nh ng b n ăng kí g i v t thư tay ho c thư i n t , báo Ti n phong s tr thành nh p c u n i nh ng ngư i b n cùng s thích. Không ch là tình b n nam n ơn thu n, chúng ta nên m r ng câu l c b k t b n tr thành i m h n c a nh ng ngư i cùng s thích, k t n i cơ h i kinh doanh, h p tác s n xu t, phát minh sáng ch . V m t n i dung: c n có m t qu n tr viên t t làm nhi m v này. Tích c c làm PR cho chuyên m c c a mình b ng nh ng bài vi t
  5. trên báo gi y, trên Ti n Phong i n t v các n i dung: Thư c m ơn, l i m i d l cư i, chúc m ng nh ng nhóm b n ã thành công nh quen bi t và h p tác v i nhau qua H p thư k t b n c a Báo Ti n Phong. i u này t trư c n nay chưa ư c chú tr ng và thi t nghĩ cũng chưa ư c nhi u báo ánh giá úng vai trò c a nó. Tr l i thư b n c: Tr l i v t t c nh ng th c m c c a b n c v tu i tr , tình yêu, hôn nhân, gi i tính…T o nh p c u thân thiên. B n c có th g i câu h i v toà so n tr l i. Th trư ng trên m ng: Chuyên m c mua bán qua m ng cũng nên ư c phát tri n m nh. Rao bán, rao mua mi n phí t o thành m t ch o cho gi i tr . Tuy nhiên cũng c n hình th c ki m soát hàng hóa, ví d khi ăng kí ngh ngư i ăng kí ph i xu t trình ch ng minh thư, t th i gian hi n thông tin phù h p khi hàng hóa ã giao d ch xong không còn hi n di n trên trang Web. Ban u có th vi c thanh tóa b ng th tín d ng, thanh toán phi ti n m t chưa ph bi n, nhưng t báo có th tr thành u m i cung c p thông tin cho các i tư ng liên l c th c hi n mua bán. ó ã là m t thành công r t áng ghi nh n. C n thư ng xuyên cung c p thông tin c n thi t v giá c , bi n ng th trư ng, các lo i m t hàng. Kinh nghi m mua , l i khuyên s d ng… ây có th ư c coi là m t cánh c a r t l n c gi vào thăm quan ngôi nhà Ti n Phong. Chính i u ó cho h s tin tư ng, g n gũi và ý nghĩa thi t th c trư c khi n m b t thông tin a d ng v các v n khác. i s ng gi i tr : V văn hoá ng x c a nh ng ngư i tr . Ch ra th t c th nh ng a ch mua hàng r , t t. Nh ng i m du l ch, quán cà phê…thú v . Cung c p nh ng ý tư ng chung m i ngư i cùng sôi n i bàn v các v n trong cu c s ng. Ti n Phong lâu nay không thu hút ư c i tư ng c gi l n ó là t ng l p sinh viên. ây là i u r t c n chú tr ng và hoàn toàn có th b xung trong khi
  6. hoàn thi n Ti n Phong tr c tuy n b ng các thông tin thi t th c, thư vi n sách, trao i h c thu t, di n àn… Th c t kh o sát ã ch ng minh, lư ng ngư i c báo Ti n Phong i n t h u h t là gi i tr và h th c s quan tâm n m ng thông tin v th h mình. i u này th hi n b ng s lư ng ngư i truy c p vào chuyên m c này không ng ng tăng lên và luôn n m trong 3 chuyên m c h p d n nh t c a t báo. M c ít ư c c nh t trên báo chính là H n Vi t, Phóng S và giáo d c, du h c. V i m c H n Viêt, i u này có th d hi u vì i tư ng này th c ch t không nhi u so v i t ng lư ng c gi . Tuy nhiên m c thu hút c gi c a m c này chưa cao khi ch tăng kho ng 40% lư ng c gi sau 1 tháng, trong khi các chuyên m c khác tăng t i 100 th m chí 150%. Tháng 2/2005 m c này có 5886 ngư i c, tháng 3 có 8799 (tăng 49%) ngư i, tháng 4 có 13.254 ( tăng 50,6%). Phóng s là th lo i t ng có thương hi u trên báo Tìên Phong nhưng th c s trên báo i n t ây l i là chuyên m c có s ngư i c ít th hai sai H n Vi t. i u này thêm m t l n kh ng nh c gi báo i n t “s ” bài dài. M c ích h vào web tìm tin mà không ph i thư ng văn. 5. Công tác b n c c a Ti n Phong và báo Ti n Phong i n t . Công tác b n c c a báo ti n phong gi y ư c giao cho Ban b n c. Báo Ti n Phong chưa có nhi u ho t ng i u tra i tư ng c gi , t ch c các ho t ng giao lưu v i b n c và cơ quan báo. V ib n c c a báo Ti n Phong i n t , tình hình khá hơn, m i ngày có t i 200 lá thư i n t và ph n h i c a b n c g i v toà so n và ph n l n nh ng thư, ph n h i có giá tr u ư c quan tâm i u tra, tr l i ngay trong ngày. V i các cu c giao lưu tr c tuy n u thu hút ư c s quan tâm l n c a b n c. Tuy nhiên, v i l i th v vi c nghiên c u i tư ng c gi b ng hình th c
  7. i u tra, b phi u (vote), báo Ti n Phong i n t v n chưa t n d ng tri t l i th này. Tóm l i, khác v i Tu i tr , i tư ng c gi c a TPP và TPO không trùng nhau, ngư i c báo gi y nhi u khu v c nông thôn, mi n núi, còn ngư i c báo m ng l i là nhân viên văn phòng, thanh niên thành th . Chính vì v y mà s lư ng ngư i c bi t n TPO còn chưa nhi u. V i m t s k t qu i u tra, th ng kê như trên cho th y i tư ng b n c ang tăng lên m t cách rõ r t. ó là quy lu t c a h u h t các t báo i n t m i ra i. Trong th i gian u lư ng c gi s tăng r t nhanh, nhưng sau ó, khi lên n ngư ng, có gi ư cm c ó hay không l i là chuy n không d .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản